Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.2.2. Методи визначення спеціалізації” комплексності та ефективності регіонального розвитку

Регіональна діагностика передбачає визначення не тільки рівня розвитку регіону, а й спеціалізації, рівня комплексності, ефективності його господарства.

Регіональна (районна) спеціалізація та її ефективність

Галузі спеціалізації, серед яких вирізняють профільні (головні) й непрофільні (доповнюючі), характеризуються такими показниками (індексами):

1. Коефіцієнт міжрайонної спеціалізації – відношення обсягу продукції галузі, що вивозиться з регіону, до кількості всієї виробленої в галузі продукції у міжрайонному обміні країни.

2. Коефіцієнт товарності – відношення вартості продукції, що вивозиться з регіону, до загальної вартості продукції, яка в ньому виробляється (в окремих випадках можна визначити кількість продукції в натуральних показниках).

3. Коефіцієнт локалізації галузі на території району – відношення частки її в загальному виробництві всієї продукції в районі1 до частки тієї самої галузі в країні.

4. Коефіцієнт виробництва продукції в районі на одного жителя – відношення частки продукції галузі району в товарній чистій продукції країни до частки населення регіону відносно населення країни.

Галузі, за якими коефіцієнти локалізації та виробництва продукції на одного жителя більші за одиницю і продукція яких вивозиться переважно за межі регіону, належать до галузей виробничої спеціалізації регіону.

5. Загальний індекс районної спеціалізації визначають за формулою

Регіональна економіка   Качан Є. П.   3.2.2. Методи визначення спеціалізації комплексності та ефективності регіонального розвитку

Де Сл – індекс, або коефіцієнт, локалізації; Се – індекс ефективності, який обчислюють за відношенням обсягу виробництва на одиницю витрат у районі до аналогічного показника по країні (він показує, у скільки разів одержаний регіональний ефект на одиницю витрат більший або менший від загального по країні ефекту); при С.> 1 – це галузь спеціалізації господарства району, при

С < 1 – вона має обслуговуюче значення. Індекси С і С ще називають показниками рівня міжрайонних зв’язків.

Спеціалізація регіону є економічно ефективною тільки тоді, коли

Регіональна економіка   Качан Є. П.   3.2.2. Методи визначення спеціалізації комплексності та ефективності регіонального розвитку

Де Ср в – собівартість виробництва продукції в регіоні спеціалізації; С – собівартість виробництва продукції в регіоні споживання; Т – сумарні витрати на перевезення продукції.

Для визначення ефективності спеціалізації використовують також індекс ефективності поточних витрат (Е ), який визначають за формулою

Регіональна економіка   Качан Є. П.   3.2.2. Методи визначення спеціалізації комплексності та ефективності регіонального розвитку

Де С – середньогалузева собівартість одиниці продукції в регіоні; Ск – середньогалузева собівартість одиниці подібної продукції в країні; Т – сумарні транспортні витрати на перевезення одиниці продукції в район споживання; Ес має бути < 1.

Ефективність будівництва нових підприємств у регіоні визначається мінімумом приведених витрат (П = С + ЕпК; де С – собівартість, К – капіталовкладення, Ел – нормативний коефіцієнт).

З усіх можливих вибирають варіант з найменшими приведеними витратами.

Рівень комплексного розвитку регіону

Цей показник визначають за співвідношенням пропорцій між галузями спеціалізації та економічно виправданою кількістю обслуговуючих галузей виробництва, об’єктів виробничої та соціальної інфраструктур, ефективності використання ресурсів регіону.

Загальний рівень комплексності (К) обчислюють за формулою

Регіональна економіка   Качан Є. П.   3.2.2. Методи визначення спеціалізації комплексності та ефективності регіонального розвитку

Де СПВ – сукупний суспільний продукт, що виробляється у регіоні; СП – частка сукупного суспільного продукту, який споживається у регіоні.

Цю формулу слід доповнити даними інших досліджень, оскільки в ідеалі співвідношення СПс і СПв має дорівнювати одиниці. Тобто регіон має повністю забезпечувати власне споживання власним виробництвом, а це суперечить закону ефективності територіального поділу праці. Зокрема, коефіцієнт загальної комплексності доповнюється коефіцієнтами (індексами) комплексності (КХ які обчислюються за кожним видом продукції, що виробляється в районі.

Важливими є також показники, що визначають відношення вартості кінцевої продукції до вартості місцевої сировини, з якої вироблено кінцеву продукцію; частка внутрішньорайонних перевезень продукції від загального обсягу всіх перевезень (чим вищий цей показник, тим більша комплексність господарства).

Ефективність комплексного розвитку регіону визначається за формулою

Регіональна економіка   Качан Є. П.   3.2.2. Методи визначення спеціалізації комплексності та ефективності регіонального розвитку

Де Ек – ефективність регіонального комплексу; Е – вартість продукції, яка вивозиться з регіону; / – вартість продукції, що ввозиться в регіон; С, Ск – споживання (особисте й суспільне) продукції на одну особу відповідно в регіоні й країні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 3.2.2. Методи визначення спеціалізації” комплексності та ефективності регіонального розвитку