Регіональна економіка – Качан Є. П. – 15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійснюються загальний, кризовий та фоновий екологічний моніторинги довкілля.

Загальний екомоніторинг довкілля – це оптимальні за кількістю та розміщенням місця, параметри і періодичність спостережень за довкіллям, які дають змогу на основі оцінювання і прогнозування стану довкілля підтримувати прийняття відповідних рішень на всіх рівнях відомчої і загальнодержавної екологічної діяльності.

Кризовий екомоніторинг довкілля – це інтенсивні спостереження за природними об’єктами, джерелами техногенного впливу, розташованими в районах екологічної напруженості, у зонах аварій та небезпечних природних явищ із шкідливими екологічними наслідками, з метою забезпечення своєчасного реагування на кризові та надзвичайні екологічні ситуації і прийняття рішень щодо їх ліквідації, створення нормальних умов для життєдіяльності населення і господарювання.

Фоновий екомоніторинг довкілля – це багаторічні комплексні дослідження спеціально визначених об’єктів природоохоронних зон з метою оцінювання і прогнозування зміни стану екосистем, віддалених від об’єктів промислової і господарської діяльності, або одержання інформації для визначення середньостатистичного (фонового) рівня забруднення довкілля в антропогенних умовах [11].

На сьогодні моніторингові спостереження проводяться за такими складовими навколишнього природного середовища:

– повітряне середовище;

– водне середовище;

– тваринний і рослинний світ;

– грунт;

– клімат.

Державна система моніторингу довкілля, складовими якої є відомчі системи моніторингу довкілля, функціонує на трьох рівнях: загальнодержавному (національному), регіональному та локальному.

Загальнодержавна програма моніторингу довкілля – це сукупність завдань державного значення, що грунтуються на законодавчій та нормативно-правовій базі і дають змогу реалізувати основні задачі моніторингу із залученням засобів та систем у масштабах країни в цілому.

Регіональна програма моніторингу довкілля становить сукупність завдань, спрямованих на реалізацію задач моніторингу в межах адміністративно-територіального району, на територіях економічних і природних регіонів (область, АР Крим), з урахуванням географічних, соціально-економічних та адміністративних особливостей. Регіональна програма моніторингу довкілля входить як складова до загальнодержавної програми.

Локальна система моніторингу – система, що належить окремим суб’єктам системи моніторингу довкілля, вирішує специфічні для даного відомства задачі моніторингу і входить як складова до державної системи моніторингу довкілля. Здійснюється на території окремих об’єктів (підприємствах, діяльність яких пов’язана з негативним впливом на довкілля, окремих ділянках ландшафтів, містах).

15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні

Екологічний моніторинг довкілля є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності за допомогою засобів інформатизації, що забезпечує регулярне оцінювання і прогнозування стану середовища життєдіяльності суспільства та умов функціонування екосистем для прийняття управлінських рішень щодо екологічної безпеки, збереження природного середовища та раціонального природокористування.

Створення і функціонування Державної системи екологічного моніторингу довкілля має сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка передбачає:

– екологічно раціональне використання природного та соціально-економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища життєдіяльності суспільства;

– соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, які виникають в результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, техногенних аварій та катастроф;

– розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного й Азовського морів.

Державна система екомоніторингу довкілля е інтегрованою інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та оброблення екологічної інформації з метою відомчого та комплексного оцінювання і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної виконавчої влади, удосконалення відповідних законодавчих актів, а також виконання зобов’язань України з міжнародних екологічних угод, програм, проектів і заходів.

Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгостроковою державною програмою, яка визначає спільні, узгоджені за цілями, завданнями, територіями та об’єктами, часом (періодичністю) і засобами виконання дії відомчих органів державної виконавчої влади, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності.

Створення Державної системи екомоніторингу довкілля має забезпечити досягнення таких основних цілей [101:

Підвищення рівня адекватності дійсному екологічному стану довкілля його інформаційної моделі, яка формується на основі даних систематичних спостережень, здійснюваних спеціальними службами міністерств і відомств, підприємствами, організаціями та установами в порядку виробничо-інформаційної діяльності, дослідних робіт і наукових досліджень;

– підвищення оперативності одержання та достовірності первинних даних за рахунок використання досконалих методик, сучасних контрольно-вимірювальних приладів і засобів комп’ютеризації процесів збирання, накопичення та оброблення екоінформації на всіх рівнях державного управління і місцевого самоврядування;

– підвищення рівня та якості інформаційного обслуговування споживачів екоінформації на всіх рівнях функціонування системи на основі мережного доступу до розподілених відомчих та інтегрованих банків даних; комплексного оброблення і використання інформації для прийняття відповідних рішень.

Суб’єктами Державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальними за обов’язкове здійснення Державної програми екомоніторингу довкілля, є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які згідно зі своєю компетенцією отримують і обробляють дані про стан довкілля і виробляють відповідні рішення щодо нормалізації або поліпшення екологічної обстановки, раціонального використання і забезпечення якості природних ресурсів.

Об’єктами інформатизації в Державній системі екомоніторингу довкілля України є процеси відомчої екологічної діяльності та їх інтеграція на локальному, адміністративно-територіальному і державному рівнях, які відповідно охоплюють:

– території промислово-міських агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств, в тому числі АЕС, великих водоймищ, природоохоронних зон та інших спеціально визначених просторових одиниць;

– територію Автономної Республіки Крим і території областей України;

– території промислово-економічних регіонів, басейнів великих річок та України в цілому.

Територія країни за ступенем екологічної небезпеки поділяється на зони, для яких встановлюються нормативи на виробничу, господарську та інші види діяльності, які враховують екологічні, соціальні й економічні умови.

Принципи зонування територій, перелік заборон і обмежень на господарську та іншу діяльність для відповідних категорій територій визначаються компетентними органами виконавчої влади України.

Рекомендована і використана література

1. Белов Г. В. Экологический менеджмент предприятия / Г. В. Белов. – М.: Логос, 2006. – 240 с.

2. Екологічний менеджмент : навч. посіб. / за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михаилюк. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – С. 136- 147.

3. Запольський АЖ. Основи екології : підручник / А. К. За-польський, АЛ. Салюк. – К.: Вищашк., 2004. – С. 320-353.

4. Калыгин В. Г. Промышленная экология. Курс лекций / В. Г. Калыгин. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. – 240 с.

5. Ковальчук ПІ. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : навч. посіб. / П. І. Ковальчук. – К. : Ли-бідь, 2003. – 208 с.

6. Корсак КЛ. Основи екології : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

7. Мельник ЛТ. Екологічна економіка : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2002. -346 с.

8. Митчелл Пол 101 ключевая идея: Экология / Пол Митчелл. – М.: ФАИР-Пресс, 2001. – 224 с.

9. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля // Постанова КМУ від ЗО березня 1998 р. № 391 //

10. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки //Відом. Верх. Ради (ВВР). – 1998. – № 38-39.

11. Про охорону природного навколишнього середовища : Закон України. – № 1264-ХІІ від 25.06.1991 р.

12. Сухарев СМ. Техноеколоіія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / СМ. Сухарев, С. Ю. Чудак, О. Ю. Сухарева. – Л.: Новий Світ-2000, 2004. – 266 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 15.4. Перспективи розвитку екологічного моніторингу довкілля в Україні