Регіональна економіка – Качан Є. П. – 14.2. Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища

Єдність господарської діяльності та охорони природи стала нині визначальною у складних відносинах суспільства і природи. Збереження довкілля – необхідна умова підтримання динамічної рівноваги між елементами системи “природа – господарство

– населення”. Ми повинні навчитися поєднувати в одному гармонійному цілому використання необхідних нам природних ресурсів і забезпечити при цьому високу технічну оснащеність сучасного виробництва. Досягти цього можна лише шляхом урахування відтворювальних можливостей природи, бережного ставлення до неї, підпорядкування власних споживацьких інтересів вимогам і можливостям природного середовища. Теоретичні наукові розробки у цьому напрямі більш, ніж вагомі, але практика показує, що не кожна блага ідея знаходить раціональне втілення і дає позитивні результати. Зупинимося детальніше на головних сучасних наукових підходах щодо обгрунтування взаємин суспільства і природи.

Ідеї академіка В. Вернадського про ноосферу.

Середовище існування сучасної людини можна умовно розділити на дві сфери

– природну і штучну, тобто створену людиною. Перша – біосфера, друга – ноосфера. Термін “ноосфера” ввів французький філософ П. Тейяр де Шарден, а В. Вернадський наповнив його змістом і сучасним розумінням. Згідно з концепцією ноосфери, впливати на природу, змінювати біосферу слід дуже раціонально, проектуючи майбутні наслідки. Це не стихійне руйнівне втручання у природу, а науково обгрунтоване збереження на Землі умов для життя людей. В. І. Вернадський вважав, що ноосфера – це такий стан біосфери, в якому мають виявитися розум і спрямована ним праця людини як нова, небувала на планеті, геологічна сила. Він визначив кілька загальних умов, необхідних для створення ноосфери:

– людство має стати єдиним в економічному та інформаційному відношеннях;

– ноосфера – явище всепланетне;

– ноосфера не може бути створена до припинення війн між народами.

Очевидно, що ноосфера в просторі значною мірою перекривається біосферою, але не тотожна їй. Темпи розвитку ноосфери незрівнянно вищі від темпів змін біосфери.

Концепція сталого розвитку.

Ця концепція передбачає гармонійний розвиток суспільства і природи, який за сучасних умов стане передумовою для оптимального задоволення потреб майбутніх поколінь на нашій планеті. Всесвітня конференція глав держав і урядів усіх країн у Йоганнесбурзі в 2002 р. констатувала, що немає іншого шляху вирішення цих проблем людства, як перехід до сталого розвитку. Ця стратегія включає три складові:

– екологічну – збереження і поліпшення природного середовища;

– економічну – подальший гармонійний розвиток виробництва, продуктивних сил суспільства;

– соціальну – підвищення добробуту народів, вирівнювання рівнів їх життя, поліпшення соціальних умов та стандартів.

Концепція біотичної регуляції навколишнього середовища.

Згідно з цією концепцією будь-який подальший розвиток не можливий, якщо в основу взаємин людини і природи не закласти біотичний принцип регулювання. Це такий розвиток, який не виводить глобальну цивілізацію за межі природної ємності біосфери і грунтується на процесах перетворення довкілля живою речовиною, величина і потужність котрих значно перевищують процеси деградації довкілля.

Близькою є думка про необхідність дотримання правила одного процента, відповідно до якого людство може використовувати для своїх потреб не більше 1 % ресурсів первинної продукції природи.

Такі підходи мало або й зовсім не реальні, щоб стати основою цивілізаційного розвитку. Більше того, вони не враховують накопичення первинної продукції.

Ідея коеволюційного розвитку людини і природи

Передбачає спільний розвиток людини і природи, але оскільки темпи розвитку природи і техносфери пропорційно несумісні, то концепція обгрунтовує не що Інше, як повну адаптацію розвитку суспільства вимогам природи.

Концепції “неотехнооптимізму”

Спираються на припущення про наявність можливостей швидкого досягнення гармонії між суспільним розвитком і природою за рахунок найширшого впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Будь-яка позитивна зміна у розвитку технологій приводить до появи позитивних тенденцій у інших галузях і сферах господарства. Таким чином можна досягти як мінімум чотирикратного підвищення ефективності використання усіх наявних ресурсів, будь то ресурси природні чи технічні, інвестиційні, фінансові та ін. Важлива роль у розвитку і реалізації таких концепцій належить розвиткові так званого екологічного бізнесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 14.2. Сучасні концепції взаємодії людини і навколишнього середовища