Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств

Циклічно-динамічні теорії розвитку і розміщення

Серед теорій розвитку світової економіки і розміщення виробництва провідні позиції займає теорія циклів (“довгих хвиль”) Н. Д. Кондратьєва (1892-1938). Він кількісно обгрунтував, розрахував за часом та інтенсивністю, зобразив графічно наявність трьох великих циклів економічної кон’юнктури [2,208-216; 45,53-57]. Наявність циклів Кондратьєва було підтверджено дослідженнями Й. Шумпетера, В. Мітчела, Г. Менша та ін. “Хвилі” Кондратьєва здебільшого збігаються з фазами розвитку НТР. За оцінками сучасних наукових досліджень, найрозвиненіші центри світового господарства (високорозвинені країни) перебувають на початку п’ятої фази циклів (з початку 70-х років). Головна суть теорії циклів – зміна факторів розвитку і розміщення під впливом НТР. У різних країнах світу з різними стадіями економічного розвитку (для класифікації останніх найбільше значення мають праці Д. Валлерштейна, М. Портери [40; 41] та ін.) цикли Кондратьєва змінюються асинхронно. У кожному циклі провідні позиції в розвитку займають різні галузі промисловості, що впливає і на особливості територіальної організації господарства (ТОГ) (у цьому аспекті теорія Кондратьєва перегукується з теорією Вернона – Хірша).

Теорії ресурсних циклів

Суть цих теорій – у дослідженні всіх стадій видобутку природних ресурсів, “їх переробки, використання і знищення відпрацьованої продукції та відходів. Такий підхід дає змогу з’ясувати всі види зв’язків між підприємствами різних галузей, особливості впливу різних факторів розміщення на різних стадіях циклу, комплексні форми організації господарства тощо. Теорію енерговиробничих циклів (ЕВЦ) розробив відомий економіст і географ М. М. Колосовський (1891-1954) [24], ресурсно-експортних циклів – Я. Г. Машбіц, ресурсних циклів добувної промисловості – Б. М. Зімін.

Концепції територіально-виробничих комплексів (TBK) і економічного районування, міжгалузевих комплексів (МГК)

Теорія TBK (а точніше територіально-господарських комплексів – ТГК) обгрунтовує необхідність і вигідність комплексної територіальної організації господарства. За своєю суттю вона близька до теорії “полюсів зростання (з урахуванням реалій радянської планової економіки). її засновником був М. М. Колосовський [24] (ідея “районних комбінатів” – комплексної організації господарства економічних районів). Розвивалась теорія TBK на основі ідеї ресурсних циклів. М. К. Бандман і новосибірська наукова школа, до якої він належав, поглибили і доповнили цю концепцію для районів піонерного освоєння [3].

Економічне районування – виокремлення великих територіально-господарських (виробничих) комплексів як одиниць єдиного економічного простору країни стало основною ідеєю планової економіки СРСР.

Концепція міжгалузевих комплексів, яка поширилась в СРСР у 70-80-х роках, грунтувалася на протилежному підході – необхідності комплексної організації усіх стадій (у тому числі обслуговуючих галузей) виробництва кінцевої продукції.

Ідеї TBK і МКГ поглиблювалися в дослідженнях багатьох науковців у сфері економічної географії, розвитку і розміщення продуктивних сил.

Інші підходи щодо дослідження ТОГ

З-поміж досліджень з ТОГ і РПС радянською наукою найбільше значення мали праці економетричного характеру – оптимізаційні моделі комплексної організації господарства, особливо в нових районах освоєння – Півночі, Сибіру та ін. Найвідомішими серед таких праць були роботи груп учених Центрального економіко-математичного науково-дослідного інституту (Москва), Сибірського відділення АН СРСР (Новосибірськ) та ін.

Найбільший внесок у розвиток теорії розміщення продуктивних сил, систем розселення населення, економічного районування та інших, крім М. М. Колосовського, зробили російські вчені О. О. Мінц (1929-1973) (економічна оцінка природних ресурсів та впливу ресурсного фактора на розміщення виробництва), А. Є. Пробст (1903-1976) (закономірності, принципи й чинники розміщення), Е. Б. Алаєв (упорядкування теоретичних понять і категорії територіальної організації господарства) [1], М. М. Некрасов (1906-1984) (спроба заснувати радянську “регіональну економіку”) [33], ІМ. Маєргойз (1908-1975) (поняття територіальної структури господарства і територіальної організації систем розселення населення) [29], П. Я. Бакланов і Б. Б. Родоман (концепція формування економічного простору) та ін. [46].

В українській науковій школі ТОГ виділяються наукові дослідження К. Т. Воблого (1876-1947) (проблеми РПС Української PCP і комплексної організації господарства економічних районів), М. М. Паламарчука (теорія територіальної організації АПК), О. М. Паламарчука (економетричне моделювання територіальної організації господарства) [35], О. Г. Топчієва (теорія територіальних процесів і територіальної структури просторової організації господарства) [52], О./. Шаблія (проблеми оптимізації МГК) [57], Ф. Д. Заставного (теорія економічного районування і РПС) та ін.

Концепції РБ і ТОГ сучасного періоду
Російська наукова школа

Сучасний період розвитку російської наукової школи ТОГ характеризується поглибленням інтересу до питань регіональної економіки. Значним внеском у науку стали праці О. Г. Гранберга [10] з проблем упорядкування основних категорій регіональної економіки. Це практично є спробою розмежувати коло питань, які досліджує наука про РПС і регіональна економіка. В цьому напрямі працюють також В. В. Кістанов, М. В. Копилов [23], B. Відяпін, М. В. Степанов [43] та ін.

В. Н. Лексін і А. Н. Швецов опублікували низку праць з питань російської регіоналістики, але в них розглядалися переважно проблеми регіонального управління. Цим колом питань цікавляться також О. І. Гаврилов, Ю. М. Гладкий, О. І. Чистобаєв, ВЛ. Колесов, М. С. Мироненко, М. І, Ларін.

Деякі науковці намагаються досліджувати територіальну організацію господарства з огляду на регіональну економічну науку. Серед них можна назвати Ю. Г. Ліпеца, В. О. Пуляркіна, СЯ. Шліхтера [28], Т. Г. Морозову [44], І. О. Родіонову [45,46-67], ЮА. Симагіна, В. Л. Бабуріна, Ю. Л. Мазурова [2] та ін. .

Особливе місце посідають роботи Б. Б. Родомана (з теорії економічного простору) [46] і В. Л. Каганського (з теорії культурного ландшафту) [22].

Українська наукова школа

В Україні переважно прикладним аспектам ТОГ присвячені дослідження групи науковців Ради з вивчення продуктивних сил НАН України. Питання регіональної політики і управління досліджує група науковців Інституту регіональних досліджень (м. Львів).

Спробами поєднати науку про РПС і регіональну економіку можна вважати праці Д. М. Стеченка [51], СЛ. Сонька, В. В. Кулішова, B. Мустафіна, Л. Г. Чернюк [56]. Осмисленню проблем просторової організації суспільства в межах соціально-економічної географії присвячені дослідження О. Г. Топчієва, 0.1. Шаблія, АЛ. Голікова та ін. Поглибленням основних категорій і понять теорії просторової організації господарства займаються групи науковців під керівництвом В. В. Ковалевського, І. М. Коротуна, а також М. П. Бутко, І. О. Горленко, СМ. Злупко, Д. Ф. Крисанов, II. Лукінов, B. Пила, ВЛ. Руденко, Л. Г. Руденко, О. Є. Чмир, МД. Пістун [37; 38]. В. А. Поповкін [39], Я. Б. Олійник [16] та ін.

Зазначимо, що як російська, так і українська наукові школи досліджень ТОГ поки ще не виробили принципово нових концепцій просторової організації суспільства й економіки. Основною рисою сучасних досліджень є переосмислення чинних позицій теорії ТОГ, систематизація і структуризація накопичених знань та їх упорядкування, спроба розмежувати напрями досліджень між науками, що займаються питаннями просторової організації господарства і суспільства, – наукою про РПС, регіоналістикою, регіональною економікою і соціально-економічною, або суспільною, географією.

Отже, незважаючи на велику кількість різноманітних теорій, концепцій, ідей, що стосуються особливостей територіальної організації економіки, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, економічної географії, цілісної, логічно побудованої і систематизованої теорії просторової організації економіки поки що немає.

Рекомендована і використана література

1. Алаев Э. В. Социально-экономическая география : понятийно-терминологический словарь / Э. Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983.

– 350 с.

2. Бабурин ВЛ. Географические основы управления: Курс лекций по эконом, и полит, географии : учеб. пособие / В. Л. Бабурин, Ю. Л. Мазуров. – М.: Дело, 2000. – С. 208-216.

3. Бандман МЛ. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / М. К. Бандман. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1980. – 256 с

4. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : пер. з англ. / М. Блауг. – К.: Основи, 2001. – 670 с. [Електронний ресурс].

5. Бос X. Размещение хозяйства : пер. с англ. / X. Бос. – М.: Прогресе, 1970. – 157 с.

6. Вунге В. Теоретическая география : пер. с англ. / В. Бунге.

– М.: Прогресс, 1967. – 280 с.

7. Вебер А. Теория размещения промышленности : пер. с нем. / А. Вебер. – М.; Л.: Книга, 1926. – 224 с.

8. Гамильтон Я. Модели размещения промышленности / Я. Гамильтон // Модели в географи : пер. с англ. / под ред. П. Хаг-гета, Дж. Чорли. – М.: Прогресс, 1971. – С. 87-145.

9. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географи : пер. с англ. / Дж. Голд ; авт. предисл. СВ. Федулов. – М. : Прогресс, 1990. – 304 с.

10. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник / А. Г. Гранберг. – М.: ГУВШЭ, 2001. – 495 с.

11. Гранберг А. Учебник “Основы региональной экономики”: о структуре, методологии и содержании // Рос. эконом, жури. – 2000. – № 10. – С. 61-74.

12. Гранберг А. Учебник “Основы региональной экономики”: о структуре, методологии и содержании // Рос. эконом, журнал. – 2001.™ №1. – С. 100-115.

13. Грицай О. В. Центр и периферия в региональном развитии / О. В. Грицай, Г. В. Иоффе, А. И. Трейвиш. – М. : Наука, 1991. – 168 с.

14. Джонсон РДж. География и географы: Очерк развития англо-американской социальной географии после 1945 г. : пер. с англ. /Р. Дж. Джонсон. – М.: Прогресс, 1987. – 368 с.

15. Долішній MJ. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / М. І. Долішній, Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній, O. E. Товкан. – Л. ; Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2003. – 256 с.

16. Дорогунцов CJ. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки: навч, посіб. / СІ. Дорогунцов, Я. Б. Олійник, A. B. Степаненко. – К.: Стафед-2, 2001. – 143 с.

17. Заблоцький Б. Ф. Регіональна економіка : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – Л.: Новий світ-2000, 2007. – 548 с.

18. Заблоцький Б. Ф – Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький.- К.: Академвидав, 2008. – 368 с.

19. Заболотний Г. М. Стратегічні індустріальні кластери і конкурентоспроможність компаній (підприємств) на світовому ринку : підручник / Г. М. Заболотний, А. М. Ступницький. – Вінниця : Вадим Клименко, 2004. – 192 с.

20. Єпіфанов А. О. Регіональна економіка : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – К.: Наук, думка, 1999. – 344 с.

21. Изард У. Методы регионального анализа : введение в науку о регионах : пер. с англ. / У. Изард. – М.: Прогресс, 1966. – 660 с.

22. Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство : сб. ст. / В. Каганский. – М. : Новое лит. обозрение, 2000.- 576 с.

23. Кистанов В. В. Региональная экономика России : учеб. для вузов / В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 584 с.

24. Колосовский НЛ. Теория экономического районирования / H. H. Колосовский. – М.: Мысль, 1969. – 336 с.

25. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика : пер. с англ. / В. В. Леонтьев. – М.: Прогресс, 1997.

26. Леш А. Географическое размещение хозяйства : пер. с нем. / А. Леш. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1959. – 465 с.

27. Ли ндерт П. Х. Экономика мирохозяйственных связей : пер. с англ. / П. Х Линдерт. – М.: Прогресс, 1992. – 520 с.

28. Липец ЮТ. География мирового хозяйства : учеб. пособие для студентов / Ю. Г. Липець, В. А. Пуляркин, СБ. Шлихтер. – М. : ВЛАДОС, 1999. – С. 18-89.

29. Майергойз И. М. Территориальная структура хозяйства / И. М. Майергойз. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1986. – 302 с.

30. Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / Л. С. Марков // Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых : сб. науч. тр. / под ред. В. Б. Селиверстова, В. М. Марковой, Е. С. Гвоздевой. Разд. 1. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2005. – С. 102-123 [Электронный ресурс].

31. Маршалл А. Принципы экономической науки : пер. с англ. / А. Маршалл. – Т. 1. – М.: Прогресс, 1993. – 416 с.

32. Михасюк LP. Регіональна економіка / І. Р. Михасюк, М. Д. Янків, З. М. Залога [та ін.]; за ред. проф. І. Р. Михасюка. – Л. : Укр. технології, 1998. – 240 с.

33. Некрасов H. H. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы / H. H. Некрасов. – М.: Экономика, 1978. – 344 с.

34. Новый энциклопедический словарь [Электронный ресурс].

35. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К.: Знання, КОО, 1998. – 416 с.

36. Перру Ф. Экономика XX века / Ф. Перру // 25 ключевых книг по экономике / А. Бейтон, А. Казорла, К. Далло и др.: пер. с фр. – Урал : ІТО, 1999. – С. 427-448.

37. Пістун МД. Основи теорії суспільної географії : навч. посіб. / М. Д. Пістун. – К.: Вища шк” 1996. – 232 с.

38. Пістун МД. Регіональна політика в Україні : суспільно-географічний аспект / М. Д. Пістун та ін. – К.: Київ, ун-т, 2004. -130 с.

39. Поповній ВА. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В. А. Поповкін. – К. : Наук, думка, 1993. – 219 с.

40. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : пер. с англ. / М. Портер. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 669 с.

41. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.

42. Региональная экономика. Контрольные вопросы по курсу к экзамену // Официальный информационный ресурс Российского государственного гуманитарного университета [Электронный ресурс].

43. Региональная экономика: учебник / под ред. В. И. Видяпи-на, М. В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 665 с.

44. Региональная экономика : учебник / под ред. Т. Морозовой. – М.: Юнити-Дана, 2003. – 520 с.

45. Родионова И А. Макрогеография промышленности мира : пособие для студентов вузов / И. А. Родионова. – М.: Московский Лицей, 2000. – С. 46-57.

46. Родоман Б. Б. Территориальные ареалы и сети: Очерки теоретической географии : учеб. пособие / Б. Б. Родоман. – Смоленск : Ойкумена, 1999. – 256 с.

47. Самуэльсон П, Экономика : учеб. пособие : пер. с англ. / П. Самуэльсон, В. Нордхауз. – М.: БИНОМ, 1997. – 800 с.

48. Саушкин ЮТ. История и методология географической науки : курс лекций. – М.: МГУ, 1976. – 422 с.

49. Саушкин ЮТ. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем : пособие для учителей / Ю. Г. Саушкин. – М. : Просвещение, 1980. – 269 с.

50. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов : пер. с англ. / А. Смит. – М.: Наука, 1993. – 572 с.

51. СтеченкоДМ. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К.: Вікар, 2001. – 377 с.

52. Топчієв ОТ. Основи суспільної географії : навч. посіб. / О. Г. Топчієв. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560 с.

53. Тюнен фон И.-Г. Изолированное государство / Й.-Г. фонТю-нен. – М.: Эконом, жизнь, 1926.

54. УруновАА. Теоретические основы региональной экономики / A. A. Урунов // Курс лекций по дисциплине “Региональная экономика” – Гл. 3. – М.: ГУУ, 2005 [Электронный ресурс].

55. Хаггет П. География: синтез современных знаний / П. Хаг-гет. – М.: Прогресс, 1979. – 685 с.

56. Чернюк ЛТ. Розміщення продуктивних сил України : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К.: ЦУЛ, 2002. – 470 с.

57. Шаблій OJ. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / О. І. Шаблій. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.3.2. Концепції й теорії територіальної організації господарств