Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки

Предмет і об’єкти дослідження регіональної економіки

Короткий історичний екскурс формування регіональної науки показує, наскільки важко відокремити науки, що досліджують територіальну організацію господарства і розвиток регіонів, і на скільки суперечливими та складними можуть бути визначення регіональної економіки. Наведемо деякі з них.

Регіональна економіка науковий напрям в економічній науці, мета якого – розробка теоретичних основ раціонального розміщення підприємств і галузей, формування ареалів збуту продукції, організація простору урбанізованих територій та ін., а також відповідних практичних рекомендацій. Виникла у США у 1950-х роках [42]. Це визначення значною мірою збігається з визначенням РПС (крім урбанізованих територій).

Регіональна економіка – це галузь економічної науки, яка вивчає сукупність економічних і соціальних факторів та явищ, що зумовлюють формування і розвиток продуктивних сил та соціальних процесів у регіональній системі країни й кожному регіоні. Предмет регіональної економіки – елементи і механізми внутрішньої структури економіки окремих регіонів, економічні зв’язки з іншими регіонами (це вдосконалене відповідно до сучасних вимог визначення регіональної економіки М. М. Некрасова) [42]. Це визначення збігається з предметом дослідження регіонознавства.

У зв’язку з наявністю різних підходів до з’ясування предмета дослідження регіональної економіки використаємо, на наш погляд, найбільш повне, глибоке і суттєве його визначення за О. Г. Гранбергом.

Предметом дослідження регіональної економіки є:

– економіка окремого регіону;

– економічні зв’язки між регіонами;

– регіональні системи (у т. ч. національна економіка як сукупність взаємодіючих регіонів);

– розміщення продуктивних сил (процес стихійного і цілеспрямованого розподілу по території об’єктів і явищ);

– регіональні аспекти економічного життя, пов’язані з виробництвом, трудовою діяльністю, рівнем життя населення та ін. [11,62-63].

Отже, регіональна економіка досліджує просторову організацію економіки (господарства), її галузеві аспекти розвитку і розміщення, господарство регіонів, соціальні та екологічні аспекти економічного розвитку та ін.

Згідно із сучасною концепцією стійкого розвитку, що передбачає взаємозалежність тріади населення – господарство – природа, поняття регіональної економіки в її сучасному розумінні збігається з поняттями “регіоналістика” (регіональна наука) і “регіоналізм”.

Структура (коло інтересів) регіональної економіки за О. Г. Гранбергом охоплює такі сфери дослідження:

– теорію, методологію і методи (основні теорії та концепції просторової організації виробництва і суспільства; методи регіонального економічного аналізу – регіональну діагностику; моделювання регіонального розвитку і розміщення економіки та ін.);

– регіональні проблеми розвитку;

– регіональну динаміку і трансформацію економічного простору (динаміку населення, виробництва – ВВП в цілому й окремих галузей) та інвестицій, зайнятості й доходів населення, зовнішньоекономічної діяльності та ін;

– визначення неоднорідності економічного простору (ранжирування і класифікацію регіонів за рівнем і тенденціями розвитку);

– виокремлення проблемних регіонів розвитку (відсталих – слаборозвинених, депресивних – з тенденціями до погіршення розвитку, прикордонних та ін.);

– проблеми державного регулювання регіонального розвитку;

– зарубіжний досвід, його інструменти економічного регулювання (спеціальні економічні зони; регіональний розвиток і наднаціональну регіональну політику Євросоюзу тощо);

– регіональну економічну політику країни (економічні механізми регулювання регіональної політики, програми регіонального розвитку) [11,62].

На нашу думку, до цього варто додати ще дослідження стану природно-ресурсного потенціалу й екологічних проблем регіонального розвитку; соціальних проблем і рівня розвитку регіональної інфраструктури, особливостей формування ринків товарів і послуг, праці; впливу процесів міжнародної інтеграції і глобалізації на розвиток регіонів тощо.

Об’єктами вивчення регіональної економіки є економічний потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, інфраструктура, системи територіальної організації господарства і суспільства, внутрішні й зовнішні зв’язки територіально-господарських комплексів, система і механізми регіонального управління. Узагальнюючи сказане вище, можна визначити, що об’єктом дослідження регіональної економіки є регіон у всій його різноманітності.

Отже, регіональна економіка – наука багатогранна, за своєю суттю – міждисциплінарна (хоча згідно з чинною класифікацією наук, її зараховують до наук економічних), оскільки розглядає не лише економічні, а й низку інших проблем формування соціуму і стану навколишнього середовища. В ідеалі регіональна економіка повинна містити конструктивні пояснення закономірностей і принципів раціоналізації економічного простору, розвитку різних типів регіонів, міжрегіональних взаємодій, розміщення видів діяльності і населення [54].


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Регіональна економіка – Качан Є. П. – 1.2. Предмет і об’єкти дослідження, мета, завдання й методи сучасної регіональної економіки