Психологія праці – Баклицький І. О

Психологія праці – Баклицький І. О. – ПЕРЕДМОВА

Гуманізація і демократизація українського суспільства, необхідність оптимального розв’язання народно-господарських проблем потребує від керівників і менеджерів глибоких знань закономірностей функціонування психіки особистості працівника, її можливостей, різноманітних соціально-психологічних явищ трудового колективу та раціонального їх використання у

Психологія праці – Баклицький І. О. – Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

1.1. Предмет і основні завдання психології праці Для чого потрібно знати психологію праці? Людина живе не ізольовано від навколишнього середовища, явищ, подій, які відбуваються в світі. Вона постійно перебуває у взаємодії з різними факторами

Психологія праці – Баклицький І. О. – 1.1. Предмет і основні завдання психології праці

1.1. Предмет і основні завдання психології праці Для чого потрібно знати психологію праці? Людина живе не ізольовано від навколишнього середовища, явищ, подій, які відбуваються в світі. Вона постійно перебуває у взаємодії з різними факторами

Психологія праці – Баклицький І. О. – 1.2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці

Наукові проблеми психології праці. Теоретичний фундамент для розв’язання прикладних завдань – дослідити галузі таких основних наукових проблем. 1. Вивчення шляхів становлення гармонії між людиною та її професією. Іншими словами, вивчення закономірностей становлення динамічної рівноваги

Психологія праці – Баклицький І. О. – 1.3. Зв’язок психології праці з іншими науками

За кордоном психологію праці інколи називають “прикладною” або “практичною” психологією. З цим погодитися не можна. Кожна наука й окремі їх галузі, в тому числі і психологія праці, мають теоретичні та практичні дослідження. Практика психології

Психологія праці – Баклицький І. О. – 1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна

Де і ким може з користю для інших працювати людина, яка здобула психологічну освіту і спеціалізувалась з психології праці? У відділі (лабораторії) наукової організації праці підприємства. Може брати участь у вирішенні питань підбору, розміщення

Психологія праці – Баклицький І. О. – Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ

2.1. Початок формування психології праці Психологія праці як наука почала формуватись під впливом праць Г. Мюнстенберга “Психологія і ефективність виробництва” (1913) та “Основи психотехніки” (1914). Основне завдання психотехніки – проводити профвідбір і профорієнтації, вивчати

Психологія праці – Баклицький І. О. – 2.1. Початок формування психології праці

2.1. Початок формування психології праці Психологія праці як наука почала формуватись під впливом праць Г. Мюнстенберга “Психологія і ефективність виробництва” (1913) та “Основи психотехніки” (1914). Основне завдання психотехніки – проводити профвідбір і профорієнтації, вивчати

Психологія праці – Баклицький І. О. – 2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка та наукова організація праці

2.1. Початок формування психології праці Психологія праці як наука почала формуватись під впливом праць Г. Мюнстенберга “Психологія і ефективність виробництва” (1913) та “Основи психотехніки” (1914). Основне завдання психотехніки – проводити профвідбір і профорієнтації, вивчати

Психологія праці – Баклицький І. О. – 2.3. Сучасний стан психології праці

Розвиток науково-технічної революції спонукав до практичного застосування психологічних знань. У психології праці сформульовано теоретичні проблеми, вирішення яких повинно бути науковим обгрунтуванням практичних висновків. Найважливіші з них – психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності

Психологія праці – Баклицький І. О. – Розділ 3. ЛЮДИНА ТА ПРАЦЯ

3.1. Поняття ергатичної системи “людина – праця – професійне середовище” Праця – це цілеспрямована діяльність, яка зорієнтована на створення вартостей, зумовлених потребами людини; один із основних видів активності людини поряд з грою, пізнанням, спілкуванням.

Психологія праці – Баклицький І. О. – 3.1. Поняття ергатичної системи “людина – праця – професійне середовище”

3.1. Поняття ергатичної системи “людина – праця – професійне середовище” Праця – це цілеспрямована діяльність, яка зорієнтована на створення вартостей, зумовлених потребами людини; один із основних видів активності людини поряд з грою, пізнанням, спілкуванням.

Психологія праці – Баклицький І. О. – 3.2. Трудовий пост і його структура

Трудовий пост – це обмежене внаслідок розподілу праці й зафіксоване в суспільстві докладання сил людини, яка прагне створити щось цінне для суспільства – матеріальні речі, інформацію, корисні дії, функціональні корисні ефекти, естетичні враження, суспільні

Психологія праці – Баклицький І. О. – 3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста

Трудовий пост – це обмежене внаслідок розподілу праці й зафіксоване в суспільстві докладання сил людини, яка прагне створити щось цінне для суспільства – матеріальні речі, інформацію, корисні дії, функціональні корисні ефекти, естетичні враження, суспільні

Психологія праці – Баклицький І. О. – Вимоги до фізичних факторів робочого середовища

Найважливіший фізичний фактор – виробничий мікроклімат, який характеризується рівнем температури і вологості повітря, швидкістю його руху, інтенсивністю радіації, переважно в інфрачервоних і частково в ультрафіолетових спектрах електромагнітних випромінювань. Різні метеорологічні умови в організмі працівника

Психологія праці – Баклицький І. О. – Вимоги до хімічних факторів робочого середовища

На життєдіяльність працівника великий вплив має газовий склад повітря. Здебільшого досліджують дві групи факторів: зміну звичного складу повітря (кисню і вуглекислого газу) і його домішки як результат роботи техніки. Якщо розглядати газовий склад повітря,

Психологія праці – Баклицький І. О. – Розділ 4. СУБ’ЄКТ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА

4.1. Природні властивості індивіда Під суб’єктом праці в сучасній психології розуміють тісне поєднання властивостей індивіда й особистості. Під властивостями індивіда Б. Г. Ананьев розумів природні властивості людини, які перетворені в ході індивідуального розвитку залежно

Психологія праці – Баклицький І. О. – 4.1. Природні властивості індивіда

4.1. Природні властивості індивіда Під суб’єктом праці в сучасній психології розуміють тісне поєднання властивостей індивіда й особистості. Під властивостями індивіда Б. Г. Ананьев розумів природні властивості людини, які перетворені в ході індивідуального розвитку залежно

Психологія праці – Баклицький І. О. – 4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці

4.1. Природні властивості індивіда Під суб’єктом праці в сучасній психології розуміють тісне поєднання властивостей індивіда й особистості. Під властивостями індивіда Б. Г. Ананьев розумів природні властивості людини, які перетворені в ході індивідуального розвитку залежно

Психологія праці – Баклицький І. О. – Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта діяльності

Друга категорія властивостей – психологічні параметри, які характеризують людину як суб’єкт дії та пізнання. Передусім, виділяють індивідуальні особливості психічного регулювання моторики різних органів руху. Психомоторні властивості. До трудової діяльності психомоторних властивостей входить система дій.

Психологія праці – Баклицький І. О. – Психомоторні властивості

Друга категорія властивостей – психологічні параметри, які характеризують людину як суб’єкт дії та пізнання. Передусім, виділяють індивідуальні особливості психічного регулювання моторики різних органів руху. Психомоторні властивості. До трудової діяльності психомоторних властивостей входить система дій.

Психологія праці – Баклицький І. О. – Мова і мовлення

Важливу ділянку індивідуальних особливостей становить мовна характеристика людини (висота голосу, тембр, спектр). Мова й мовлення – поняття не тотожні. Мова – специфічний людський засіб спілкування, становить систему знаків, які функціонують у ролі засобів спілкування.

Психологія праці – Баклицький І. О. – Увага

Важливу ділянку індивідуальних особливостей становить мовна характеристика людини (висота голосу, тембр, спектр). Мова й мовлення – поняття не тотожні. Мова – специфічний людський засіб спілкування, становить систему знаків, які функціонують у ролі засобів спілкування.

Психологія праці – Баклицький І. О. – Мнемонічні властивості

Важливу ділянку індивідуальних особливостей становить мовна характеристика людини (висота голосу, тембр, спектр). Мова й мовлення – поняття не тотожні. Мова – специфічний людський засіб спілкування, становить систему знаків, які функціонують у ролі засобів спілкування.

Психологія праці – Баклицький І. О. – Імажинітивні властивості

Індивідуальні відмінності в характеристиках уяви і фактори, які впливають на динаміку імажинітивних властивостей, вивчені недостатньо. У психології творчості вивчення творчого мислення поєднано з аналізом прийому творчої (продуктивної) уяви. Будь-яка трудова дія має мету, яка

Психологія праці – Баклицький І. О. – Орієнтувальне планування

Потреба в ньому виникає тоді, коли вирішують нові виробничі завдання. З початком їх виконання, працівник усвідомлює мету, критично оцінює можливості та досягнення з допомогою тих чи інших засобів. На підставі орієнтувального планування вибирають напрям,

Психологія праці – Баклицький І. О. – Організаційне планування

Потреба в ньому виникає тоді, коли вирішують нові виробничі завдання. З початком їх виконання, працівник усвідомлює мету, критично оцінює можливості та досягнення з допомогою тих чи інших засобів. На підставі орієнтувального планування вибирають напрям,

Психологія праці – Баклицький І. О. – 4.3. Домінуючий емоційний фон й особистісні характеристики працівника

До емоційної сфери людини належать такі компоненти. Емоційний тон відчуттів – безпосередні переживання, які супроводжують окремі життєво важливі дії, які спонукають людину до збереження і усунення (інакше – бажання). Окремі так звані ситуативні емоції,

Психологія праці – Баклицький І. О. – Структура свідомості

Перша характеристика – сукупність знань про навколишній світ. Належать всі пізнавальні процеси. Друга характеристика – чітке розрізнення суб’єкта й об’єкта “Я” і “Не я”. Третя характеристика – забезпечення цілеспрямованої діяльності. Четверта характеристика – емоційні

Психологія праці – Баклицький І. О. – 4.4. Статево-вікова мінливість суб’єкта праці

Крім трьох основних індивідуальних властивостей працівника, варто пам’ятати про існування ще однієї координати індивідуальності, яка прогнозує всі вище перелічені властивості, а саме координати “статево-вікової мінливості”. Нині диференційна психологія не володіє надійними методами оцінок індивідуальних

Психологія праці – Баклицький І. О. – Рівень діяння

Діяння – цілісний цикл трудової діяльності, який має повну психологічну структуру й охоплює багато проміжних цілей, які підпорядковані деякій більш-менш перспективній меті. Діяння – це категорія, передусім, суб’єктивна і визначається ієрархією цілей, особливостями мисленнєвих

Психологія праці – Баклицький І. О. – Рівень дій

Діяння – цілісний цикл трудової діяльності, який має повну психологічну структуру й охоплює багато проміжних цілей, які підпорядковані деякій більш-менш перспективній меті. Діяння – це категорія, передусім, суб’єктивна і визначається ієрархією цілей, особливостями мисленнєвих

Психологія праці – Баклицький І. О. – Рівень макроелементів дії

Діяння – цілісний цикл трудової діяльності, який має повну психологічну структуру й охоплює багато проміжних цілей, які підпорядковані деякій більш-менш перспективній меті. Діяння – це категорія, передусім, суб’єктивна і визначається ієрархією цілей, особливостями мисленнєвих

Психологія праці – Баклицький І. О. – Рівень мікроелементів дії

Діяння – цілісний цикл трудової діяльності, який має повну психологічну структуру й охоплює багато проміжних цілей, які підпорядковані деякій більш-менш перспективній меті. Діяння – це категорія, передусім, суб’єктивна і визначається ієрархією цілей, особливостями мисленнєвих

Психологія праці – Баклицький І. О. – Розділ 5. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

5.1. Методи побудови теорії психології праці Теорія характеризується ознаками узагальненістю, “передбачувальною силою’1, відповідністю реальній дійсності. Ці ознаки взаємопов’язані. Щось передбачити можна лише тоді, коли знання близьке до істини (відповідає реальності) і відображає загальне в

Психологія праці – Баклицький І. О. – 5.1. Методи побудови теорії психології праці

5.1. Методи побудови теорії психології праці Теорія характеризується ознаками узагальненістю, “передбачувальною силою’1, відповідністю реальній дійсності. Ці ознаки взаємопов’язані. Щось передбачити можна лише тоді, коли знання близьке до істини (відповідає реальності) і відображає загальне в

Психологія праці – Баклицький І. О. – Взаємозв’язки між різними типами знання

5.1. Методи побудови теорії психології праці Теорія характеризується ознаками узагальненістю, “передбачувальною силою’1, відповідністю реальній дійсності. Ці ознаки взаємопов’язані. Щось передбачити можна лише тоді, коли знання близьке до істини (відповідає реальності) і відображає загальне в

Психологія праці – Баклицький І. О. – 5.2. Емпірико-пізнавальні методи

Біографічні методи в психології праці – це способи дослідження діагностики, корекції і проектування життєвого шляху особистості. Біографічний метод – це метод синтетичного опису людини як особистості й суб’єкта діяльності. Нині це єдиний метод, який

Психологія праці – Баклицький І. О. – Метод опитування

Принцип цього методу – отримати від опитуваних відповіді у письмовій формі на запропонований запитальник (формуляр). Застосовуючи цей метод дослідник не контактує з опитуваними. За допомогою запитальника можна зібрати за короткий термін дані від великої

Психологія праці – Баклицький І. О. – Метод бесіди. Інтерв’ю

Принцип цього методу – отримати від опитуваних відповіді у письмовій формі на запропонований запитальник (формуляр). Застосовуючи цей метод дослідник не контактує з опитуваними. За допомогою запитальника можна зібрати за короткий термін дані від великої

Психологія праці – Баклицький І. О. – Аналіз документів. Метод аналізу продуктів діяльності

Психолог на виробництві вивчає яку-небудь проблему не ізольовано, а пов’язує з її багатьма явищами і фактами, в тому числі й такими, які можуть стати потрібним вихідним матеріалом для отримання нових даних. Тому часто використовують

Психологія праці – Баклицький І. О. – Функціональні продукти діяльності

Психолог на виробництві вивчає яку-небудь проблему не ізольовано, а пов’язує з її багатьма явищами і фактами, в тому числі й такими, які можуть стати потрібним вихідним матеріалом для отримання нових даних. Тому часто використовують

Психологія праці – Баклицький І. О. – 5.3. Методи професійної психодіагностики

Психодіагностичний метод – це метод дослідження в психології праці. Він має відповідну специфіку стосовно традиційних методів дослідження психології праці – неекспериментальний (описовий) і експериментальний. Основна особливість психодіагностичного методу – його вимірювально-випробувальна скерованість, за рахунок

Психологія праці – Баклицький І. О. – 5.4. Перетворюючі методи в психології праці

Проблема перетворюючих або конструктивних методів психології праці вимагає спеціального грунтовного викладення, обговорення, логічного та морального обгрунтування. Найважливіше питання цієї теми зведено до того, що застосування конструктивних методів тісно пов’язано з ідеєю “маніпулювання” людьми, їхньою

Психологія праці – Баклицький І. О. – 5.5. Математично-статистичні методи опрацювання та інтерпретації даних

Професійна психологічна діагностика використовує різні математичні поняття і методи, зокрема описову статистику, яка містить групування, табулювання, графічне зображення та кількісний опис даних; теорію статистичного висновку, яку використовують у психологічних дослідженнях для передбачення результатів за

Психологія праці – Баклицький І. О. – Основні поняття математичної статистики

У психології часто використовують різні числа. Змінні, які є результатами замірів, називають варіантами (вони варіюються, тобто змінюються) і їх позначають Хі Усі значення змінної, які розташовані в одному ряду у порядку зростання або зменшення,

Психологія праці – Баклицький І. О. – Рангова кореляція Спірмена

Рангова кореляція Спірмена (кореляція рангів). Рангова кореляція Спірмена – найпростіший спосіб визначення міри зв’язку між факторами. Назва методу свідчить про те, що зв’язок визначають між рангами, тобто рядами одержаних кількісних значень, ранжованих у порядку

Психологія праці – Баклицький І. О. – Процедура експерименту

Відібрали дванадцять бригад високого, середнього і низького рівня соціального розвитку. Загальна кількість досліджуваних, які брали участь у дослідах, 84 працівники. В експерименті досліджували зв’язок психічного напруження регулювальників кольорових телевізорів із комплексною дією трьох основних

Психологія праці – Баклицький І. О. – Визначення цільових ознак

Завдання психодіагностики формується питанням принципу класифікації суб’єктів дослідження: зміна принципу класифікації змінює завдання дослідження. Тому цільовими ознаками в психодіагностиці є ознаки, які дають змогу класифікувати суб’єктів дослідження на внутрішньо-однорідні групи (наприклад, 50-60 Т-балів, 61-65

Психологія праці – Баклицький І. О. – Визначення прогностичних ознак

Завдання психодіагностики формується питанням принципу класифікації суб’єктів дослідження: зміна принципу класифікації змінює завдання дослідження. Тому цільовими ознаками в психодіагностиці є ознаки, які дають змогу класифікувати суб’єктів дослідження на внутрішньо-однорідні групи (наприклад, 50-60 Т-балів, 61-65