Психодіагностика – Галян І. М

Психодіагностика – Галян І. М. – 1. Загальні засади психодіагностики

Із появою перших соціальних спільнот, формуванням людського колективу перед людиною постала потреба пізнати себе, людей зі свого оточення. Природним і очевидним є прагнення зрозуміти мотиви певних дій, оцінити потенційні можливості, індивідуально-психологічні особливості особистості. Спочатку

Психодіагностика – Галян І. М. – 1.1. Зародження і становлення психодіагностики як науки

Із появою перших соціальних спільнот, формуванням людського колективу перед людиною постала потреба пізнати себе, людей зі свого оточення. Природним і очевидним є прагнення зрозуміти мотиви певних дій, оцінити потенційні можливості, індивідуально-психологічні особливості особистості. Спочатку

Психодіагностика – Галян І. М. – Донаукове використання психодіагностичних процедур

Із появою перших соціальних спільнот, формуванням людського колективу перед людиною постала потреба пізнати себе, людей зі свого оточення. Природним і очевидним є прагнення зрозуміти мотиви певних дій, оцінити потенційні можливості, індивідуально-психологічні особливості особистості. Спочатку

Психодіагностика – Галян І. М. – Розвиток психодіагностики у XIX–XX ст

Із розвитком суспільства, особливо в епоху Відродження, діячі якого звернулися до розкриття сутності людини як центру Всесвіту, підвищувався інтерес до особистості, її психічного й інтелектуального буття. На межі XIX- XX ст. у соціальній практиці

Психодіагностика – Галян І. М. – 1.2. Предмет і завдання психодіагностики

Термін “психодіагностика” запровадив Г. Роршах для позначення процесу дослідження за допомогою створеного ним “Заснованого на перцепції діагностичного тесту”. Паралельно з поняттям “психодіагностика” використовують термін “психологічне тестування”. Спочатку під психологічним тестуванням розуміли будь-які вимірювання у

Психодіагностика – Галян І. М. – Сутність психодіагностики як науки

Термін “психодіагностика” запровадив Г. Роршах для позначення процесу дослідження за допомогою створеного ним “Заснованого на перцепції діагностичного тесту”. Паралельно з поняттям “психодіагностика” використовують термін “психологічне тестування”. Спочатку під психологічним тестуванням розуміли будь-які вимірювання у

Психодіагностика – Галян І. М. – Психологічне оцінювання у психодіагностиці

Першими про психологічне оцінювання почали вести мову американські психологи і психіатри, описуючи процедуру відбору осіб для розвідувальної та диверсійної діяльності (“Оцінювання людини”, 1942). У 70-ті роки XX ст. цей термін поширився у США, країнах

Психодіагностика – Галян І. М. – Завдання загальної психодіагностики

Психодіагностична практика потребує спеціальної підготовки. Усі знання, уміння і навички, якими повинен володіти психолог-діагност, дуже складні, тому передбачають поділ спеціалізацій у професійній підготовці відповідно до сформованого поділу праці між практичними психологами. Одні з них

Психодіагностика – Галян І. М. – 1.3. Характеристика психодіагностичного методу

Психологічні закони і закономірності розкриваються на основі аналізу дослідних даних, для здобування яких використовують різні методи дослідження. Надійність і придатність методів дослідження свідчить про ступінь вірогідності отриманої за їх допомогою інформації. Методи класифікують за

Психодіагностика – Галян І. М. – Сутність методології, методу, методики психодіагностики

Психологічні закони і закономірності розкриваються на основі аналізу дослідних даних, для здобування яких використовують різні методи дослідження. Надійність і придатність методів дослідження свідчить про ступінь вірогідності отриманої за їх допомогою інформації. Методи класифікують за

Психодіагностика – Галян І. М. – Психодіагностичний метод

Психологічні закони і закономірності розкриваються на основі аналізу дослідних даних, для здобування яких використовують різні методи дослідження. Надійність і придатність методів дослідження свідчить про ступінь вірогідності отриманої за їх допомогою інформації. Методи класифікують за

Психодіагностика – Галян І. М. – 1.4. Тест як основний психодіагностичний інструмент

Психологія розглядає тест як основний інструмент психодіагностичного обстеження, призначений для вста-новлененя психологічного діагнозу шляхом вимірювання кількісних і якісних психологічних відмінностей. Тест (англ. test – проба, випробування, перевірка) психологічний – сукупність стандартизованих, стимулюючих певну форму

Психодіагностика – Галян І. М. – Класифікація і характеристика тестів

Психологія розглядає тест як основний інструмент психодіагностичного обстеження, призначений для вста-новлененя психологічного діагнозу шляхом вимірювання кількісних і якісних психологічних відмінностей. Тест (англ. test – проба, випробування, перевірка) психологічний – сукупність стандартизованих, стимулюючих певну форму

Психодіагностика – Галян І. М. – Об’єктивні методики

Психологія розглядає тест як основний інструмент психодіагностичного обстеження, призначений для вста-новлененя психологічного діагнозу шляхом вимірювання кількісних і якісних психологічних відмінностей. Тест (англ. test – проба, випробування, перевірка) психологічний – сукупність стандартизованих, стимулюючих певну форму

Психодіагностика – Галян І. М. – Тести особистості

Ці тести призначені для виявлення і оцінювання особливостей ментальних здібностей або інтелекту. їх поділяють на тести дії (цільові особистісні тести) і ситуаційні тести, за якими оцінюють прийняття рішення досліджуваним в експериментальній (специфічній) ситуації. До

Психодіагностика – Галян І. М. – Тести інтелекту

Ці тести призначені для виявлення і оцінювання особливостей ментальних здібностей або інтелекту. їх поділяють на тести дії (цільові особистісні тести) і ситуаційні тести, за якими оцінюють прийняття рішення досліджуваним в експериментальній (специфічній) ситуації. До

Психодіагностика – Галян І. М. – Суб’єктивні методики

Суб’єктивність цих методик визначається не протиставленням певному об’єктивному виміру, а тим, що психологічне вимірювання здійснюється на основі особистої інформації, наданої досліджуваним. Вплив суб’єктивного фактора на кінцевий результат помітніший, оскільки відповіді досліджуваного більше залежать від

Психодіагностика – Галян І. М. – Особистісні та спеціальні опитувальники, анкети, інтерв’ю

Суб’єктивність цих методик визначається не протиставленням певному об’єктивному виміру, а тим, що психологічне вимірювання здійснюється на основі особистої інформації, наданої досліджуваним. Вплив суб’єктивного фактора на кінцевий результат помітніший, оскільки відповіді досліджуваного більше залежать від

Психодіагностика – Галян І. М. – Проективні методики

Психологічне вимірювання із застосуванням проектних методик здійснюється на основі інтерпретації результатів діяльності досліджуваного за допомогою слабо структурованого стимулювального матеріалу, який людина доповнює, проектуючи таким чином свою особистість. Існує кілька видів проективних методик: конститутивні, конструктивні,

Психодіагностика – Галян І. М. – Тести, орієнтовані на статистичну норму

Процедура їх розроблення передбачає встановлення норм виконання через попереднє тестування репрезентативної вибірки осіб, для яких ці тести призначені. При цьому виокремлюють діапазон тестових балів, характерний для низького, середнього і високого рівнів розвитку психічної властивості

Психодіагностика – Галян І. М. – Критеріально-орієнтовані тести (КОрТ)

Процедура їх розроблення передбачає встановлення норм виконання через попереднє тестування репрезентативної вибірки осіб, для яких ці тести призначені. При цьому виокремлюють діапазон тестових балів, характерний для низького, середнього і високого рівнів розвитку психічної властивості

Психодіагностика – Галян І. М. – Комп’ютеризовані і комп’ютерні психодіагностичні тести

Комп’ютерна психодіагностика у розвинутих країнах почала формуватися у 60-ті роки XX ст. Спочатку було автоматизовано всі трудомісткі процедури оброблення діагностичної інформації (підрахунок “сирих” балів, накопичення бази даних, розрахунок норм тесту, переведення первинних даних у

Психодіагностика – Галян І. М. – Вимоги до тестів як методів психодіагностичного дослідження та їх користувачів

Сучасні методи психодіагностики охоплюють дослідження усіх психічних процесів, властивостей і станів людини. Створення, опис і наукове визнання наукових понять і явищ пов’язані з експериментальним вивченням їх психодіагностичними засобами. Визначення існування нових наукових об’єктів експериментальним

Психодіагностика – Галян І. М. – 2. Психометричні основи психодіагностики

Усі вимірювальні інструменти створюються з дотриманням певних вимог, які стосуються точності, достовірності й адекватності методики вимірювання, зіставності отримуваних з її допомогою результатів. З’ясувати відповідність цим вимогам дає змогу застосування математичних процедур. Удосконалення математико-стати-стичного апарату,

Психодіагностика – Галян І. М. – 2.1. Психодіагностичні і психометричні процедури

Усі вимірювальні інструменти створюються з дотриманням певних вимог, які стосуються точності, достовірності й адекватності методики вимірювання, зіставності отримуваних з її допомогою результатів. З’ясувати відповідність цим вимогам дає змогу застосування математичних процедур. Удосконалення математико-стати-стичного апарату,

Психодіагностика – Галян І. М. – Сутність основних ознак і категорій психодіагностики. Психологічний діагноз

Усі вимірювальні інструменти створюються з дотриманням певних вимог, які стосуються точності, достовірності й адекватності методики вимірювання, зіставності отримуваних з її допомогою результатів. З’ясувати відповідність цим вимогам дає змогу застосування математичних процедур. Удосконалення математико-стати-стичного апарату,

Психодіагностика – Галян І. М. – Психодіагностичний процес

Основним змістом діяльності психодіагноста є реалізація психодіагностичного процесу. Перед його початком слід ознайомитися із об’єктивними і суб’єктивними показниками (бесіда, історія хвороби, висновки інших фахівців тощо) про обстежуваного, що дають змогу сформулювати дослідницьке завдання. Особливу

Психодіагностика – Галян І. М. – Збирання даних

Основним змістом діяльності психодіагноста є реалізація психодіагностичного процесу. Перед його початком слід ознайомитися із об’єктивними і суб’єктивними показниками (бесіда, історія хвороби, висновки інших фахівців тощо) про обстежуваного, що дають змогу сформулювати дослідницьке завдання. Особливу

Психодіагностика – Галян І. М. – Перероблення та інтерпретація інформації

Кількісне оцінювання отриманих результатів (у вигляді стандартних величин, профілів) має важливе значення для отримання надійного прогнозу. Способи отримання його: А) клінічний, зорієнтований на суб’єктивний досвід, інтуїцію. Полягає він у найповнішому аналізі якісних показників. Його

Психодіагностика – Галян І. М. – Прийняття рішень

Кількісне оцінювання отриманих результатів (у вигляді стандартних величин, профілів) має важливе значення для отримання надійного прогнозу. Способи отримання його: А) клінічний, зорієнтований на суб’єктивний досвід, інтуїцію. Полягає він у найповнішому аналізі якісних показників. Його

Психодіагностика – Галян І. М. – Загальна і диференційна психометрія

У1734 р. першим почав стверджувати про можливість вимірювання у психології Крістіан Вольф (1679-1754). Психологію він поділяв на емпіричну, що вказує на зв’язок душі з тілом, і раціональну, яка займається лише безсмертною душею. Спочатку в

Психодіагностика – Галян І. М. – Міри у процесі шкалювання. Характеристика шкал

Вимірювання полягає у встановленні ступеня вираженості певної властивості предмета. Його здійснюють через встановлення зв’язку (співвідношення) між кількісними показниками і носіями властивостей, що потребують вимірювання. Наприклад, поставивши учневі оцінку за декламацію, вчитель робить вимір цієї

Психодіагностика – Галян І. М. – Процентильна шкала

При застосуванні тесту як єдиного еталона виміру властивості зважають на місце розташування бала на кривій розподілу. У такий спосіб формується процентильна шкала, яка має універсальну міру тестів – процентильну міру. Процентиль (лат. pro centum

Психодіагностика – Галян І. М. – Відсоткова рангова шкала

При застосуванні тесту як єдиного еталона виміру властивості зважають на місце розташування бала на кривій розподілу. У такий спосіб формується процентильна шкала, яка має універсальну міру тестів – процентильну міру. Процентиль (лат. pro centum

Психодіагностика – Галян І. М. – Статистичні шкали

При застосуванні тесту як єдиного еталона виміру властивості зважають на місце розташування бала на кривій розподілу. У такий спосіб формується процентильна шкала, яка має універсальну міру тестів – процентильну міру. Процентиль (лат. pro centum

Психодіагностика – Галян І. М. – 2.2. Психометрія у структурі й психодіагностичних методів

Пріоритетним у психодіагностиці є дослідницький діагностичний метод, де ключову роль відіграють тести: психологічного оцінювання здібностей (інтелектуальних функцій), умінь і навичок (координація, точність рухів), на сприймання (сприйняття запахів, слів, речень), опитувальники (анкети, прямі питальники), естетичні

Психодіагностика – Галян І. М. – Технологія конструювання тесту

Пріоритетним у психодіагностиці є дослідницький діагностичний метод, де ключову роль відіграють тести: психологічного оцінювання здібностей (інтелектуальних функцій), умінь і навичок (координація, точність рухів), на сприймання (сприйняття запахів, слів, речень), опитувальники (анкети, прямі питальники), естетичні

Психодіагностика – Галян І. М. – Адаптація діагностичних методів

Створення оригінальної методики або адаптація запозиченої полягають не тільки у перевірці чи повторному огляді психометричних властивостей репрезентативності, надійності, валідності, вірогідності. Використання тесту здійснюється на основі різних методик, а процес тестування є змінним і адаптується

Психодіагностика – Галян І. М. – Надійність тестів, її обчислення

Психологічний тест можна вважати ефективним за його відповідності таким основним умовам: застосування шкали інтервалів, надійність, валідність, дискриміна-тивність, наявність нормативних даних та їх стандарти-зованість. Надійність як один із основних критеріїв забезпечує незалежність результатів тестів від

Психодіагностика – Галян І. М. – Визначення коефіцієнта надійності

Його можна визначити, поділивши досліджуваних на приблизно однакові групи. Потім одній з них пропонують форму А тесту, іншій – форму Б. Через певний час (не більше ніж тиждень) організовують повторне тестування, замінюючи форму А

Психодіагностика – Галян І. М. – Надійність окремих пунктів

Його можна визначити, поділивши досліджуваних на приблизно однакові групи. Потім одній з них пропонують форму А тесту, іншій – форму Б. Через певний час (не більше ніж тиждень) організовують повторне тестування, замінюючи форму А

Психодіагностика – Галян І. М. – Валідність тестів, особливості її визначення і перевірки

Представники різних напрямів у психології приписують поняттю “валідність” різне смислове навантаження: показник якості, тобто здатність методу дослідження забезпечувати результати, що адекватно відображають явище, яке вивчається, тобто саме ті результати, для отримання яких він призначений

Психодіагностика – Галян І. М. – Змістова валідність

Представники різних напрямів у психології приписують поняттю “валідність” різне смислове навантаження: показник якості, тобто здатність методу дослідження забезпечувати результати, що адекватно відображають явище, яке вивчається, тобто саме ті результати, для отримання яких він призначений

Психодіагностика – Галян І. М. – Критеріальна валідність

Її формують характеристики, які включають валідність поточну і прогностичні методики, що відображають відповідність діагнозу і прогнозу певному комплексу критеріїв вимірюваного явища. Для валідизації критерію використовують незалежні від результатів тесту безпосередні міри досліджуваної якості –

Психодіагностика – Галян І. М. – Конструктна валідність

Вона відображає ступінь співвіднесення результатів тесту з базовими для нього теоретичними поняттями (конструктами). Тобто показує, наскільки результати, отримані за допомогою методики, можна розглядати в якості міри деякого теоретичного конструкту (досліджуваного психологічного фактора або властивостей

Психодіагностика – Галян І. М. – Послідовність перевірки валідності

Вона відображає ступінь співвіднесення результатів тесту з базовими для нього теоретичними поняттями (конструктами). Тобто показує, наскільки результати, отримані за допомогою методики, можна розглядати в якості міри деякого теоретичного конструкту (досліджуваного психологічного фактора або властивостей

Психодіагностика – Галян І. М. – Стандартизація і норми тестових показників

Якісна психодіагностична методика обов’язково повинна бути стандартизованою, а умови тестування, інструкції, вимоги до його проведення та оброблення результатів – однаковими. Це гарантує вирівнювання ситуативних факторів, які можуть створити вигідніші умови для одних досліджуваних порівняно

Психодіагностика – Галян І. М. – 2.3. Застосування математично-статистичних методів аналізу у психологічних вимірюваннях

У сучасній психології висновки психологів-практиків, не обгрунтовані на основі математично-статистичних методів, сприймаються як поверхові, суб’єктивні, не підтверджені. Водночас із накопиченням практичного досвіду, бази даних емпіричних досліджень неминуче постає завдання їх узагальнення, виявлення тенденцій, динаміки,

Психодіагностика – Галян І. М. – Типи емпіричних даних “L”-,”Q”-, “Т” – дані

У сучасній психології висновки психологів-практиків, не обгрунтовані на основі математично-статистичних методів, сприймаються як поверхові, суб’єктивні, не підтверджені. Водночас із накопиченням практичного досвіду, бази даних емпіричних досліджень неминуче постає завдання їх узагальнення, виявлення тенденцій, динаміки,

Психодіагностика – Галян І. М. – Оцінювання розподілу емпіричних даних

Для визначення способів математично-статистичного оброблення необхідно оцінити характер розподілу даних за всіма параметрами (ознаками). Для параметрів, що мають нормальний або близький до нормального розподіл, можна використовувати методи параметричної статистики, які часто є результативнішими, ніж