Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води

Відомо, що якість води залежить від кількості в ній шкідливих домішок. Санітарними правилами встановлені нормативи якості води у водоймищах двох категорій водокористування:

– водоймища питного та культурно-побутового призначення;

– водоймища рибогосподарського призначення.

Нормування якості води для першої категорії водоймищ здійснюється в радіусі 1 км від пункту водокористування, а для другої категорії – в місці спуску стічних вод, максимум 500 м від нього.

Нормуються: вміст плаваючих домішок, запах, присмак, колір, температура води, значення кислотності рН, склад і концентрація мінеральних домішок, кількість у воді кисню, гранично допустима концентрація отруйних і хвороботворних бактерій.

Нормування кількості шкідливих та отруйних речовин у воді здійснюють за принципом лімітуючого показника шкідливості (ЛПШ), під яким розуміють найбільш ймовірний вплив кожної речовини.

При нормуванні якості води у водоймищах 1-ї категорії використовують три види ЛПШ [6]: санітарно-токсикологічний, загальносанітарний та органолептичний. Для водоймищ 2-ї категорії використовують додатково токсикологічний і рибогосподарський ЛПШ. Відповідно встановлюються гранично допустимі концентрації шкідливих речовин окремо для 1-ї і 2-ї категорій водоймищ (табл. 8.5 і 8.6).

Санітарний стан води водоймища вважається задовільним за таких умов:

– після змішування стічних вод з водою водоймища у пробі, відібраній до 12-ї години дня, кількість розчиненого кисню не повинна бути меншою 4 мг/л у будь-який період року;

– повна потреба води в кисні при біохімічному окисленні домішок з температурою 20 °С не повинна перевищувати 1 мг/л для водоймищ 1-ї і 2-ї категорій;

– вміст зважених речовин у воді водоймища після спуску стічних вод не повинен зростати більше, ніж на 0,25 і 0,75 мг/л для водоймищ 1-ї і 2-ї категорій;

– вода не повинна мати запаху і присмаку інтенсивністю понад 3 бали для морів і 2 бали для водоймищ 1-ї категорії, або при подальшому хлоруванні – для водоймищ 2-ї категорії;

– у стовпчику стічної води заввишки 20 см для водоймищ 1-ї категорії і 10 см для водоймищ 2-ї категорії і морів не має виявлятись забарвлення;

Таблиця 8.5. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у водоймищах питного і культурно-побутового призначення

Промислова екологія   Апостолюк C. O.   8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води

Таблиця 8.6. Гранично допустимі концентрації речовин у водоймищах виробничо-господарського призначення

Промислова екологія   Апостолюк C. O.   8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води

– реакція води водоймища після змішування із стічними водами повинна становити 6,5 < рН < 8,5;

– стічні води не повинні містити мінеральних масел та інших плаваючих речовин у кількостях, які можуть утворювати на поверхні водоймища плівки та плями;

– мінеральний склад для водоймищ 1-ї категорії не повинен перевищувати за щільним залишком 1000 мг/л;

– температура води водоймища в результаті спуску стічних вод влітку не повинна перевищувати більш ніж на З °С середньомісячну температуру води найбільш гарячого місяця за останні 10 років;

– вода не повинна містити збудників хвороб;

– концентрація шкідливих речовин у воді повинна бути такою, щоб не завдавати шкоди здоров’ю населення.

За умови багатокомпонентного складу шкідливих речовин сумарну дію на санітарний стан водоймища декількох шкідливих речовин визначають за формулою

Промислова екологія   Апостолюк C. O.   8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води

Де СІ – концентрація і-ї шкідливої речовини у воді водоймища, мг/л; ГДК{ – граничнодопустима концентрація і-ї шкідливої речовини, мг/л.

Санітарні норми і правила забороняють скидати у водоймища виробничі та побутові стічні води, якщо цього можна уникнути за умов використання раціональної технології, безводних процесів і систем повторного та зворотного водопостачання, якщо стічні води містять цінні відходи, котрі можна утилізувати, а також речовини, для яких не встановлені ГДК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 8.5. Нормування шкідливих викидів у стічні води