Проектний аналіз – Митяй О. В

Проектний аналіз – Митяй О. В. – ВСТУП

Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів. Проектний аналіз є однією із профілюючих дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на

Проектний аналіз – Митяй О. В. – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів. Проектний аналіз є однією із профілюючих дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на

Проектний аналіз – Митяй О. В. – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів. Проектний аналіз є однією із профілюючих дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі і фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на

Проектний аналіз – Митяй О. В. – РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Предмет і мета проектного аналізу Проектний аналіз – це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Предмет і мета проектного аналізу Проектний аналіз – це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 1.1. Предмет і мета проектного аналізу

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Предмет і мета проектного аналізу Проектний аналіз – це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 1.2. Концепція проектного аналізу

Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Предмет і мета проектного аналізу Проектний аналіз – це методологія, яку застосовують для визначення, порівняння та обгрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що, в свою чергу,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 1.3. Принципи проектного аналізу

Метою вивчення курсу “Проектний аналіз” є надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і особистих потреб. Тобто системний підхід до прийняття

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ

2.1. Поняття проекту Необхідно розрізняти поняття “проект”, “план”, “програма”, які іноді неправомірно ототожнюють. План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації за передбаченого стану середовища. Програма – запланований

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 2.1. Поняття проекту

2.1. Поняття проекту Необхідно розрізняти поняття “проект”, “план”, “програма”, які іноді неправомірно ототожнюють. План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації за передбаченого стану середовища. Програма – запланований

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 10.1. Сутність маркетингового аналізу

10.1. Сутність маркетингового аналізу Мета маркетингового аналізу – обгрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації певного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дав би можливість покрити витрати за проектом і задовольнити

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 10.2. Попит на продукцію

10.1. Сутність маркетингового аналізу Мета маркетингового аналізу – обгрунтування комерційної спроможності проекту, оцінка можливості реалізації певного продукту на обраному ринку та отримання рівня доходу, що дав би можливість покрити витрати за проектом і задовольнити

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 10.3. Цінова політика

Цінова політика суттєво впливає на реалізацію товару. Ціна визначає життєздатність та фінансову стабільність підприємства, прибутковість, допомагає боротися з конкурентами. На ціну товару впливають такі основні групи факторів: – попит на конкретний та аналогічні товари;

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 10.4. Методи прогнозування попиту

Прогнозування попиту здійснюється на основі використання певних методів: – статистичних – екстраполяція, інтерполяція, регресій-ні моделі та інші математичні методи; – рівня споживання; – коефіцієнта споживання; – провідного показника та ін. Серед статистичних методів найбільш

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 11. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

11.1. Мета технічного аналізу Мета технічного аналізу – обгрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат. Основним завданням технічного аналізу є розробка функціональної схеми та фізичного плану промислового підприємства, необхідних

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 11.1. Мета технічного аналізу

11.1. Мета технічного аналізу Мета технічного аналізу – обгрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат. Основним завданням технічного аналізу є розробка функціональної схеми та фізичного плану промислового підприємства, необхідних

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 11.2. Місце розташування та масштаб проекту

11.1. Мета технічного аналізу Мета технічного аналізу – обгрунтування технічної здійснюваності проекту та визначення рівня його капітальних і поточних витрат. Основним завданням технічного аналізу є розробка функціональної схеми та фізичного плану промислового підприємства, необхідних

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 11.3. Інші питання технічного аналізу

Виробничі потужності. Максимальна (номінальна) виробнича потужність – це максимально можливий річний випуск продукції за найбільш повного використання ресурсів, застосування передової техніки, технології, передових форм організації праці. У процесі виробництва є перерви, простої через раптові

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 12. ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

12.1. Завдання і мета інституційного аналізу Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 12.1. Завдання і мета інституційного аналізу

12.1. Завдання і мета інституційного аналізу Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 12.2. Оцінка зовнішніх факторів

12.1. Завдання і мета інституційного аналізу Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 12.3. Оцінка внутрішнього середовища проекту

12.1. Завдання і мета інституційного аналізу Мета інституційного аналізу – визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації, що здійснює проект

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 13. ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

13.1. Мета та завдання екологічного аналізу Мета екологічного аналізу – встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат внаслідок такого впливу та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоді довкіллю

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 13.1. Мета та завдання екологічного аналізу

13.1. Мета та завдання екологічного аналізу Мета екологічного аналізу – встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат внаслідок такого впливу та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоді довкіллю

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 13.2. Методики оцінки інвестиційних проектів

13.1. Мета та завдання екологічного аналізу Мета екологічного аналізу – встановлення впливу проекту на навколишнє середовище, оцінка всіх вигід і витрат внаслідок такого впливу та формування заходів, необхідних для пом’якшення або запобігання шкоді довкіллю

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 13.3. Рівень впливу проектів на навколишнє середовище

Розрізняють типи впливу проекту на навколишнє середовище за: – часом дії (постійні, тимчасові); – можливістю усунення (які можна виправити / які не можна виправити); – способом впливу (безпосередні, опосередковані); – охопленням території (локальні, дуже

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 14. СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

14.1. Мета та компоненти соціального аналізу Мета соціального аналізу – визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, в якому здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 14.1. Мета та компоненти соціального аналізу

14.1. Мета та компоненти соціального аналізу Мета соціального аналізу – визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, в якому здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 14.2. Елементи соціального аналізу

14.1. Мета та компоненти соціального аналізу Мета соціального аналізу – визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, в якому здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу здобути підтримку населення,

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 15. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

15.1. Мета та завдання фінансового аналізу Фінансовий аналіз інвестиційного проекту – сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищення доходів над витратами) за час життя проекту у взаємозв’язку з діяльністю підприємства – об’єктом інвестування.

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 15.1. Мета та завдання фінансового аналізу

15.1. Мета та завдання фінансового аналізу Фінансовий аналіз інвестиційного проекту – сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищення доходів над витратами) за час життя проекту у взаємозв’язку з діяльністю підприємства – об’єктом інвестування.

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 15.2. Моделі фінансового аналізу

Фінансовий аналіз проводять за допомогою різних методів. Можна виокремити три основні типи моделей, що застосовуються у фінансовому аналізі. Дескриптивні (описові) моделі: – побудова системи звітних балансів; – подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 15.3. Коефіцієнти у фінансовому аналізі

Фінансовий аналіз проводять за допомогою різних методів. Можна виокремити три основні типи моделей, що застосовуються у фінансовому аналізі. Дескриптивні (описові) моделі: – побудова системи звітних балансів; – подання фінансової звітності в різних аналітичних розрізах;

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 15.4. Класифікація фінансових потоків і відпливів

Фінансові потоки: – оплачений акціонерний капітал; – субсидії, безоплатні позички; – довго – і середньострокові позички; – повне погашення (повернення позичок); – короткострокові позички, банківський овердрафт; – збільшення рахунків до оплати. Фінансові відпливи: –

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 15.5. Джерела фінансування проекту

Фінансові потоки: – оплачений акціонерний капітал; – субсидії, безоплатні позички; – довго – і середньострокові позички; – повне погашення (повернення позичок); – короткострокові позички, банківський овердрафт; – збільшення рахунків до оплати. Фінансові відпливи: –

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Тема 16. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

16.1. Мета і завдання економічного аналізу Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, продукції проекту та визначення можливості сприяння

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 16.1. Мета і завдання економічного аналізу

16.1. Мета і завдання економічного аналізу Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, продукції проекту та визначення можливості сприяння

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 16.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту

16.1. Мета і завдання економічного аналізу Метою економічного аналізу проекту є встановлення його національної привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, продукції проекту та визначення можливості сприяння

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 16.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту

Для оцінки вартості проекту необхідно визначити тіньові ціни, які відображають суспільну вартість продукту у грошових одиницях. Визначення тіньових цін можливе: 1) на основі визначення витрат, необхідних для вилучення цього ресурсу з інших галузей або

Проектний аналіз – Митяй О. В. – 16.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни

Методичним підходом до такої оцінки є: готовність населення (окремих споживачів) платити за поліпшення життя; можливість скорочення витрат на задоволення суспільних потреб у результаті проекту. До економічних наслідків проекту належать: – зниження цін на окремі

Проектний аналіз – Митяй О. В. – ПІДСУМКОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Методичним підходом до такої оцінки є: готовність населення (окремих споживачів) платити за поліпшення життя; можливість скорочення витрат на задоволення суспільних потреб у результаті проекту. До економічних наслідків проекту належать: – зниження цін на окремі

Проектний аналіз – Митяй О. В. – ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Завдання та форми контролю знань студентів Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До його основних завдань належать: – оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; – інформування студентів про якість їх роботи

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Завдання та форми контролю знань студентів

Завдання та форми контролю знань студентів Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До його основних завдань належать: – оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; – інформування студентів про якість їх роботи

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Поточний контроль знань студентів

Завдання та форми контролю знань студентів Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До його основних завдань належать: – оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; – інформування студентів про якість їх роботи

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Поточний контроль систематичності та активності роботи

Завдання та форми контролю знань студентів Органічною складовою навчального процесу є контроль знань студентів. До його основних завдань належать: – оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу дисципліни; – інформування студентів про якість їх роботи

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Поточний модульний контроль

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна “Проектний аналіз” поділена на два модулі: I модуль – “Методологія прийняття проектних рішень” – теми 1-9; II модуль

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Приклад контрольної роботи (перший модульний контроль)

Модульний контроль здійснюється у формі контрольних робіт за окремими частинами дисципліни (модулями). Для поточного контролю дисципліна “Проектний аналіз” поділена на два модулі: I модуль – “Методологія прийняття проектних рішень” – теми 1-9; II модуль

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Приклад завдань для тестування (другий модульний контроль)

Визначте правильні відповіді: 1. Нормативна база екологічного аналізу проекту не включає: А) природоохоронні норми та правила проектування і будівництва; Б) встановлені величини гранично допустимого впливу на навколишнє середовище; В) заходи щодо запобігання забруднення водних

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Підсумковий контроль і підсумкове оцінювання знань

Підсумковий контроль із дисципліни “Проектний аналіз” проводиться у формі іспиту. Основним завданням іспиту є перевірка розуміння студентами програмного матеріалу дисципліни в цілому, розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатність творчо використовувати здобуті знання

Проектний аналіз – Митяй О. В. – Зразок екзаменаційного білета для студентів денної форми навчання

Підсумковий контроль із дисципліни “Проектний аналіз” проводиться у формі іспиту. Основним завданням іспиту є перевірка розуміння студентами програмного матеріалу дисципліни в цілому, розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатність творчо використовувати здобуті знання