Проблеми теорії держави і права – Машков А

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – ПЕРЕДМОВА

Видання курсу лекцій “Проблеми теорії держави і права. Основи” є певним підсумком осмислення мною базових проблем загальноюридичної теорії. Тобто вирішення тих проблем, які формують підгрунтя юридичної теорії як такої. Таке розуміння місця та значення

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Лекція 1. Вступна

Цілі та завдання лекції Головна ціль цієї лекції – це дати загальне уявлення про навчальну дисципліну “Проблеми теорії держави і права”, її значення та місце у системі підготовки професійних юристів. До основних завдань, що

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Цілі та завдання лекції

Цілі та завдання лекції Головна ціль цієї лекції – це дати загальне уявлення про навчальну дисципліну “Проблеми теорії держави і права”, її значення та місце у системі підготовки професійних юристів. До основних завдань, що

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Співвідношення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”) з наукою “Теорія держави і права” (“Теорія права”)

Цілі та завдання лекції Головна ціль цієї лекції – це дати загальне уявлення про навчальну дисципліну “Проблеми теорії держави і права”, її значення та місце у системі підготовки професійних юристів. До основних завдань, що

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Специфіка змісту навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)

Навчальна дисципліна, що пропонується, має назву – “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”), при цьому пам’ятаємо, що мається на увазі загальнотеоретична юридична наука. Що ми хочемо цим сказати? Давайте зрозуміємо зміст

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Основні ознаки (особливості) та функції наукової теорії

Після усього вищесказаного зазвичай виникає питання стосовно основних особливостей та функцій наукової теорії. Відповідаючи на нього, у межах цієї дисципліни, можна погодитись з В. Кохановським, який вважає, що “теорія” (незалежно від свого типу) має

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Світоглядні та загальнофілософські переконання суб’єктів пізнання, як один з найвирішальних факторів, що впливають на формування теоретичних уявлень конкретних суб’єктів

Після усього вищесказаного зазвичай виникає питання стосовно основних особливостей та функцій наукової теорії. Відповідаючи на нього, у межах цієї дисципліни, можна погодитись з В. Кохановським, який вважає, що “теорія” (незалежно від свого типу) має

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Значення підсвідомого та випадкового для наукового пошуку

Як правило, ми уявляємо процес наукової діяльності виключно, як раціональне пізнання. Однак значне місце у згаданій діяльності займають підсвідомі моменти. Тобто слід відзначити, що не в усьому слід шукати раціональне обгрунтування, тому що іноді

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Практичне значення загальнотеоретичного юридичного знання

Існує точка зору, що загальнотеоретичне юридичне знання (у даному випадку: Теорія держави і права (Теорія права) – не має ніякого зв’язку з практикою, та й на практиці не використовується й не може використовуватись. Це,

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Труднощі викладання та вивчення загальнотеоретичної юридичної науки

Викладання та вивчення загальнотеоретичної юридичної науки у вищій школі стикається з певними труднощами. Цих труднощів достатньо. Частково вони пов’язані з адресатом навчального процесу, його специфікою; частково з особливістю змістом та обсягом наукового матеріалу, який

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)

Оскільки будь-яка навчальна дисципліна викладається з відповідною метою, то повинна забезпечити рішення відповідних завдань, навчальна дисципліна “Проблеми теорії держави і права” (“Проблеми теорії права”) також має певні цілі та мету. З урахуванням усього викладеного

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Анотація змісту, основні теми та розділи навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)

Оскільки будь-яка навчальна дисципліна викладається з відповідною метою, то повинна забезпечити рішення відповідних завдань, навчальна дисципліна “Проблеми теорії держави і права” (“Проблеми теорії права”) також має певні цілі та мету. З урахуванням усього викладеного

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Практичні результати вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”), яких маємо отримати

Оскільки будь-яка навчальна дисципліна викладається з відповідною метою, то повинна забезпечити рішення відповідних завдань, навчальна дисципліна “Проблеми теорії держави і права” (“Проблеми теорії права”) також має певні цілі та мету. З урахуванням усього викладеного

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Лекція 2. Проблеми визначення об’єктів і предметів юридичних наук. Предмет та функції загально-юридичної теорії

Цілі і завдання лекції Мета даної лекції – це розглянути питання, що стосуються об’єкта та предмета загальнотеоретичної юридичної науки1 у контексті визначення предметів і об’єктів базових галузевих, спеціалізованих та спеціальних юридичних наук, а також

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Цілі і завдання лекції

Цілі і завдання лекції Мета даної лекції – це розглянути питання, що стосуються об’єкта та предмета загальнотеоретичної юридичної науки1 у контексті визначення предметів і об’єктів базових галузевих, спеціалізованих та спеціальних юридичних наук, а також

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Важливість проблематики, пов’язаної з розумінням об’єктів і предметів юридичних наук (перш за все ЗЮН)

Цілі і завдання лекції Мета даної лекції – це розглянути питання, що стосуються об’єкта та предмета загальнотеоретичної юридичної науки1 у контексті визначення предметів і об’єктів базових галузевих, спеціалізованих та спеціальних юридичних наук, а також

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Проблеми та недоліки поділу наукового знання на окремі галузі. Значення поняття “предмет науки” для поділу наукового знання на окремі галузі

Наука постає перед нами в декількох іпостасях у вигляді діяльності, матеріальних носіїв (зокрема – книг, текстів дисертацій), сукупностей теорій (концепцій, ідей) і т. д. У контексті питання, що розглядається (питання про предмет і об’єкт

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Визначення понять “об’єкт науки” та “предмет науки”. Загальна характеристика процесу формування уявлень про “об’єкт науки” і “предмет науки”

У ході викладення вже неодноразово вживалися поняття “об’єкт науки” та “предмет науки”13, однак при цьому не було розкрито їхній зміст. Для подальшого викладення це необхідно зробити. Перш за все слід відзначити, що доволі часто

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Юридична наука в системі соціальних наук

Усі науки, що вивчають соціальну матерію, тобто суспільні відносини, виділяють в самостійну групу, яку, як правило, називають “суспільними” або “соціальними” науками. Користуючись термінологією, запропонованою в попередньому пункті, можна стверджувати, що об’єктом соціальних наук виступає

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Об’єкт і предмет юридичної науки. Система юридичних наук

Юридичні науки, будучи складовою і невід’ємною частиною соціальних наук, виступають в рамках поділу наукового поля як окремий блок та відносно самостійна підсистема. Цю підсистему прийнято називати системою юридичних наук. Вважається, що основою для об’єднання

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Об’єкт і предмет ЗЮН. Основні точки зору

Як зазначалось вище, всі науки, в тому числі і ЗЮН, мають свій предмет та об’єкт дослідження. У науковій і навчальній літературі найбільш поширена точка зору, що: оскільки ЗЮН – якою, як правило, визнають, теорію

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Визначення об’єкта та предмета теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни

Як вже зазначалося, найбільш простий та очевидний підхід до визначення об’єкта ЗЮН-ТДП полягає у зведенні цього об’єкта до держави і права. Це допустимий підхід, але, як зазначалось вище, він є не зовсім вдалим, точніше

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Співвідношення теорії держави і права з деякими юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками

ТДП, являючись частиною єдиного наукового поля, постійно взаємодіє з іншими науками, відчуває їхні впливи на собі, та й сама впливає на них. Не важко довести, що ТДП – суспільна наука. Це зумовлено тим, що

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Основні функції теорії держави і права

Місце і значення тієї чи іншої науки, у тому числі юридичної, в системі наук визначається, перш за все, тими завданнями та функціями, які вона виконує в цій системі, тому далі охарактеризуємо функції ТДП у

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Місце та значення теорії держави і права в системі юридичного знання

ТДП є загальнотеоретичною, гуманітарною, соціальною, юридико-практичною наукою та виступає як системо утворююча частина юридичних наук. Це пояснюється тим, що саме в ТДП формується загально-юридичний категоріальний апарат, аксіомо-теоретична система юриспруденції тощо. ТДП створює методологічну основу

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Система теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни

Будь-яка наука за своєю природою – це ніщо інше, як база даних, інформаційне середовище. У ньому накопичується та обробляються дані про той чи інший об’єкт, явище, подію тощо. При цьому процес обробки передбачає, окрім

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Лекція 3. Проблеми методології юридичних наук (загальні зауваження)

Мета і завдання лекції Метою цієї лекції є розгляд процесів пізнавальної та практичної юридичної діяльності з точки зору тих методів, прийомів, способів тощо, які залучаються для забезпечення зазначеної діяльності. З метою досягнення поставленої цілі,

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Мета і завдання лекції

Мета і завдання лекції Метою цієї лекції є розгляд процесів пізнавальної та практичної юридичної діяльності з точки зору тих методів, прийомів, способів тощо, які залучаються для забезпечення зазначеної діяльності. З метою досягнення поставленої цілі,

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Значення методології для системи наукового знання, та її місце у цій системі

Мета і завдання лекції Метою цієї лекції є розгляд процесів пізнавальної та практичної юридичної діяльності з точки зору тих методів, прийомів, способів тощо, які залучаються для забезпечення зазначеної діяльності. З метою досягнення поставленої цілі,

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Сучасне розуміння методології науки та її складових

Необхідно відзначити, що на сьогодні в науці виникла дивна ситуація: чим більше почали досліджувати методологічну проблематику, тим більше з’явилось (і продовжує з’являтись) суперечливих суджень, неточностей, протиріч, гіпотез і т. д. щодо цієї сфери знання.

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Визначення поняття “методологія”

Враховуючи викладене, методологію як науковий феномен, безпосередньо пов’язаний з пізнавальною процедурою, можна розглядати: А) крізь призму її складових компонентів (прийомів, засобів, способів, методів, методик і т. д.). При цьому важливо розуміти, що в такому

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Співвідношення методології та об’єкта (предмета) дослідження

Для з’ясування статусу і місця методології як специфічної системи знання дуже важливим є питання про співвідношення об’єкта (предмета) та методології дослідження. У науковій літературі ми зустрічаємо два найбільш поширені підходи щодо вирішення цього питання:

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Проблема відносності, допустимості, доцільності та істинності методів

Очевидно, що за історію свого існування людство виробило значну кількість способів, прийомів, засобів пізнання, деякі з них змогли трансформувати в наукові методи і методики. Тому на сьогодні в науковий обіг введено значну кількість прийомів,

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Проблеми цінності методу

Ще однією проблемою методології наукового дослідження і практичної діяльності (у тому числі в юридичній сфері) є проблема цінності методу (прийому, способу і т. д.). Ця проблема пов’язана з визначенням ролі і місця того чи

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Методологічні принципи науково-дослідної діяльності в юридичних науках та їх групи

Ще однією проблемою методології наукового дослідження і практичної діяльності (у тому числі в юридичній сфері) є проблема цінності методу (прийому, способу і т. д.). Ця проблема пов’язана з визначенням ролі і місця того чи

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Класифікація методів пізнання. Найпоширеніші методи пізнання державно-правової дійсності

Наступним етапом конкретизації методології дослідження і практичної діяльності є залучення (визначення) на основі методологічних принципів пізнання, які визнані як такі у процесі формування методології, тих методів (прийомів, способів тощо), що, з одного боку, відповідають

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Визначення основних методологічних напрямів, що існують у рамках юридичних наук

Не викликає великого сумніву те, що фактично саме особливості методології тієї чи іншої наукової школи зумовлюють зміст її поглядів на дійсність, її спрямованість та основні висновки тощо. Саме тому навколо методологічних питань пізнання відбуваються

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Лекція 4. Державорозуміння

Мета та завдання лекції Метою даної лекції є надання загальних уявлень про те, що таке держава, як особливий суспільний інститут, який безпосередньо та в значній мірі впливає на формування і функціонування правової дійсності. Необхідність

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Причини виникнення плюралізму з питання розуміння держави

Мета та завдання лекції Метою даної лекції є надання загальних уявлень про те, що таке держава, як особливий суспільний інститут, який безпосередньо та в значній мірі впливає на формування і функціонування правової дійсності. Необхідність

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Ознаки держави

Для того, щоб охарактеризувати поняття “держава” насамперед слід визначитись з її ознаками, як специфічного суспільного явища. Тому не випадково В. Хропанюк пише, що “в науковому плані поняття, яке відображає загальні основні ознаки держави, дозволяє

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Субстанціонально-просторові ознаки держави

Розгляд ознак держави, на наш погляд, слід починати з населення. Це пов’язано з тим, що держава як соціальний інститут не уявляється поза контекстом людей, які формують суспільство як таке. Населення як ознаку держави виділяє

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Змістовно-публічні ознаки держави

До змістовно-публічних ознак держави слід віднести ознаки, що за своєю природою пов’язані з діяльністю держави як певного організаційно керівного явища в системі соціально-політичних відносин. Це перш за все публічність державної влади, державний суверенітет, а

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Інституціональні ознаки держави

Виділення цієї групи ознак держави пов’язано з тим, що держава насправді виступає як сукупність інститутів, які мають певну внутрішню структуру, а разом виступають зовнішньою матеріальною формою прояву держави. Не випадково довгий час у вітчизняній

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Регулятивно-нормативні ознаки держави

Суспільство, в межах якого виникає держава, досягає такого рівня ускладнення суспільної організації, що не може функціонувати без специфічних інститутів регулювання відносин, що складаються між соціальними суб’єктами. Тому державі, як специфічному суспільному утворенню, притаманні окремі

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Елементи та атрибути держави

У контексті розгляду питання про ознаки держави, на наш погляд, слід розглянути питання про елементи і атрибути держави, та звернути увагу на те, що іноді: – ознаки держави змішують з поняттям “елементи держави”; –

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Соціальна сутність держави

Однією з центральних проблем державознавства, а відповідно і ТДП (у сучасному розумінні її предмета), є коло питань, що стосуються соціальної сутності держави. При цьому слід погодитись з точкою зору А. Витченка, яку він висловив

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Соціальне призначення та цінність держави

Дуже тісно до проблеми сутності держави прилягає проблема її соціального призначення та цінності. При цьому, як це вже зазначалось вище, деякі автори змішують ці категорії, вважаючи, що “Сутність держави – полягає в її соціальному

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Визначення поняття “держава”

На підставі всього вищевикладеного, здавалося б, достатньо просто дати визначення поняття “держава”: основні ознаки її названі, взагалі зрозумілі основні підходи до тлумачення її соціальної сутності, цінності, соціального призначення тощо. Однак все не так просто.

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Класифікація державознавчих теорій за найбільш важливими теоріями

На підставі всього вищевикладеного, здавалося б, достатньо просто дати визначення поняття “держава”: основні ознаки її названі, взагалі зрозумілі основні підходи до тлумачення її соціальної сутності, цінності, соціального призначення тощо. Однак все не так просто.

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Лекція 5. Праворозуміння

Мета та завдання лекції Метою даної лекції є описання та аналіз основних напрямів праворозуміння у сучасній суспільно-політичній і державно-правовій думці, а також з’ясування того впливу, який здійснює конкретний підхід до розуміння права на юридичну