Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)

Оскільки будь-яка навчальна дисципліна викладається з відповідною метою, то повинна забезпечити рішення відповідних завдань, навчальна дисципліна “Проблеми теорії держави і права” (“Проблеми теорії права”) також має певні цілі та мету.

З урахуванням усього викладеного вище цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії права” студентами юридичного факультету можливо визначити так.

Основні цілі:

– формування цілісного уявлення про місце та значення держави і права в сучасному суспільстві;

– поглиблення і систематизація знань про основні поняття теорії держави і права;

– розширення знань про закономірності, тенденції і основні принципи розвитку державно-правових явищ;

– розвиток, поглиблення і систематизація уявлень та знань про генезу функціонування окремих правових інститутів;

– вироблення цілісного погляду на державно-правову дійсність;

– формування у кожного студента власного наукового розуміння сучасних державно-правових реалій.

Основні завдання:

– розвиток і більш поглиблене засвоєння студентами п’ятого курсу юридичного факультету основних поняття концепції теорії права, які були викладені в межах навчальної дисципліни “Теорія держави і права”, яка згідно з навчальним планом читається на першому курсі юридичного факультету;

– формування чіткого розуміння взаємопов’язаності і взаємозалежності держави та права;

– створення наукових передумов здійснення студентами, а в подальшому юристами-практиками, власного критичного аналізу сучасних державно-правових реалій, що мають місце в Україні;

– виявлення основних проблем теорії права на сучасному етапі її розвитку як науки;

– виявлення значення, ролі та місця методології в науковій і практичній діяльності юриста;

– виявлення місця і значення теорії права в системі юридичних наук, як основи та методологічного базису практичної діяльності і наукових досліджень у різноманітних галузях юриспруденції;

– виявлення взаємозв’язку і взаємодії теорії права з окремими юридичними науками (зокрема, з конституційним, адміністративним, кримінальним, цивільним правом і т. д.);

– формування розуміння відносної істинності сучасних положень теорії права і причин виникнення цієї відносності;

– критичний аналіз окремих найбільш поширених правових концепцій, зокрема концепцій і не порозуміння;

– критичний аналіз взаємодії теорії та практики в дійсності на прикладі державно-правової практики України останніх років.

Анотація змісту, основні теми та розділи навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)

Виходячи із вказаних цілей й мети викладання та вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”, у ході викладання цієї дисципліни:

– акцентується увага на неоднозначність розуміння одних і тих державно-правових явищ та понять у різноманітних політико-правових і державознавчих теоріях та на причинах виникнення цього плюралізму думок;

– дається критичний аналіз найбільш поширеного уявлення, суджень та теоретичних тлумачень про важливі елементи державно-правової дійсності;

– демонструється взаємозв’язок між методологічними основами, принципами різноманітних теоретичних напрямів правової думки та уявленнями про місце, роль, трансформацію політико-правових і державних інститутів у просторі та часі;

– виявляються і розкриваються проблеми сучасної теорії держави та права, при цьому, при наявності такої можливості, показується практичне значення виявлених проблем для юридичної практики;

– визначаються загальні напрями рішення головних проблем, що існують в сучасній юридичній теорії.

Основними темами навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”) є:

– “Методологія юридичних наук”;

– “Державорозуміння”;

– “Праворозуміння”;

– “Межі державного втручання у справи суспільства та окремої особистості”;

– “Проблеми правотворення (нормо творення)”;

– “Проблеми право реалізації”;

– “Особистість, держава, право: проблема співвідношення і взаємодії”. *

Практичні результати вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”), яких маємо отримати

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії права” студент повинен – Знати та розуміти:

– основні проблеми загально-юридичної теорії;

– значення проблем загально-юридичної теорії для державної і правової практики в сучасних умовах;

– основні школи і напрями сучасної правової думки та основні положення, що лежать в їх теоретичному підгрунті;

Вміти:

– вільно володіти і використовувати понятійно-категоріальний апарат загально-юридичної теорії;

– всебічно аналізувати державно-правову дійсність з використанням знань в області загально-юридичної теорії;

– давати критичний аналіз основним підходам вирішення реальних проблем державно-правової дійсності;

– застосовувати знання, отримані в ході вивчення навчальних дисциплін “Теорія держави і права” і “Проблеми теорії права”, для рішення своїх професійних завдань;

– надавати та висловлювати науково обгрунтовані рекомендації та судження зацікавленим особам щодо розв’язання конкретних правових питань та проблем, а також представляти науково-обгрунтовані рекомендації всім зацікавленим особам щодо шляхів удосконалення державного механізму, діяльності органів державної влади і управління (контролю), правової системи і т. д.;

– грамотно тлумачити і застосовувати закони та інші юридичні акти;

– об’єктивно і всебічно оцінювати юридично значущі обставини і кваліфікувати юридичні факти;

– бути носієм активної правової поведінки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Проблеми теорії держави і права – Машков А. – Цілі та завдання вивчення навчальної дисципліни “Проблеми теорії держави і права” (або “Проблеми теорії права”)