Правознавство – Олійник А. Ю. – РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права
§ 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права

Теорія держави і права (ТДП) може бути розглянута як:

А) юридична наука;

Б) навчальна дисципліна.

Будь-яка наука може бути розглянута як система знань про природу, суспільство, державу, право, що були накопичені за довгі роки розвитку суспільно-історичної практики. Природні науки досліджують закономірності виникнення та розвитку природи в її різноманітних формах. Суспільні науки мають на меті дослідження закономірностей виникнення, розвитку і функціонування суспільства, його окремих соціальних явищ, процесів та інститутів. Одною із суспільних наук є і юридична наука. Очолює систему юридичних наук теорія держави і права. Як юридична наука вона включає систему методологічних юридичних знань про державно-правову дійсність, які відображаються у свідомості людини і досліджуються в процесі виникнення, розвитку, функціонування державно-правових явищ. ТДП характеризується такими ознаками: а) є загальнотеоретичною юридичною наукою; б) є системою теоретичних знань, вчень, поглядів, теорій, концепцій, взаємопов’язаних положень, доктрин про державу і право; в) досліджує державу і право як загально-соціальні явища; г) має свій предмет, метод, функції, систему та джерела дослідження; д) ці теоретичні знання мають бути усвідомлені людиною.

Отже, ТДП – це загальнотеоретична юридична наука, що включає систему методологічних юридичних знань про державно-правову дійсність, які відображаються у свідомості людини і досліджуються в процесі виникнення, розвитку, функціонування, призначення і сутності державно-правових явищ.

Предметом дослідження теорії держави і права є загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правової дійсності в суспільстві. В її предмет слід включати загальну характеристику: а) навчальної дисципліни і юридичної науки ТДП; б) держави; в) права; г) окремих державно-правових явищ з урахуванням спеціалізації теоретичних знань.

Її предмет фактично створюється всією системою юридичних наук. Пояснюється це тим, що галузеві й інші юридичні науки вивчають історію, окремі сторони чи області державно-правових явищ. Вивчення таких специфічних закономірностей як виникнення, розвиток і функціонування в просторі і часі державно-правової дійсності і є предметом теорії держави і права.

Природа теорії держави і права як загальної юридичної науки характеризується постійним розвитком знань про державу і право, їх інтеграцією і диференціацією. Інтеграція передбачає заглиблення думки в природу державно-правового явища, а диференціація – її збагачення.

Таким чином, теорія держави і права вивчає: а) об’єктивні закономірності держави і права, їх реальні постійні зв’язки, які безпосередньо відображають сутність цих явищ; б) держава і право є частиною суспільства; в) держава і право досліджуються в їх єдності і взаємодії.

Як будь-яка наука – теорія держави і права має систему методів за допомогою яких досліджується і вивчається її предмет. Система цих методів складає методологію науки і навчальної дисципліни. Методологія є наукою про методи. Це складне утворення, що характеризує систему різних методологічних рівнів і методів пізнання предмету. В механізмі юридичного пізнання вона може розглядатися як вихідна категорія, а метод у свою чергу – це вихідна, базова категорія методології, тому що вона є не що інше як теорія методів. Методи ТДП можна визначити як систему прийомів, способів і засобів дослідження та практичного засвоєння дійсності, за допомогою яких пізнаються державно-правові явища в процесі їх виникнення, розвитку і функціонування. В ТДП розрізняють філософський, загальнонауковий, спеціально-науковий методологічні рівні. Кожен рівень включає в себе відповідну групу методів, що використовуються теорією держави і права для пізнання її предмету.

Філософський (світоглядний) рівень методології, до якого належить матеріалістична діалектика, закони і категорії якої виступають методологічною основою пізнання державно-правових явищ. Слід задуматися про те, що в умовах ідеологічного плюралізму більш сприйнятною є позиція німецьких вчених, які використовують у своїх роботах різні методології світоглядного рівня, а саме: об’єктивізм, елементи марксизму, суб’єктивізм та ін.

Загальнонауковий рівень методології – система методів, властивих юридичній науці. До них відносять: 1) загально-соціологічний, що характеризується при вивченні і дослідженні предмета застосуванням методів матеріалістичної діалектики; 2) конкретно-соціологічний – спрямований на дослідження та вивчення причин і обставин впливу права і держави на соціальні явища; 3) статистичний – застосовується при дослідженні і вивченні кількісних аспектів змін у державно-правовому житті, спрямований на оброблення кількісних результатів для наукової і практичної мети; 4) формально-логічний – досліджує і вивчає державно-правові явища за допомогою основних законів формальної логіки; 5) метод аналізу – досліджує і вивчає юридичні особливості державно-правових явищ, їх класифікацію, а також взаємозв’язок їх з іншими явищами суспільного життя шляхом аналізу змісту окремих складових явища; 6) історичний – характеризується дослідженням і вивченням державно-правових явищ в їх історичному розвитку; 7) системно-функціональний метод – досліджує і вивчає державу і право за допомогою системно-функціонального підходу; 8) кількісного і якісного аналізу – досліджує і вивчає кількість державно-правових явищ, що дозволяє конкретизувати властиві кількісні і якісні явища; 9) порівняльний – дає можливість досліджувати і вивчати державно-правові явища, порівнюючи їх і визначаючи їх тотожність чи різність та ін.

Спеціально-науковий рівень методології – система методів, властивих саме теорії держави та права. До них, наприклад, відносяться: юридичний метод, де використовуються правила пізнання держави і права за допомогою юридичних засобів (аналіз структури права, тлумачення юридичних норм та ін.).

Отже, теорія держави і права це загально-юридична наука, що має свій предмет і методи дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА