Правознавство – Олійник А. Ю. – ПЕРЕДМОВА

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі!

Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника “Правознавство”. При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу “Основи правознавства”. Знання матеріалу, що є в підручнику, сформує у вас відповідний рівень правової свідомості та культури, що дозволить орієнтуватися в суспільних відносинах, учасником яких є держава і які регулюються та охороняються правом, діяти відповідно до закону в процесі вашого життя.

Сьогодні будь-яка свідома людина розуміє актуальність та значущість процесу побудови громадянського суспільства та правової держави в Україні. Але він, насамперед, передбачає необхідність формування нового, вищого рівня правової свідомості та правової культури. Отже, великого значення набуває правове виховання, адже без глибоких знань права та законодавства, прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, еволюційний та ефективний розвиток жодного суспільства стає неможливим.

Підвищення рівня правових знань у населення України можливе лише за умови системного та повсякденного, професійно організованого правового виховання, що здійснюється з використанням усіх його форм, у тому числі й за допомогою найновішої та досконалої юридичної літератури.

До того ж особливої актуальності юридична освіта набуває з огляду на проведення правової реформи, у процесі якої планується прийняття багатьох нових законів, створення ефективної національної правової системи, що дасть змогу Україні інтегруватися в Європейське правове поле, сформувати ефективні інститути громадянського суспільства та побудувати дійсно демократичну, соціальну, правову державу. Але реалізація цих та інших аналогічних завдань передбачає високий рівень правових знань, умінь та навичок.

Підручник базується на чинному законодавстві України, практиці його застосування та останніх наукових джерелах.

Підручник розрахований, насамперед, на учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів, які оволодівають юридичними знаннями в межах діючих у системі Міністерства освіти і науки України програм з основ правознавства; на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

Автори сподіваються, що читачі й науковці висловлять свої пропозиції щодо вдосконалення підручника. Зауваження і побажання просимо надсилати за адресами наведеними на останній сторінці.

ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Юридична спеціальність – це система фундаментальних та спеціальних юридичних знань, навичок та умінь, що характеризується наявністю певних кваліфікаційних вимог, професійно-правового мислення, правової культури та використовується професіоналом при вирішенні юридичних проблем.

Серед ознак юридичної спеціальності можна виділити такі:

1) це система фундаментальних і спеціальних юридичних знань;

2) це юридичні навички та уміння; 3) наявність певних кваліфікаційних вимог; 4) наявність професійного юридичного мислення; 5) наявність професійної правової культури; 6) використання професійних якостей при вирішенні юридичних проблем.

Основними видами юридичної спеціальності с: 1) суддя; 2) прокурор; 3) слідчий; 4) працівник правоохоронних органів дізнання; 5) адвокат; 6) нотаріус; 7) юрисконсульт і т. д.

Суддя – це посадова особа, що призначається Президентом України чи обирається парламентом України або з’їздом суддів України та має виключне право від імені України здійснювати правосуддя шляхом розгляду справ у судових засіданнях та приймати рішення в процесі конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного, господарського судочинства. Розрізняють суддів Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

Прокурор – це посадова особа, що призначається Генеральним прокурором, або вищестоящими прокурорами, та якій надається право здійснювати вищий нагляд за дотриманням, виконанням, використанням і законним та обгрунтованим застосуванням законів України. Всі прокурори в Україні призначаються на посади і звільняються з посад вищими прокурорами. Генеральний Прокурор відповідно до ст. 122 Конституції України призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України терміном на п’ять років.

Слідчий – це посадова особа, що має повноваження, відповідно до кримінально-процесуального законодавства, порушувати і розслідувати кримінальні справи щодо вчинених злочинів та притягати винуватих у вчиненні таких злочинів до кримінальної відповідальності і з обвинувальним висновком направляти справи до судів загальної юрисдикції.

Працівник правоохоронних органів дізнання – це оперативний уповноважений кримінального розшуку, підрозділів боротьби з економічною і організованою злочинністю, служби безпеки України та інших підрозділів, які відповідно до діючого законодавства уповноважені здійснювати оперативно-розшукову та адміністративну діяльність та можуть проводити дізнання, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України. До таких працівників відносять: а) оперативних уповноважених карного розшуку; б) оперативних уповноважених по боротьбі з економічними злочинами; в) оперативних уповноважених по боротьбі з організованою злочинністю; г) оперативних уповноважених СБУ (розвідки, контррозвідки); д) оперативних уповноважених підрозділів виконання кримінальних покарань; ж) працівників підрозділів АСМа ; з) працівників підрозділів дізнання тощо.

Адвокат – це професійний юрист, який здійснює свою діяльність щодо захисту прав і свобод людини і громадянина, представляє інтереси фізичних і юридичних осіб, надає їм юридичну допомогу.

Нотаріус – це посадова особа, на яку покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення та вчиняти нотаріальні дії, передбачені Законом України “Про нотаріат”” для надання їм юридичної вірогідності. Розрізняють державних і приватних нотаріусів.

Керівник і спеціалісти органів реєстрації актів громадянського стану – це посадові особи, на яких покладається обов’язок реєструвати акти громадянського стану.

Юрисконсульт – це професійний юрист, що здійснює юридичну діяльність у державних та недержавних підприємствах і установах, яка за своїм характером близька до адвокатської.

Отже, в Україні конституційно і на рівні законів закріплена та існує значна кількість юридичних спеціальностей. Усі вони згідно діючого законодавства мають певні кваліфікаційні вимоги.

Дослідження правових явищ в Україні здійснюють наукові і навчальні заклади юридичного профілю. Суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності у сфері права є: а) вчені, наукові працівники та науково-педагогічні працівники, юристи; б) наукові установи, наукові організації; в) вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації; г) громадські організації в науковій та науково-технічній діяльності юридичного профілю (далі – громадські наукові юридичні організації).

Академія правових наук України – вища наукова організація України юридичного профілю, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших правових проблем, а також координує здійснення фундаментальних досліджень у наукових установах та організаціях незалежно від форм власності.

Серед державних і недержавних наукових установ та організацій утворюються і діють інститути, центри, лабораторії тощо.

Для підготовки юристів в Україні важливе значення відіграє юридична освіта. Система юридичної освіти в Україні включає в себе: 1) вищі юридичні навчальні заклади (III-IV рівень акредитації); 2) навчальні заклади І і II рівня акредитації; 3) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії.

Вищі навчальні юридичні заклади в Україні, що мають III і IV рівень акредитації, готують бакалаврів, спеціалістів і магістрів. До них відносяться вищі навчальні заклади (університети, академії, інститути) системи Міністерства освіти і науки України, відомчі навчальні заклади (МВС України, СБУ, Податкової адміністрації тощо). До навчальних закладів І і II рівня акредитації відносяться коледжі, технікуми, училища тощо як системи Міністерства освіти і науки України так і заклади певних відомств. Спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії готують учнів із повною середньою освітою з поглибленим вивченням права. Самостійним елементом системи навчальних закладів юридичного профілю слід назвати докторантури та аспірантури.

В Україні утворена і діє система юридичних видавництв, заснованих на державній і недержавній формах власності. Видаються збірники наукових праць, газети і журнали юридичного профілю різних відомств. Наприклад, “Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ”, “Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ “, журнали та газети: “Право України”, “Міліція України”, “Юридична Україна”, “Юридична газета” та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – ПЕРЕДМОВА