Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні

§ 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права

Історію держави і права (ІДП) можна розглядати як юридичну науку і навчальну дисципліну. Як юридична наука ІДП досліджує: а) систему юридичних знань, ідей, теорій, практичних навичок, умінь щодо держави і права певного типу; б) закономірності та тенденції виникнення, розвитку і зміни історичних типів держави і права; в) конкретні сторони функціонування держави і права в умовах матеріального життя суспільства різних народів світу. Як навчальна дисципліна ІДП знайомить читачів із перевіреними на практиці знаннями про державу і право конкретної країни в певний період її розвитку. ІДП можна розглядати в процесі виникнення і розвитку держави і права в зарубіжних країнах і в Україні (чи на території нинішньої України). Залежно від цього розрізняють таку науку і навчальну дисципліну як: а) історія держави і права зарубіжних країн (ІДПЗ); б) історія держави і права України (ІДПУ). Предметом ІДПЗК є: а) дослідження виникнення, розвитку і зміни типів держави і права в різних народів світу; б) усвідомлення місця та ролі науки в системі юридичних наук; в) співвідношення з іншими суспільними і юридичними науками; г) методи, завдання, функції, форми, зміст науки тощо. ІДПЗК як наука досліджує державу і право: а) Стародавнього Сходу; б) країн античного світу; в) Стародавнього Риму; г) середньовіччя; д) буржуазного типу; е) радянського типу; є) демократичного типу. ІДПЗК займає місце в системі загальнотеоретичних юридичних наук і виконує роль історичного джерела виникнення, розвитку і функціонування держави і права на різних етапах розвитку суспільства.

Вона співвідноситься зі всесвітньою історією, історією України, теорією держави і права зарубіжних країн та України, історією політичних і правових вчень, державним правом зарубіжних країн, іншими юридичними науками.

Методи дослідження ІДПЗК – це засоби, прийоми і способи дослідження різних типів держави і права в рабовласницькому, феодальному, капіталістичному, соціалістичному та демократичному суспільствах. Розрізняють філософські, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження ІДПЗК.

Отже, ІДПЗК як наука характеризується системою знань та навичок про виникнення і функціонування різних типів держави і права на різних етапах розвитку суспільства, своїм предметом і методами дослідження.

Метою досліджень науки ІДПЗК є особливості і специфіка процесу виникнення і розвитку різних типів держави і права в зарубіжних країнах із найдавніших часів до сучасного стану громадянського суспільства. Враховуючи мету науки ІДПЗК її завданнями є дослідження поняття, предмету і методів, форми і змісту виникнення та розвитку в різних країнах світу рабовласницького, феодального, капіталістичного, соціалістичного і демократичного типів держави і права.

Названі завдання визначили функції, форму та зміст дослідження. Функції ІДПЗК – це напрями дослідження процесу виникнення і розвитку держави і права в зарубіжних країнах світу. Розрізняють такі функції ІДПЗК: а) гносеологічну; б) методологічну; в) ідеологічну; г) евристичну; д) ціннісно-орієнтаційну; е) організаційно-практичну; є) прогностичну.

Форма дослідження включає в себе загальну і особливу частини. Зміст дослідження загальної частини ІДПЗК включає в себе: а) поняття ІДПЗК; б) предмет, метод і завдання ІДПЗК; в) функції, форма і зміст ІДПЗК. Зміст дослідження особливої частини ІДПЗК включає в себе державу і право: а) Стародавнього Сходу; б) античних міст-полісів; в) Стародавнього Риму; г) середньовіччя; д) нового часу; е) сучасного розвитку суспільства.

Таким чином, ІДПЗК є загально історичною юридичною наукою і навчальною дисципліною (навчальним курсом), що досліджує і вивчає державу і право різних типів суспільства всієї світової спільноти.

Частиною загальносвітової історії держави і права є виникнення, розвиток і функціонування держави і права в Україні. Досліджувати і вивчати ІДПУ ми можемо як юридичну науку і навчальну дисципліну. ІДПУ як юридична наука – це система знань, теорій, гіпотез, практичних узагальнень та прикладів щодо виникнення і функціонування державно-правових явищ у різні періоди розвитку українського суспільства. Предметом дослідження ІДПУ є процес виникнення та розвитку держави і права в різні періоди розвитку суспільства на землях України. Методи ІДПУ – це філософські, загальнонаукові та спеціально наукові засоби дослідження процесу виникнення та розвитку держави і права в різні періоди розвитку суспільства на землях України. Серед філософських методів розрізняють закони і категорії діалектики. Закон боротьби протилежностей застосовувався при дослідженні переходу від одного типу держави і права до іншого.

До загальнонаукових методів дослідження державно-правових явищ в історії України слід віднести: а) історичний; б) порівняльний; в) логічний; г) соціологічний; д) прогностичний тощо.

Спеціальними методами дослідження ІДПУ є: а) засоби теорії держави і права; б) юридичної соціології; в) юридичної статистики та ін.

Джерелами науки ІДПУ є: а) наукові праці вчених істориків і юристів;б) підручники, посібники, методичні матеріали; в) архівні матеріали про державу і право; г) юридична практика органів держави та реалізації права.

ІДПУ як навчальна дисципліна вивчається в навчальних закладах юридичного профілю. Учні і студенти вивчають державу і право в різні періоди розвитку суспільства на території нинішньої незалежної України.

Отже, ІДПУ досліджує і вивчає державно-правові явища в різні періоди розвитку і функціонування українського суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні