Правознавство – Олійник А. Ю. – 3.2. Підприємство як організаційна форма господарювання

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законом.

Ці суб’єкти господарювання можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Воно не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємства можна класифікувати за різними підставами, зокрема:

1) залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

– приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи);

, – підприємство колективної власності, що діє на основі колективної власності;

– комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

– державне підприємство, що діє на основі державної власності; – підприємство, засноване на змішаній формі власності (на

Базі об’єднання майна різних форм власності);

2) залежно від наявності у статутному фонді іноземних інвестицій бувають:

– підприємства без іноземних інвестицій;

– підприємства з іноземними інвестиціями (якщо у статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків);

– іноземні підприємства, якими вважаються підприємства, у статутному фонді яких іноземна інвестиція становить сто відсотків;

3) залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства:

– унітарні, що створюються одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника;

– корпоративні, що утворюються, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діють на основі об’єднання майна та (або) підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, у тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб;

4) залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути віднесені до:

– малих підприємств. Малими (незалежно від форми власності) є підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні;

– середніх підприємств, якими визнаються усі підприємства, що не є малими або великими;

– великих підприємств – підприємств, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

У випадках існування економічної та (або) організаційної залежності від іншого підприємства у формі участі в статутному фонді та (або) управлінні, володінні контрольним пакетом акцій підприємство визнається дочірнім.

Підприємство може складатися з:

1) виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо);

2) функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – 3.2. Підприємство як організаційна форма господарювання