Правознавство – Олійник А. Ю. – § 12. Адміністративне судочинство в Україні

Повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства визначає Кодекс адміністративного судочинства України.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері – публічно-правових відносин від порушень із боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Адміністративне судочинство здійснюється адміністративними судами. До них можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обгрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. Кожному гарантується право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена та права на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України. Адміністративне судочинство здійснюється в адміністративних судах за таких принципів: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом; 4) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду; 7) обов’язковість судових рішень1.

Таким чином, адміністративне судочинство в Україні здійснюється адміністративними судами у випадках коли необхідний захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Порядок розгляду справ адміністративної юрисдикції, звернення до адміністративних судів і здійснення адміністративного судочинства регулюється Кодексом адміністративного судочинства України.

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Сформулюйте поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.

2. Розгляньте державну службу в Україні: поняття, правовий статус державних службовців.

3. Яким на Вашу думку є поняття, предмет і метод адміністративного права України?

4. Визначте систему і джерела адміністративного права.

5. Охарактеризуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення.

6. Проаналізуйте адміністративні правовідносини та адміністративне деліктне право.

7. Дайте поняття адміністративної відповідальності.

8. Якими є на Вашу думку поняття та види адміністративних стягнень?

9.В чому полягають основи адміністративного процесу?

10. Які Вам відомі органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?

11. Розкрийте стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

12. В чому суть адміністративного судочинства в Україні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 12. Адміністративне судочинство в Україні