Правознавство – Молдован В. В. – 2. Громадянство України

Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Громадянство України – постійний правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що проявляється у їх взаємних правах та обов’язках.

Громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Іноземець – особа яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (чи підданим) іншої держави або держав.

Особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Принципи громадянства:

1) Єдиного громадянства – громадянин Україна не може одночасно мати громадянство іншої держави, виключається можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України (ст. 4 Конституції України; ст. 2 Закону “Про громадянство України”);

2) запобігання виникненню випадків без громадянства – недопустимість втрати громадянином України громадянства внаслідок колізій законодавства України із законодавством інших держав, громадянство яких бажає придбати громадянин України;

3) Недопустимості позбавлення громадянства громадянина України – ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство;

4) Неможливості автоматичного набуття і втрати громадянства України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України другим з подружжя;

4) Рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства України. Не має значення час його набуття;

5) Збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України;

6) Невидачі громадян України іноземній державі – випливає з ч. 2 ст. 25 Конституції України: “Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі”. Із цього правила є винятки, які випливають із міжнародних зобов’язань України. Обмеження щодо невидачі своїх громадян іншим державам містяться у нормах кримінального права.

Громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на території України;

2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;

3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України внесено запис “громадянин України”, а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;

4) особи, які набули громадянства України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Документи, що підтверджують громадянство України: Паспорт громадянина України; свідоцтво про належність до громадянства України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Підстави набуття громадянства України. Громадянство України набувається: за народженням; за територіальним походженням; внаслідок прийняття до громадянства; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок встановлення батьківства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) зобов’язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договірної сторони);

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років; ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України строком понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах.

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, строк безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без громадянства, – на три роки з моменту одержання дозволу на проживання в Україні;

4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні. Ця умова не поширюється на осіб, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України, а також на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.

Президент України приймає рішення і видає укази відповідно до Конституції України і Закону України “Про громадянство України” про прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України.

Правознавство   Молдован В. В.   2. Громадянство України


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Громадянство України