Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 4. Основи цивільного права України

4.1. Поняття цивільного права, його предмету і методу

Цивільне право – одна з фундаментальних галузей правової системи України, це найбільше правове утворення держави, що являє собою систему правових норм, регулюючих майнові, немайнові пов’язані з майновими та окремі особисті немайнові відносини нерозривно пов’язані з особою.

Цивільне право можна вважати правом громадян, юридичних осіб та інших суб’єктів цивільних правовідносин, оскільки воно покликано регулювати переважну більшість їхніх взаємин як майнового, так і немайнового характеру. Ці відносини виникають, як правило, з волі їхніх учасників, які самі визначають і зміст своїх взаємозв’язків, і навіть наслідки їхнього припинення або зміни.

Норми цивільного права належать до приватного права, так як учасники цивільно-правових відносин – фізичні та юридичні особи в переважній більшості випадків діють з метою задоволення своїх приватних інтересів.

Предметом цивільного права є:

1) майнові відносини, пов’язані з використанням товарно-грошової форми:

А) відносини власності, що закріплюють існуючий в суспільстві розподіл матеріальних цінностей (благ), вони виражають статику майнових відносин, ознакою яких є те, що власник як уповноважена особа має абсолютне право щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном;

Б) відносини, що виникають під час здійснення товарообігу, тобто товарно-грошові, які виникають у сфері товарного виробництва і відображають рух товарів від виробника до споживача, при цьому перехід матеріальних благ від одних суб’єктів до інших здійснюється через опосередковану вартість.

Ознаками цих відносин є:

– майнова відокремленість учасників відносин;

– еквівалентний о платний характер відносин.

Норми цивільного права в окремих випадках регулюють відносини у галузі товарообігу і на безоплатній основі, що має місце при даруванні, благодійництві, меценатстві тощо.

Цивільне право регулює не всі майнові відносини. Так, відносини, що виникають:

– у зв’язку із платою податків – регулюються нормами податкового права, що є підгалуззю фінансового права;

– зі сплатою митних зборів – нормами митного права;

– зі сплатою адміністративних і кримінальних штрафів – нормами адміністративного і кримінального права;

– з конфіскацією майна – нормами кримінального права, тощо;

2) відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності, і які базуються на інституті авторського права чи права промислової власності. Ці відносини пов’язані зі створенням, використанням та охороною результатів інтелектуальної діяльності (творів науки, літератури, мистецтва, товарних зразків, фірмових найменувань, винаходів, тощо).

Результати творчої діяльності є товаром, що перебуває у цивільному обігу та створює власний ринок духовної і науково-технічної продукції.

3)особисті немайнові відносини, що пов’язані із:

А) захистом честі і гідності, ділової репутації фізичних і юридичних осіб;

Б) охороною інтересів фізичної особи, зображеної в творах образотворчого мистецтва;

В) правом фізичної особи на життя, здоров’я, особисту свободу, на недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, на невтручання в особисте і сімейне життя, на свободу пересування, на свободу і вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання…

Метод цивільного права це певний прийом (спосіб) за допомогою якого цивільно-правова норма впливає на поведінку суб’єктів цивільно-правових відносин. Цивільно-правовий метод характеризується:

– юридичною рівністю сторін;

– вільним волевиявленням суб’єктів (автономією їх волі);

– майновою самостійністю сторін;

– диспозитивністю сторін, тобто їх правом самостійно визначати характер своїх відносин у межах чинного законодавства;

– особливим способом вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин (судовим);

– наявністю майнової відповідальності сторін. Цивільне право і цивільне законодавство базується на

Засадах:

– неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

– неприпустимості позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України;

– свободи договору;

– свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

– судового захисту цивільного права та інтересу;

– справедливості, добросовісності та розумності (ст. З ЦКУ). Основними джерелами цивільного права України є нормативно-правові акти цивільного законодавства:

1) Конституція України;

2) Цивільний кодекс України – єдиний законодавчий акт в якому систематизовані цивільно-правові норми;

3) закони України:

– “Про власність”,

– “Про господарські товариства”,

– “Про лізинг”,

– “Про заставу” та інші (більше 900 законів);

4) підзаконні нормативні акти змістом яких є цивільно-правові норми:

– укази Президента України;

– постанови Кабінету Міністрів України;

– нормативні акти центральних органів виконавчої влади;

– нормативні акти місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, тощо;

5) міжнародно-правові норми та міжнародні договори України.

В Україні діє Цивільний кодекс (ЦКУ) від 16 січня 2003 р. Він складається із 6 книг, кожна з яких об’єднує сукупність норм що є підгалуззю цивільного права:

– “Загальні положення”;

– “Особисті немайнові права фізичної особи”;

– “Право власності та інші речові права”;

– “Право інтелектуальної власності”;

– “Зобов’язальне право”;

– “Спадкове право”.

Структура ЦКУ включає 10 розділів, 90 глав, 1308 статей. Цивільний кодекс можна умовно розділити на: а) загальну частину, яка стосується всіх інститутів цивільного права. Це основні положення, особи, об’єкти цивільних прав, правочини, представництво, строки та терміни, позовна давність (1 книга ЦКУ);

6) спеціальну частину (особливу), яка регулює суспільні відносини об’єднані в певній сукупності за своїми специфічними властивостями (2-6 книги ЦКУ).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – Розділ 4. Основи цивільного права України