Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.9. Цивільно-правова відповідальність, її підстави

Одним із видів юридичної відповідальності є цивільно-правова відповідальність, загальні засади якої розглянуті в главі 2.4. цього підручника.

Ця відповідальність може мати місце у вигляді:

– сплати неустойки;

– втрати завдатку;

– примусового виконання цивільно-правового обов’язку;

– втрати певного суб’єктивного цивільного права;

– відшкодування збитків.

Під неустойкою (штрафом, пенею) розуміється грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Сплата неустойки не звільняє боржника від виконання свого цивільного обов’язку в натурі та не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих не виконанням або неналежним виконанням зобов’язань (ст. 549-552 ЦКУ).

Під завдатком розуміється грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання. У разі порушення зобов’язання з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, то він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості (ст. 570-571 ЦКУ).

Під збитками розуміються:

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 ЦКУ).

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір )опущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи, майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо).

Цивільно-правова відповідальність може бути:

1) договірною, яка має місце у разі порушення контрагентом умов договору. Залежно від кількості осіб приймаючих участь у виконанні зобов’язання, ця відповідальність може бути:

– частковою – кожен із учасників зобов’язання відповідає у межах належної йому частки;

– солідарною – яка має місце у випадках визначених в законі чи в договорі, при цьому кредитор може вимагати покриття збитків як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо, як повністю так і в частині боргу (таку відповідальність несуть учасники повного товариства, а також співучасники злочину);

– субсидіарною (додатковою) – яка має місце при наявності зобов’язанні двох боржників, один із яких виступає основним боржником, а другий – додатковим. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред’явлену вимогу, кредитор може пред’явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність (ст. 619 ЦКУ). Таку відповідальність несуть батьки неповнолітнього, якщо останній у віці від 14 до 18 років не може сам відшкодувати збитки.

2) позадоговірною, яка має місце у випадках заподіяння майнової чи моральної шкоди при відсутності договору між особою що заподіює шкоду, і потерпілим.

Цивільно-правова відповідальність може мати місце при наявності підстав:

– наявності прямої дійсної шкоди;

– протиправної поведінки того, хто заподіяв шкоду;

– наявності причинного зв’язку між протиправною поведінкою і заподіяною шкодою;

– вини правопорушника.

Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала:

– якщо шкоди завдано каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки;

– якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт;

– в інших випадках, встановлених законом.

Нормативно-правові акти та учбово-методичні матеріали

1. Конституція України від 28 червня 2006 p.. 2 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 – К.: Видавничий дім “Скіф”, 2006.

3. Панченко М.1. Цивільне право України: Навч. посіб. – К: Знання, 2005.

4. Цивільне право України. Навч, посіб. / За заг. ред. LA. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К.: Істина, 2004.

5. Цивільне законодавство / / Савчук П. Основи правознавства: Посіб. для абітурієнтів /П. Савчук, Ю. Самойлен-ко.-К., 2000.

6. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / Борисова В. І. (кер. авт. кол.), Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. I. Борисовой I. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яриць-кого. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

7. Цивільне право України. Навч. посіб. / За ред. P. O. Стефанчука. – К.: Наукова думка, Прецедент, 2004.

8. Цивільне право України. Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Сагаахметова. – К.: Істина, 2003.

9. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

Контрольні питання

1. Предмет цивільного права.

2. Метод цивільного права.

3. Цивільні правовідносини.

4. Види цивільних правовідносин.

5. Юридичні факти.

6. Здійснення суб’єктивного цивільного права.

7. Захист суб’єктивних цивільних прав.

8. Особисті немайнові права.

9. Особисті майнові права.

10. Поняття та зміст права власності.

11. Підстави набуття права власності

12. Право володіння.

13. Право користування.

14. Право розпорядження

15. Право довірчої власності.

16. Підстави припинення права власності.

17. Право спільної часткової власності.

18. Право спільної сумісної власності.

19. Поняття та види речових прав.

20. Захист права власності та інших речових прав.

21. Віндикаційний позов.

22. Негаторний позов.

23. Поняття права інтелектуальної власності.

24. Об’єкти права інтелектуальної власності.

25. Поняття авторського права.

26. Суб’єкти авторського права.

27. Об’єкти авторського права.

28. Види авторських договорів.

29. Суміжні права.

30. Захист авторських та суміжних прав.

31. Патентне право на захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

32. Поняття правочину, його ознаки та види.

33. Умови дійсності правочину.

34. Форма правочину.

35. Поняття зобов’язального права.

36. Види зобов’язань.

37. Види договорів.

38. Нотаріальне посвідчення договорів.

39. Підстави припинення зобов’язань.

40. Поняття спадкування.

41. Час і місце відкриття спадщини.

42. Спадкування за законом.

43. Спадкування за заповітом.

44. Форма заповіту.

45. Складання заповіту з умовою.

46. Спадковий договір.

47. Усунення від спадщини.

48. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини

49. Охорона спадкового майна.

50. Оформлення права на спадщину.

51. Поняття цивільно-правової відповідальності.

52. Підстави цивільно-правової відповідальності.

53. Неустойка та її види.

54. Порука та гарантія.

55. Завдаток.

56. Застава.

57. Відшкодування збитків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 4.9. Цивільно-правова відповідальність, її підстави