Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.9. Органи судової влади і судочинство в Україні

Сильна і незалежна судова влада є гарантом громадянського миру і злагоди, прав і свобод людини і громадянина, законності і правопорядку в суспільстві.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, які виникають в державі. Основне призначення судів полягає у відновленні порушеного права, забезпеченні справедливості, здійсненні захисту гарантованих Конституцією кожному прав і свобод, а також у виконанні примусових повноважень державної влади по відношенню до правопорушників.

При цьому в статті 129 Конституції закріплені основні засади судочинства:

– законність;

– рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом;

– забезпечення доведеності вини;

– змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;

– підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;

– забезпечення обвинуваченому права на захист;

– гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

– забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;

– обов’язковість рішень суду.

Судочинство здійснюється суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. Створення надзвичайних чи особливих судів не допускається. Судові рішення ухвалюються судами від імені України та є обов’язковими до виконання на всій території держави.

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та загальними судами. Суди загальної юрисдикції будуються за принципами територіальності і спеціалізації. Найвищим судовим органом у їх системі є Верховний Суд України, а вищими судовими органами спеціалізованих судів – відповідні вищі суди.

Для забезпечення участі народу України у здійсненні правосуддя ст. 124 Конституції передбачає існування інституту народних засідателів і присяжних.

Конституційний Суд України є незалежним органом в системі судової влади – єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Його наявність є ознакою правової держави.

Завданням Конституційного Суду є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону України, на всій її території.

Діяльність Конституційного Суду базується на нормах Конституції України та закону України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р. Основними принципами цієї діяльності є:

– верховенство права;

– незалежність від будь-яких органів чи посадових осіб при розгляді справ і прийнятті рішень;

– колегіальності;

– рівноправності суддів;

– гласності;

– повноти та всебічності розгляду справ;

– обгрунтованості прийнятих рішень. Конституційний Суд України складається з 18 суддів.

Він формується Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів, які призначають по 6 суддів Конституційного Суду України. Цей суд є повноважним при умові призначення не менш як 2/3 його складу.

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

– конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

– відповідності Конституції України, чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;

– додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

– офіційного тлумачення Конституції та Законів України.

До повноважень Конституційного Суду не належать питання щодо законності актів органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції.

Конституційний Суд ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Система судів загальної юрисдикції визначена законом України “Про судоустрій України” від 7.02. 2002 р., вона складається із:

1) місцевих судів (районних, районних у містах, міських, міжрайонних, військових судів гарнізонів, господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та окружних адміністративних судів);

2) апеляційних судів, Апеляційного суду України;

3) Касаційного суду України;

4) Вищих спеціалізованих судів (Господарського та Адміністративного);

4) Верховного Суду України.

Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується єдиними засадами організації та діяльності судів:

– єдиним статусом суддів;

– обов’язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;

– забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції;

– обов’язковістю виконання на території України судових рішень;

– єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;

– фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;

– вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.

Судова система України забезпечує доступність правосуддя для кожної особи.

Контрольні питання

1. Поняття про конституційне право України, предмет і метод конституційного регулювання.

2. Конституційно-правові норми.

3. Конституційно-правові відносини.

4. Юридичні факти в конституційному праві, їх види.

5. Акти конституційного значення, що передували прийняттю Конституції України 1996 року.

6. Розробка і прийняття Конституції України 1996 року.

7. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону держави.

8. Конституція України – основа правової системи держави.

9. Значення Конституції для розвитку суспільства і зміцнення громадянської злагоди на землі України.

10. Основні риси України як суверенної, демократичної, соціальної, правової держави.

11. Людина як найвища соціальна цінність, її конституційні права і свободи.

12. Єдність прав і обов’язків громадянина.

13. Виборче право і виборчі системи.

14. Повноваження Верховної Ради України.

15. Організація роботи Верховної Ради України.

16. Законодавчий процес.

17. Конституційні повноваження Президента України.

18. Органи виконавчої влади України.

19. Місцеве самоврядування та його принципи.

20. Конституція України про основні засади судочинства.

21. Конституційний Суд України, його повноваження.

22. Конституційний статус органів прокуратури.

23. Конституційне регулювання системи адміністративно-територіального устрою України.

24. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

25. Конституція України про внесення змін до Основного Закону.

26. Шляхи впровадження в життя положень Конституції України.

Нормативно-правові акти та учбово-методичні матеріали

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004р.

3. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р.

4. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 18 червня 1999 р.

5. Закон України “Про всеукраїнський і місцеві референт думи” від 3 липня 1991 р.

6. Закон України “Про свободу совісті ТЗ релігійні організації” від 23 квітня 1991р.

7. Закон України “Про освіту” від 23 березня 1996 р.

8. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.

9. Закон України “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р.

10. Годованець В, Ф, Конституційні право України: Конспект лекцій. – К; 2000. – 216 с.

11. Кириченко В. М. Правознавство; Курс лекцій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 247 с.

12. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. – 3-є вид.: – К.: Наукова думка, 2002.

13. Конституційне право України, / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. – К.; 1999,

14. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодика, В. С Журавськогр. – К.;2002. – 544 с.

15. Костюченко О. А. Основи конституційного права України: Конспект лекцій, – К.; 1999. – 56 с

16. Костюченко О. А. Конституційне право України; Ндр-чально-методичний посібник. – К., 2001. -116 с.

17. Кравченко В, В. Конституційне право України. – К.: Атіка, 2000.-317 с.

18. Логвінова М., Кафарський В. Основи правознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, -2005,-568 с

19. Основи правознавства: Навчальний посібник / За Ж, ред. ПЛ. Гнатенко. – К.; Юридична книга, 2004. – 320 с,

20. Основи правознавства; Навчальний посібник / Під заг. ред. В. І. Пастухова. – К.: Алерта. 2005. = 377 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 3.9. Органи судової влади і судочинство в Україні