Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.9. Система законодавства України

Законодавство України – це система діючих нормативно-правових актів, встановлених чи санкціонованих компетентними органами держави, змістом яких є правові норми.

Між системою законодавства і системою права існує взаємозв’язок, він проявляється в тому, що законодавчі акти є джерелами норм права. При цьому самі норми права, які регулюють певні конкретні відносини, потребують об’єднання в нормативно-правові акти, назва яких показує які відносини регулюються нормами. Законодавчі акти є своєрідною формою вираження права.

Розрізняють вертикальну і горизонтальну структуру законодавства.

Вертикальна структура законодавства пов’язана з юридичною силою нормативно-правових актів, тобто з їхньою ієрархією. За ієрархічною ознакою нормативні акти України можуть бути:

1) Конституцією України – Основним Законом держави, що має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України);

2) Законами України:

– конституційними, які вносять зміни і доповнення до Конституції України;

– органічними, які конкретизують Конституцію України, ЇЇ положення, визначають порядок організації та діяльність органів державної влади;

– звичайними, які можуть бути кодифікованими (Бюджетний кодекс, Земельний кодекс та інші) і некодифікованими (Закон України “Про оплату праці”, Закон Украйни “Про відпустки” та інші), що регулюють інші важливі суспільні відносини;

– надзвичайними, які приймаються для врегулювання ситуацій, які наперед передбачити було неможливо, але врегулювання яких є нагальним;

3) Підзаконними нормативно – правовими актами:

– Постановами Верховної Ради України;

– Указами Президента України;

– Декретами та Постановами Кабінету Міністрів України;

– Наказами, нормативними листами, іншими актами міністерств, відомств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом;

– рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

– наказами, що видаються керівниками підприємств, установ і організацій (локальні нормативно-правові акти);

– колективними договорами, що укладаються між власником або уповноваженим ним органом і профспілковою організацією з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів;

4) чинними міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України відповідно до ст. 9 Конституції України і які стали частиною національного законодавства.

Горизонтальна структура законодавства пов’язана з розподілом нормативно правових-актів держави за галузевою ознакою, тобто за предметом правового регулювання. Галузева (горизонтальна) об’єднує нормативно-правові акти з урахуванням їх відповідності певним галузям права.

Так, за галузевою ознакою розрізняють:

– конституційне законодавство;

– адміністративне законодавство;

– трудове законодавство;

– сімейне законодавство та інші.

При цьому, кожне галузеве законодавство має свою внутрішню структуру. Наприклад, нормативно-правові акти підприємницького права розподіляються на акти, що регулюють:

– загальні засади підприємницької діяльності;

– правове положення суб’єктів підприємництва;

– правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності;

– договірні відносини у підприємництві;

– розрахункові відносини між суб’єктами підприємницької діяльності;

– правові форми державного регулювання підприємницької діяльності;

– правове забезпечення якості продукції, робіт, послуг;

– правові форми обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності;

– ціни та ціноутворення;

– зовнішньоекономічну діяльність та іноземне інвестування;

– біржову діяльність та ринок цінних паперів;

– захист майнових та немайнових прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Система права держави надає змогу легко знайти будь-яку правову норму, а система законодавства – будь-який нормативно-правовий акт з метою їхньої реалізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.9. Система законодавства України