Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.8. Загальна характеристика основних галузей права України

Багатоманітність суспільних відносин, врегульованих великою кількістю правових норм обумовлює наявність різних галузей права, серед яких слід виділити основні галузі.

Конституційне право України – є визначальною галуззю права, яка займає центральне місце в системі права держави.

Конституційне право – це система правових норм, закріпляючих та регулюючих засади економічної і політичної організації суспільства, організацію і правове положення органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальний устрій держави, права, свободи і обов’язки людини і громадянина та механізм здійснення повновладдя народу України.

Конституційне право складається з норм Конституції України і конституційних законів, воно регулює політичні відносини і політичну діяльність у суспільстві, закладає основи формування правової системи держави і відіграє інтеграційну роль, так як властивими йому методами зводить воєдино всі галузі права, створюючи цілісне системне утворення.

Адміністративне право України – це система правових норм, регулюючих суспільні відносин, що виникають у процесі організації і здійснення виконавчої влади. Норми адміністративного права визначають статус органів управління, регламентують їхню діяльність у сфері управління, способи забезпечення законності в державному управлінні, особливості регулювання суспільних відносин в економічній, політичній, соціально-культурній та інших сферах, а також відносини, пов’язані з внутрішньою організацією діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та застосуванням адміністративного примусу у випадках вчинення адміністративних правопорушень, реалізацією і захистом прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади.

Господарське право України – це система правових норм, регулюючих відносини між суб’єктами господарювання, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, яка здійснюється професійно щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торгівлею з метою їх реалізації. Норми господарського права регулюють державний, колективний, приватний сектори економіки, а також відносини щодо державного регулювання економіки.

Екологічне право України – це система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо приналежності, використання і відтворення природних об’єктів та охорони навколишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів фізичних осіб, юридичних осіб, суспільства і держави, а також забезпечення екологічної безпеки.

Житлове право України – система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, його експлуатації і ремонту, вирішення житлових спорів, відповідальності за порушення житлового законодавства, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

Земельне право України – це система правових норм, регулюючих суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею з метою забезпечення раціонального використання земель, охорони їх від негативного впливу, захисту прав фізичних і юридичних осіб на земельні ділянки та додержання вимог законодавства в галузі земельних відносин.

Кримінальне право України – це система правових норм, що міститься в єдиному нормативному акті – Кримінальному кодексі України, яка визначає загальні принципи, підстави і умови кримінальної відповідальності, діяння, що є суспільно-небезпечними, тобто злочинними, види і розміри покарань за скоєння злочину, а також підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

Сімейне право України – це система правових норм, які визначають і регулюють засади шлюбу, особисті немайнові та майнові відносини подружжя, батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів з метою:

– зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу окремих осіб;

– утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї;

– побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки;

– забезпечення кожної дитини сімейним виховання, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Трудове право України – це система правових норм, що регулюють трудові відносини, які виникають із застосування працівниками здібностей до праці, та інші відносини тісно пов’язані з трудовими:

– організаційно-управлінські в сфері застосування найманої праці;

– щодо працевлаштування;

– соціально-партнерські;

– по дотриманню трудового законодавства та охорони праці;

– вирішенню трудових спорів та інші.

Фінансове право України – це система правових норм, які регулюють суспільні відносин, які виникають у процесі фінансової діяльності держави і пов’язані з:

– процесом збирання, розподілу, перерозподілу і використання централізованих фондів грошовий коштів, необхідних для реалізації завдань і функцій держави та її адміністративно-територіальних одиниць;

– встановленням бюджетної системи, розподілом доходів і видатків між її ланками;

– встановленням, зміною, відміною, збиранням додатків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і позабюджетних цільових фондів;

– фінансуванням та кредитуванням;

– державними позичками та організацією ощадної справи;

– регулюванням діяльності Національного банку України та комерційних банків;

– регулюванням грошово-кредитної і валютної системи;

– обов’язковим державним страхуванням та інше. Цивільне право України – це система правових норм, які регулюють особисті немайнові, майнові відносини та відносини, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності і базуються на юридичній рівності, майновій самостійності та вільному волевиявленню їх суб’єктів з метою задоволення їхніх різноманітних матеріальних і духовних потреб та інтересів.

Крім вище визначених галузей права в правовій системі України представлені процесуальні галузі права, які являють собою системи правових норм, що регулюють діяльність компетентних органів держави з метою захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Конституційне процесуальне право України – це система правових норм, які визначають порядок роботи та прийняття рішень органами державної влади, реалізації матеріальних конституційних норм. Норми цього права регламентують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, виборчий процес, законодавчу процедуру, порядок діяльності Конституційного Суду України тощо.

Адміністративне процесуальне право України – це система правових норм, що регулюють порядок здійснення державного управління, вони визначають порядок прийому, розгляду, вирішення конкретних справ, скарг, заяв, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, порядок реалізації суб’єктивних прав у юридичних обов’язків, встановлених в матеріальних адміністративних нормах.

Господарське процесуальне право України – це система правових норм, що регулюють порядок досудового регулювання господарських спорів та розгляд цих спорів господарськими судами України у порядку позовного провадження, а також справ про банкрутство господарюючих суб’єктів – юридичних осіб.

Кримінальне-процесуальне право України – це система правових норм, що регулюють порядок порушення кримінальної справи, досудове слідство, попередній розгляд справи суддею, судовий розгляд, провадження в апеляційній інстанції, виконання вироку, ухвали, постанови суду, а також провадження в касаційній інстанції і перегляду судових рішень у порядку виключного провадження.

Цивільне процесуальне право України – це система правових норм, регулюючих порядок дій суду та інших учасників процесу при здійсненні розгляду і вирішенні цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших справ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.8. Загальна характеристика основних галузей права України