Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.23. Види юридичної відповідальності

Ціль (мета) юридичної відповідальності має комплексний характер. Вона полягає в:

1) покаранні правопорушника, тобто у здійсненні певних репресивних заходів з боку держави для того щоб винна особа відчула певні обмеження своїх прав, страждання тощо;

2) перевихованні і виправленні правопорушника;

3) недопущенні вчинення нових правопорушень з боку покараної особи (індивідуальна превенція правопорушень);

4) запобіганні вчиненню правопорушень з боку інших осіб (загальна превенція правопорушень).

Встановлюючи в правових нормах певну юридичну відповідальність, держава намагається досягти головної мети – забезпечення належного правового порядку.

Юридична відповідальність особи реалізується через її покарання, яке має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдавати фізичних страждань або принизити людську гідність (ст.50 КК).

Юридична відповідальність може мати місце при наявності:

1) юридичної (правової) підстави;

2) фактичної підстави;

3) процесуальної підстави.

Правовою підставою юридичної відповідальності є наявність правової норми, яка забороняє певні діяння особи і передбачає вид і міру покарання за порушення норми.

Фактичною підставою є наявність у діянні деліктоздатної особи складу правопорушення, тобто всіх чотирьох його елементів: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони правопорушення;

Процесуальною підставою є акт застосування права компетентного органу держави в якому міститься:

– найменування органу (посадової особи), який виніс цей акт;

– дата розгляду справи;

– відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

– викладення обставин, встановлених при розгляді справи;

– зазначення нормативного акту і правової норми, які передбачають відповідальність за дане правопорушення;

– прийняте по справі рішення.

Так, у разі притягнення найманого працівника до дисциплінарної відповідальності правовою підставою є ст. 147 КЗпП, яка закріплює право роботодавця застосовувати до працівника за порушення трудової дисципліни догану або звільнення, фактичною підставою є наявність у діянні працівника складу правопорушення, а процесуальною підставою – наказ (розпорядження) роботодавця про накладання на працівника дисциплінарного стягнення (ст. 149 КЗпП).

2.23. Види юридичної відповідальності

Залежно від закріплених у законодавстві України різних видів правопорушень, розрізняють різні види юридичної відповідальності:

1) конституційну відповідальність;

2) цивільно-правову відповідальність;

3) дисциплінарну відповідальність;

4) матеріальну відповідальність;

5) адміністративну відповідальність;

6) кримінальну відповідальність;

7) міжнародно-правову відповідальність;

Конституційна відповідальність – це вид юридичної відповідальності що є в Україні відносно новим видом відповідальності. Він визначений у конституційних нормах і його призначення полягає в забезпеченні виконання приписів Основного Закону та притягненні винних осіб до юридичної відповідальності. Прикладами такої відповідальності є:

– відмова в реєстрації кандидата в Президенти України при несвоєчасному поданні Центральній виборчій комісії України передбачених законом документів;

– скасування Президентом України актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

– визнання виборів недійсними;

– дострокове припинення повноважень народного депутата України;

– імпічмент Президенту України, тощо. Цивільно-правова відповідальність – це вид юридичної

Відповідальності що призначається судом у разі невиконання (порушення) договору або заподіяння майнової чи моральної шкоди.

Ця відповідальність може бути:

А) договірною;

Б) позадоговірною.

Договірна відповідальність пов’язана із порушенням цивільно-правового договору. Боржник у випадках, передбачених законом або договором за порушення договірних зобов’язань повинен відшкодувати збитки, сплатити неустойку, втратити завдаток, примусово виконати зобов’язання тощо.

Позадоговірна відповідальність має місце у випадках заподіяння особою майнової чи моральної шкоди іншій особі (потерпілому) із яким правопорушник не перебуває в договірних відносинах. Ця відповідальність може бути частковою, солідарною чи субсидіарною.

Дисциплінарна відповідальність – це вид юридичної відповідальності що має місце в трудових, навчальних, військових та інших відносинах. Так, в трудових відносинах вона покладається роботодавцем на працівника за вчинене ним порушення трудової дисципліни шляхом видання відповідного наказу (розпорядження). Ця відповідальність може бути:

А) загальною;

Б) спеціальною.

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена у вигляді догани чи звільнення (ст. 147 КЗпП) і може бути застосована до всіх працівників.

Спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачена окремими нормативно-правовими актами (окремими законами, дисциплінарними статутами, положеннями про дисципліну) і може бути застосована щодо визначеного кола працівників (державних службовців, працівників залізничного, повітряного транспорту тощо).

Матеріальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності що має місце в трудових правовідносинах і полягає у відшкодуванні працівником завданої ним прямої дійсної шкоди підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків.

Ця відповідальність може бути:

А) обмеженою – у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку працівника (ст. 132, 133,КЗпП);

Б) повною – у повному розмірі шкоди (ст. 134 КЗпП);

В) підвищеною (кратною) – у разі розкрадання, умисного зіпсуття, недостачі або втрати окремих видів майна, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір (ст. 135 КЗпП);

Г) колективною (бригадною), яка пов’язана із причиненою шкодою, що виникла при виконанні робіт бригадою, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника, і якщо укладений договір про повну матеріальну відповідальність між підприємством, установою, організацією і всіма членами бригади (ст. 1352 КЗпП).

Покриття шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням роботодавця шляхом відрахування з заробітної плати працівника. У всіх інших випадках покриття шкоди провадиться шляхом подання роботодавцем позову до місцевого суду (ст. 136 КЗпП).

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності що застосовується уповноваженими органами (посадовими особами) виконавчої влади, місцевого самоврядування та судами до осіб, які скоїли адміністративні правопорушення. Суб’єктами цієї відповідальності можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Адміністративна відповідальність реалізується шляхом застосування адміністративних стягнень:

– попередження;

– штрафу;

– оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

– конфіскації предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення чи грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

– позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

– виправних робіт;

– адміністративного арешту.

Притягнення особи до адміністративної відповідальності не тягне за собою звільнення з роботи і судимості.

Кримінальна відповідальність – це найсуворіший вид юридичної відповідальності, що накладається тільки судом на особу, яка винна у скоєні злочину.

Кримінальна відповідальність реалізується через кримінальні правовідносини між державою в особі органів, які здійснюють боротьбу із злочинністю (міліція, прокуратура, СБУ, податкова міліція…) та особою в діянні якої міститься склад злочину в спеціальному процесуальному порядку, визначеному в Кримінально – процесуальному кодексі України.

Кримінальна відповідальність реалізується через кримінальні покарання перелік яких визначений в ст. 51 КК: – штраф;

– позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

– позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

– громадські роботи;

– виправні роботи;

– службові обмеження для військовослужбовців;

– конфіскація майна; – арешт;

– обмеження волі;

– тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;

– позбавлення волі на певний строк;

– довічне позбавлення волі.

Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду підкреслюється в рішенні Конституційного Суду України від 27.10.1999 р.

Кримінальна відповідальність пов’язана з таким правовим наслідком засудження особи, як судимість, тобто наявністю відповідних їй право обмежень на період виконання судового вироку та на певний час, обумовлений законом – до зняття чи погашення судимості (ст. 88-91 КК).

Міжнародно-правова відповідальність є одним із принципів міжнародного права.

Вона може мати місце у разі:

1) наявності дії або бездіяльності, що порушує будь-яке міжнародне зобов’язання;

2) спричинення шкоди (збитків) іншій державі;

3) заподіяння шкоди міжнародному співтовариству в цілому (при здійсненні політики апартеїду, веденні агресивної війни тощо).

Так, Декларація про принципи міжнародного права від 24.11.1970 р. підкреслює, що агресивна війна є злочином проти миру, за що передбачена міжнародно-правова відповідальність. Як приклад можна привести Нюрнберзький процес проти керівників фашистської Германії.

Міжнародно-правова відповідальність може бути:

А) політичною;

Б) матеріальною.

До політичної відповідальності можна віднести:

– сатисфакцію (задоволення) – вибачення, віддання постраждалій державі почестей, прийняття мір для запобігання аналогічних випадків у майбутньому;

– міжнародні санкції у вигляді призупинення прав і привілеїв, які випливають із членства в ООН, позбавлення права голосу в ООН, виключення з членства організації тощо;

– реторсії – це індивідуальні правомірні дії, що мають місце у відповідь на недружній акт іншої держави (оголошення дипломата певної держави “персоною нон гранта” у відповідь на аналогічні дії іншої сторони);

– репресалії, в тому числі у вигляді ембарго (призупинення торгово-економічних зв’язків) до держави, яка порушує міжнародні норми.

До матеріальної відповідальності можна віднести:

– контрибуцію – виплату певної грошової суми переможеною державою у війні (мала місце у минулому);

– репарацію – відшкодування збитків, заподіяних війною державою-агресором;

– реституція – повернення вилученої противником власності держави (в натурі або заміною рівноцінною власністю яка має історичну і художню цінність) або сплата штрафів за неправомірні дії у мирний час.

Контрольні питання

1. Право, його ознаки.

2. Функції права.

3. Правова норма, її ознаки.

4. Види правових норм.

5. Право – особливий вид соціальних норм.

6. Співвідношення права і моралі.

7. Об’єктивне і суб’єктивне право.

8. Джерела права.

9. Закони і підзаконні нормативні акти.

10. Законодавчий процес.

11. Система права, її ознаки.

12. Галузі, підгалузі права та правові інститути.

13. Мета і види систематизації законодавства.

14. Правові відносини, їх структура.

15. Суб’єкти і об’єкти правовідносин.

16. Види правовідносин.

17. Поняття і види юридичних фактів.

18. Поняття правомірної та протиправної поведінки.

19. Законність та правопорядок.

20. Гарантії законності і правопорядку.

21. Правопорушення та його ознаки.

22. Склад правопорушення.

23. Види правопорушень.

24. Юридична відповідальність, її ознаки.

25. Підстави і цілі юридичної відповідальності.

26. Види юридичної відповідальності.

27. Реалізація права.

28. Форми реалізації права.

29. Тлумачення права.

Нормативно-правові акти та навчально-методичні матеріали

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р./ / Голос України. -19%. 27 липня, №138.

2. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” №2222 – IV від 8 грудня 2004 р./ / ВВРу. – 2005. – № 2.

3. Закон України “Про Конституційний Суд Украйте” від 16 жовтня 1996 р.// ВВРу. -1996. – № 49.

4. Кодекс про адміністративні правопорушення України. – X.: Одісей, 2006.

5. Кримінальний кодекс України. – X.: Одісей, 2007.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України. – X.: Одісей, 2004.

7. Кодекс законів про працю України. – К.: Велес, 2006.

8. Колодій A. M., Копейчиков В. В. Загальна теорія держави і права. – К., Юрінком, 1997.

9. Котюк В. О. Основи держави і права: Навчальний посібник. – К., Атіка, 2001.

10. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Опорні конспекти. – К., Атіка, 2003.

11. Курило В. І., Пастухов В. П., Пеньківський В. Ф. та інш. Правознавство: Навчальний посібник /Під загальною редакцією В. П. Пастухова. – К.: Алерта, 2006.

12. Мірошниченко М. І., Мірошниченко В. І. Історія вчень про державу і право. – К., Атіка, 2004.

13. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – К., Юрінком – Інтер, 2001.

14. Основи правознавства України: Навчальний посібник. /Ківалов С. В., Музиченько П. П., Крестовська Н. М., Крижанівський А. Ф. – X., Одісей, 2006.

15. Основи правознавства: Навчальний посібник / За заг. ред. ПЛ. Гнатенко. – К.: Юридична книга, 2004. – 320 с.

16. Основи правознавства: Навчальний посібник / Під заг. ред. В. І. Пастухова. – К.: Алерта. 2005. – 377 с.

17. Правознавство: Навчальний посібник /За ред. В. В. Копейчикова. – К., Юрінком Інтер, 2006.

18. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – X., Консум, 2005.

19. Сурілов О. В. Теорія держави і права. – Одеса, 1998.

20. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /За ред. O. B. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком – Інтер, 2006.

21. Черкес М. Ю. Міжнародне право: Підручник – К.: Знання, 2003.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 2.23. Види юридичної відповідальності