Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 13.5. Нотаріальні органи України

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Правовою основою діяльності нотаріату є:

O Конституція України;

O Закон України “Про нотаріат”;

O Цивільний кодекс України;

O Цивільний процесуальний кодекс України;

O інші законодавчі акти України.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року систему нотаріальних органів складають:

– державні нотаріальні контори;

– державні нотаріальні архіви;

– приватні нотаріальні контори;

– уповноважені особи виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів (у населених пунктах, де немає нотаріусів);

– дипломатичні представництва України;

– консульські установи України за кордоном.

Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись особами, визначеними в ст. 40 закону “Про нотаріат”:

O головними лікарями, їх заступниками по медичній частині або черговими лікарями цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і головними лікарями будинків престарілих та інвалідів;

O начальниками, їх заступниками по медичній частині, старшими і черговими лікарями госпіталів, санаторіїв та інших військово-лікувальних закладів;

O капітанами морських суден або суден внутрішнього плавання, що плавають під прапором України (під час плавання);

O командирами (начальниками) військових з’єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб та органів, що вчиняють нотаріальні дії;

O начальниками арктичних та інших подібних до них експедицій;

O начальниками місць позбавлення волі.

Органи нотаріату відіграють важливу роль в справі управління і охорони суспільних відносин і забезпечують захист майнових прав і інтересів фізичних і юридичних осіб.

Нотаріальні органи здійснюють свої функції шляхом вчинення конкретних чітко визначених в законі нотаріальних дій:

1) направлених на засвідчення безспірного права:

– видача свідоцтва про право на спадщину;

– видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

– видача дублікатів документів, що зберігаються в справах нотаріальної контори та ін.

2) направлених на засвідчення фактів:

O посвідчення правочинів (доручень, заповітів, договорів);

O засвідчення вірності копій документів і виписок з них;

O засвідчення справжності підпису на документах;

O засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

O посвідчення факту, що громадянин є живим;

O посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

O посвідчення часу пред’явлення документів;

O прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів.

3) направлених на надання документам виконавчої сили:

– вчинення виконавчих надписів;

– вчинення протестів векселів;

– вчинення морських протестів;

– пред’явлення чеків до платежу і посвідчення не оплати чеків.

4) направлені на зберігання майна, документів, доказів:

O накладення заборони відчуження жилого будинку, квартири, земельної ділянки, гаража, садового будинку; іншого нерухомого майна;

O передача заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

O прийняття та зберігання документів;

O вчинення інших нотаріальних дій.

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії зобов’язані додержувати таємниці цих дій (ст. 8 Закону України “Про нотаріат”).

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право заняття нотаріальною діяльністю.

Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім передбаченої законом, в тому числі викладацької і наукової у вільний від роботи час.

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в управлінні юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймає присягу такого змісту: “Урочисто присягаю виконувати обов’язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно із законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса”. Нотаріус має право:

– витребувати від підприємств, установ та організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних Дій;

– складати проекти угод і заяв;

– виготовляти копії документів та виписки з них;

– давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права (ст. 4 Закону України “Про нотаріат”). Закон покладає на нотаріуса обов’язки:

O здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до закону і принесеної присяги;

O сприяти громадянам, підприємствам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

O зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій;

O відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам.

Нотаріуси можуть об’єднуватися у регіональні, загальнодержавні, міжнародні спілки та асоціації, які представляють їх інтереси у державних та інших органах, захищають соціальні та професійні права нотаріусів, здійснюють методичну і видавничу роботу, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 13.5. Нотаріальні органи України