Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 13.2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції

Термін “прокуратура” походить від латинського “прокуро – піклуюсь, керую”. У Стародавньому Римі це був повірений римського громадянина у судових справах, а за часів імперії – урядовець, що відав податками, управитель землями імператора.

Прокуратура виникла вперше у Франції в 1302 році згідно ордонансу Філіпа IV. Це був державний інститут, який діяв при королівських судах (були введені посади королівських прокурорів).

Прокуратура України є державним правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів держави.

Правове положення прокуратури закріплене в Конституції України (ст.121-123, п. 9 Перехідних положень) та Законі України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:

– закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень;

– гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

– основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування (ст. 4 Закону України “Про прокуратура).

Принципи діяльності прокуратури закріплені в ст. 6 Закону України “Про прокуратуру” – це основні положення, які виражають суть її організації та діяльності:

O принцип централізації – органи прокуратури становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

O принцип незалежності – органи прокуратури здійснюють свої повноваження на підставі Конституції та чинних законів України, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їхніх органів (гарантії незалежності прокуратури закріплені в ст. 7 вищевказаного закону “Діяльність прокуратури підконтрольна Верховній Раді України, утворюваним нею для цієї мети органам. Втручання інших органів державної влади і управління, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину, забороняється.

Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора з приводу конкретних справ і матеріалів, що знаходяться у провадженні прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок або вимог щодо результатів їх вирішення.

Ніхто не має права без дозволу прокурора або слідчого розголошувати дані перевірок і попереднього слідства до їх закінчення.

O принцип захисту прав громадян на засадах їх рівності перед законом незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак;

O принцип публічності – органи прокуратури вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

O принцип законності пов’язаний із зобов’язанням органів прокуратури точно і неухильно виконувати норми Конституції і законів України;

O принцип єдності полягає в тому, що прокуратура України становить єдину систему органів, які обумовлені єдиними завданнями, принципами її організації та діяльності, функціями, повноваженнями по виявленню правопорушень і засобами реагування на них;

O принцип гласності – органи прокуратури діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

Основні функції прокуратури закріплені в Конституції України та Законі “Про прокуратуру”. Функції прокуратури – це основні напрями її діяльності в яких проявляється суть і призначення цього правоохоронного органу. Згідно з Конституцією України на прокуратуру покладені функції:

– підтримання державного обвинувачення в суді;

– представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

– нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

– нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

– нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами (ст. 121 Конституції України);

– загальний нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;

– попереднє слідство в межах компетенції, передбаченої ч. 1 ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України (дві останні функції прокуратура продовжує виконувати до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування згідно п. 9 Розділу XV Конституції України);

– участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі по вдосконаленню та роз’ясненню законодавства.

На прокуратуру не можуть покладатися функції не передбачені законами України.

Для виконання завдань і функцій, покладених на прокуратуру, в державі сформована тприрівнева структура цих органів.

Вищий рівень складає Генеральна прокуратура України, яку очолює Генеральний прокурор України, що призначається на посаду та звільняється за згодою Верховної Ради України Президентом України.

У Генеральній прокуратурі утворюється колегія у складі Генерального прокурора України (голова колегії), його першого заступника, заступників, прокурора Автономної республіки Крим, інших керівних працівників органів прокуратури.

Генеральна прокуратура України має наступну структуру:

O головне управління нагляду щодо прав і свобод та захисту інтересів держави;

O управління нагляду за додержанням конституційних прав і свобод;

O головне слідче управління;

O головне управління військових прокуратур;

O самостійне міжнародно-правове управління;

O головне управління за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

O управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства;

O управління з питань підтримання державного обвинувачення в судах;

O управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах;

O управління представництва інтересів громадян і держави в судах;

O управління кадрів;

O управління організаційно-правового забезпечення;

O управління матеріально-технічного забезпечення, соціально-побутових потреб, а також самостійні відділи.

При Генеральній прокуратурі діє науково-методична рада для вивчення пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності органів прокуратури та інститут підвищення кваліфікації працівників Генеральної прокуратури України.

Другий (регіональний) рівень органів прокуратури складають:

– прокуратура Автономної республіки Крим;

– прокуратури областей;

– прокуратури міст Києва та Севастополя;

– військова прокуратура Військово-Морських Сил України;

– військові прокуратури регіонів;

– транспортні прокуратури.

Третій (місцевий) рівень органів прокуратури складають:

O міські, районні, міжрайонні прокуратури;

O транспортні прокуратури на правах районних;

O військові прокуратури гарнізонів.

Крім вищевказаних прокуратур Законом України “Про прокуратуру” передбачено створення’.

– Київської міжобласної спеціальної прокуратури;

– прокуратур по нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах;

– природоохоронних прокуратур;

– спеціальних прокуратур.

Закон регламентує вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів.

Так, на посади прокурорів можуть бути призначені:

O громадяни України;

O які мають вищу юридичну освіту;

O які мають необхідні ділові і моральні якості;

O пройшли стажування в органах прокуратури строком до одного року;

O досягли встановленого законом віку та мають необхідний стаж роботи (не молодше ЗО років і наявності стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 7 років для призначення на посади прокурорів областей і прирівняних до них прокурорів, не молодше 25 років і наявності стажу роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3-х років для призначення на посади прокурорів районів і прирівняних до них прокурорів).

Особи, які призначаються на прокурорські посади вперше приймають “Присягу працівника прокуратури”.

Для призначення на посаду військового прокурора особа, крім вищевказаних ознак, повинна також бути офіцером, який проходить військову службу або перебуває у запасі.

Закон встановлює порядок призначення прокурорів на посади, правові та соціальні гарантії їх діяльності


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 13.2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції