Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 10.2. Принципи охорони навколишнього природного середовища України

Принципи охорони навколишнього природного середовища – це керівні засади організації і впливу екологічних норм права на суспільні відносини в цій сфері.

Основними принципами охорони навколишнього середовища є:

– пріоритетність вимог екологічної безпеки;

– обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів, лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської та іншої діяльності;

– гарантування екологічної безпеки середовища для життя і здоров’я людей;

– превентивність – попередження негативних наслідків впливу на природні об’єкти діяльності людей;

– обов’язковість екологічної експертизи;

– екологізація матеріального виробництва;

– поєднання екологічних, економічних і соціальних інтересів суспільства на основі міждисциплінарних знань, екологічних, природничих, технічних та інших наук;

– гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища;

– безкоштовність загального і платність спеціального природокористування;

– збереження просторового та видового різноманіття;

– цілісність природних об’єктів і комплексів;

– прогнозованість якості стану навколишнього природного середовища;

– платність за забруднення навколишнього природного середовища;

– компенсація шкоди, спричиненої порушенням екологічного законодавства;

– дотримання вимог лімітів використання природних ресурсів;

– поєднання засобів стимулювання при дотриманні вимог екологічного законодавства і юридичної відповідальності при порушенні цих вимог;

– міжнародне співробітництво в екологічній сфері та інше.

Дотримання вказаних принципів створює необхідні умови для відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних об’єктів пов’язаних з історично-культурною спадщиною України.

10.3. Екологічні права та обов’язки громадян України

Екологічні права та обов’язки громадян України закріплені в Конституції України, Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” та інших нормативно-правових актах.

Екологічними правами громадян є їхні можливості пов’язані із задоволенням потреб та інтересів в екологічній сфері. Кожний громадянин України має право на:

А) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

Б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

В) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

Г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

Д) об’єднання в громадські природоохоронні формування;

Е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;

Є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи;

Ж) одержання екологічної освіти;

З) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;

И) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію вказаних екологічних прав шляхом:

– проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

– обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об’єктів;

– участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;

– здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

– компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

– невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

– створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

Екологічними обов’язками громадян України є визначені законом межі необхідної поведінки що є суспільно-бажаною, яка забезпечує збереження навколишнього природного середовища.

Громадяни України зобов’язані:

А) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати ЇЇ багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

Б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

В) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

Г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

Д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства Украйні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 10.2. Принципи охорони навколишнього природного середовища України