Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення

1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення

Виникнення держави це складний і суперечливий довготривалий процес, пов’язаний з розвитком конкретних умов життя людей в певних історичних умовах. Існує багато теорій, пояснюючих походження держави, в кожній із яких підкреслюються ознаки, умови, що можуть враховуватися і сьогодні при сучасному розвитку науки для кращого розуміння держави та її ролі в розвитку суспільства на різних історичних етапах.

Змістом цих багатьох теорій є намагання різних авторів, що жили в різні історичні епохи пояснити питання походження держави і права, побудови державного устрою, соціального призначення держави і права, співвідношення держави і права, держави і особи, права і закону.

Теорії походження держави базуються на різних релігійних, філософських та наукових засадах:

1) на міфологічно-релігійних – у державах Стародавнього Сходу (Древній Вавилон, Єгипет, Індія та ін.), в яких особлива роль відводилася божественному освяченню влади. Правитель проголошувався носієм Божої волі, відігравав роль посередника між Богом і людьми. Влада проголошувалася священною, недоторканою і непорушною;

2) на історико-філософських – у європейських державах (Древня Греція, Древній Рим та ін.), в яких утворення держави було пов’язано із виникненням приватної власності, класовим розшаруванням суспільства та іншими чинниками;

3) на теологічних – у середньовічних державах, це було пов’язане із догматами церкви, які розглядалися аксіомами, так як біблійні тексти набули сили закону. Влада земна і влада небесна усвідомлювались як цілісні і єдині, божественність земної влади визначає абсолютну необхідність служінню правителю;

4) науково-юридичних, пов’язаних із певними закономірностями розвитку державно-правової думки, узагальненням знань про державу і право, ролі держави в регулюванні суспільних відносин, врахуванням історичних тенденцій розвитку держав.

Існує багато теорій походження держави.

Теологічна теорія

Представниками якої були Аврелій Августин, Фома Аквінський, які стверджували, що держава виникла з волі Бога, визначали її вічність і непорушність. У Старому Заповіті Біблії міститься підтвердження цієї теорії, що встановлює необхідність кожної людини підкорятися владі, яка санкціонована церквою. Посягання на державу, створену Богом приречене на невдачу.

Патріархальна теорія

Представниками якої були Арістотель, Роберт Філмер, Микола Михайловський, які стверджували, що держава походить від сім’ї, батьківська влада в якій перетворюється у зв’язку із розростанням сім’ї у владу монарха (князя, короля, царя).

Матеріалістична (класова) теорія

Представниками якої були Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Вільгельм Лібкнехт, Август Бебель, Георгій Плеханов, Володимир Ульянов (Ленін), які стверджували, що виникнення держави базується на принципах визначальної ролі суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості, формаційності історичного розвитку, приватної власності та класової боротьби, як рушійної сили розвитку суспільства.

Згідно цієї теорії економічними причинами виникнення держави були:

– суспільний розподіл праці;

– поява приватної власності;

– розшарування суспільства на класи.

В цих умовах родоплемінна організація влади була неспроможна забезпечувати нормальне існування суспільства, що і призвело до виникнення держави із апаратом примусу. При цьому державний апарат виокремився із суспільства і перетворився в інструмент політичного панування приватних власників і пригноблення інших класів. Держава з точки зору марксистів виникає там, тоді і оскільки, де, коли і оскільки, класові суперечності об’єктивно не можуть бути примирені.

Держава – це політична організація, що забезпечує насилля одного класу над іншими. І це насилля здійснюється завдяки праву, тобто возведеній у закон волі панівного класу.

Договірна теорія

Представниками якої були Гуго де Гроот Гроцій, Томас Гоббс, Бенедикт Спіноза, Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Шарль Луї Монтеск’є, Олександр Радищев та ін., які стверджували, що держава – це добровільне об’єднання людей, яке виникає на основі суспільного договору, тобто люди добровільно передають частку своїх природних прав (своєї свободи) державі, погоджуючись на підкорення верховній владі. При цьому, як підкреслював Б. Спіноза, чим більше своїх природних прав людина передає верховній владі, тим більше потрапляє у залежність від неї і тим менше у неї залишається індивідуальних прав, що може привести до повної втрати свободи. Це відбувається у зв’язку із зростанням авторитету верховної влади і її реальної сили.

Теорія насильства

Представниками якої були Людвіг Гумплович, Євген Дюрінг, Карл Каутський, які походження держави обгрунтовували зовнішнім або внутрішнім насильством. Так вони вважали, що держава виникла в результаті завоювання одних племен (народів) іншими. Саме держава надає можливість завойовникам забезпечити своє панування на завойованих територіях. На думку вчених саме ця причина сприяла виникненню держави у древніх германців, які завоювали Древній Рим.

Існують і інші теорії виникнення держави: космічна, психологічна, органічна та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Кунченко-Харченко В. І. – 1.1. Походження держави, основні теорії її виникнення