Правознавство – Копиленко О. П. – Модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ

1. Функції права.

2. Місце і роль права в системі соціальних норм.

3. Загальна характеристика основних галузей права України.

4. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу.

Кожне суспільство має регулювати відносини між людьми, здійснювати охорону і захист таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюються з допомогою соціальних норм. У системі таких норм право посідає провідне місце.

До основних ознак права в його позитивному (нормативному) розумінні як волевиявлення держави можна віднести такі:

А) система правових норм;

Б) правила поведінки загального характеру;

В) правила мають загальнообов’язковий характер;

Г) правила тісно зв’язані між собою, діють у єдності, складаються в правові інститути, правові галузі та інші частини системи права;

Д) формально визначені й закріплені в нормативно-правових актах та інших джерелах права;

Е) установлюються, санкціонуються, гарантуються (забезпечуються) державою та її органами;

Ж) у своїй сукупності регулюють соціальні відносини між людьми;

З) правила поведінки повинні установлюватися державою з урахуванням принципів правди, справедливості, гуманізму та милосердя.

Кожне право як елемент правової системи складається з багатьох правових норм. Право можна подати як визначену систему. Воно є системою правил загального характеру. Право має загальнообов’язковий характер.

Право характеризується внутрішньою формою, тобто об’єднанням правових норм в інститути, підгалузі й галузі права та окремі правові комплекси. Право стає обов’язковим лише тоді, коли воно установлюється чи санкціонується уповноваженим на те суб’єктом, у межах його компетенції та в порядку, передбаченому встановлюваною процедурою, тобто з дотриманням установлених вимог, що подаються до розроблення, обговорення, прийняття, набирання чинності, зміни та скасування дії правових приписів. Здійснення права забезпечується державою.

Отже, право як волевиявлення держави – це система загальнообов’язкових, формально визначених, установлених або санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил поведінки, що тісно між собою зв’язані та регулюють суспільні відносини між людьми в інтересах певної частини (більшої чи меншої) населення в соціально неоднорідному суспільстві.

1. Функції права

Функції права – це основні напрямки його впливу на суспільні відносини. Призначення функцій полягає в тому, щоб визначити активну й багатогранну роль права в громадянському суспільстві з позиції його впливу на суспільні відносини між людьми.

Функції права поділяють на загально соціальні та спеціальні юридичні.

До загально соціальних належать такі функції: гуманістична – право охороняє та захищає права людства, народу, людини;

Організаторсько-управлінська – право суб’єктів на вирішення певних економічних і соціальних проблем; інформаційна (комунікативна) – право інформує людей про волю законодавця;

Оцінно-орієнтувальна – поведінка людей оцінюється з огляду на закони держави, вказує на безконфліктні, соціально допустимі способи й засоби задоволення потреб людини в межах правомірної поведінки;

Ідеологічно-виховна – право формує у людини певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки; гносеологічна (пізнавальна)-право само виступає як джерело знань. До спеціальних юридичних функцій права належать регулятивстатична і динамічна) та охоронна:

Регулятивна функція спрямована на врегулювання суспільних відносин способом закріплення бажаної поведінки в тих або тих галузях чи інститутах права. Регулятивно-статична функція – це вплив права на суспільні відносини, що закріплює і регулює суспільний порядок у соціально неоднорідному суспільстві у стані спокою; регулятивно-динамічна – забезпечує динамічний розвиток громадянського суспільства; правовий вплив здійснюється таким чином, що, наприклад, Верховна Рада України виключно законами регулює права корінних народів і національних меншин (це регулятивно-статична функція права). Або шляхом прийняття Державного бюджету України створюються передумови для будь-яких видатків держави на загальносуспільні потреби (регулятивна динаміка); охоронна функція спрямована на охорону відповідної системи суспільних відносин, на забезпечення їхньої недоторканості з боку правопорушників, на недопущення правопорушень, зменшення або усунення їх із повсякденного життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Копиленко О. П. – Модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ