Правознавство – Копиленко О. П. – 7. Незалежна Україна у міжнародному співтоваристві

З набуттям незалежності в серпні 1991 р. Україна стверджує свій імідж на міжнародній арені. Вона стала реальним та повноправним членом міжнародно-правової системи, зокрема системи прав людини, як глобальної так і регіональної. Після набуття незалежності Україна ратифікувала такі міжнародно-правові акти, як Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 p., Конвенцію про захист прав людини та основних свобод 1950 р,, та багато інших міжнародно-правових актів ООН, Ради Європи, Міжнародної організації праці тощо.

Україна стала першою державою в світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. Першою серед колишніх радянських республік Україна приєдналася до Партнерства заради миру. 14 січня 1994 р. у Москві президенти України, США та Росії підписали тристоронню Заяву та додаток до неї про ліквідацію ядерної зброї на території України. Під час зустрічі держав-учасниць ОБСЄ у Будапешті в 1994 р. лідери цих держав та Великої Британії підписали Меморандум про надання гарантій безпеки нашій державі. Таку ж декларацію передала Україні Франція, а потім і китайський уряд.

31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України проголосувала за приєднання до Статуту Ради Європи. Закон України “Про приєднання до Статуту Ради Європи” передано на довічне зберігання до штаб-квартири Ради Європи у Страсбурзі. 9 листопада 1995 р. Комітет Міністрів Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації. Того ж дня перед Палацом Європи у Страсбурзі відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України – 37-го повноважного члена Ради Європи. Вступ до Ради Європи став важливим кроком на шляху України до європейського співтовариства.

Теми рефератів:

1. Роль ООН у врегулюванні міжнародних конфліктів.

2. Українська термінологія міжнародного права.

3. Україна як сторона угод про взаємну правову допомогу.

4. Міжнародне право щодо захисту культурних цінностей.

5. Незаконна торгівля наркотиками як міжнародний злочин.

6. Міжнародний тероризм як особливий вид злочинів міжнародного характеру.

7. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю.

8. Система прав людини у Страсбурзі та в Женеві: спільне та відмінне.

9. Застосування сили в міжнародному праві.

10. Співвідношення суверенітету держав та міжнародного права.

Запитання для самоконтролю:

1. Що вкладають в поняття “об’єкту і “суб’єкту* міжнародного права?

2. Назвіть основні напрями впливу (функції) міжнародного права.

3. В чому полягає сутність системи міжнародного права?

4. Проаналізуйте основні принципи міжнародного права.

5. Що таке міжнародний правопорядок?

6. Коли має місце правонаступництво? Правонаступництво України.

ТРЕТІЙ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

Дайте правильні відповіді на тестові завдання.

Тести до теми “Поняття трудового права І предмет його регулювання”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям: І. Трудове право

2. Контракт

3. Індивідуальні трудові спори

4. Надурочні роботи

5. Час відпочинку

6. Відпустка

ТЕСТ 2 Назвати:

1. Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

2. Підстави розірвання трудового договору

3. Види відпусток

4. Щорічні відпустки

5. Необхідні умови трудового договору

6. Додаткові умови трудового договору

7. Умови розірвання трудового договору за ініціативою власника

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді 1. Забороняється залучати до надурочних робіт:

А) багатодітних;

Б) керівників;

В) членів профкому;

Г) винахідників;

Д) неповнолітніх.

2. Ознаками шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, є:

А) навмисність;

Б) вина;

В) великий розмір шкоди;

Г) причинний зв’язок між протиправними діями та заподіяною шкодою.

3. Для укладення трудового договору працівник має надати такі документи:

А) паспорт або інший документ;

Б) справку про вагітність;

В) відомості про партійну і національну належність, походження;

Г) прописку;

Д) військовий білет.

4. Строк випробування не встановлюється:

А) керівникам;

Б) ветеранам праці;

В) неповнолітнім;

Г) молодим фахівцям.

5. Додержання письмової форми обов’язкове у випадках:

А) якщо договір має строк;

Б) коли працівник наполягає;

В) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

Г) коли наполягає власник.

6. Строк випробування для робітників не може перевищувати:

А) 1 року;

Б) 6 місяців;

В) 1 місяця;

Г) 2 тижнів.

Тести до теми “Сімейне право”

ТЕСТ 1

Дати визначення поняттям:

1. Сімейне право

2. Шлюб

3. Розірвання шлюбу

4. Подружжя

4. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

5. Сімейні правовідносини

6. Сім’я

7. Заручини

8. Недійсний шлюб

9. Сумісна власність подружжя

10. Особиста приватна власність одного з подружжя

ТЕСТ 2 Назвати:

1. Обов ‘язки батьків

2. Права дитини

3. Підстави визнання шлюбу недійсним

5. Специфічні особливості сімейних правовідносин

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді:

1. До особистих немайнових прав і обов’язків подружжя належать:

А) право дружини на материнство і право чоловіка на батьківство;

Б) право отримувати подарунки;

В) право дружини та чоловіка на: повагу до своєї індивідуальності, фізичний та духовний розвиток;

Г) право дружини бути домохазяйкою;

Д) право мовчати.

2. Внаслідок розірвання шлюб припиняється:

А) за рішенням органу опіки та піклування;

Б) у разі змін у сімейному праві;

В) за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду;

Г) за спільною заявою подружжя на підставі постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану.

3. В Україні шлюбний вік для жінки встановлюється:

А) 15 років;

Б) 17 років;

В) 18 років;

Г) 21 рік.

4. В Україні шлюбний вік для чоловіка встановлюється:

А) 15 років;

Б) 17 років;

В) 18 років;

Г) 21 рік.

3. Видів об’єктів, що не можуть бути приватизованими

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді.

1. Позачергово отримують житло такі категорії осіб:

А) учасника Великої Вітчизняної війни;

Б) діти-сироти;

В) хворі на тяжкі хвороби;

Г) громадяни, які втратили житло внаслідок стихійного лиха.

2. Житловий фонд України включає:

А) приватний житловий фонд;

Б) нежитлові приміщення, що знаходяться в житлових будівлях;

В) фонд житлово-будівельних кооперативів;

Г) державний житловий фонд.

3. Об’єктами приватизації не можуть бути:

А) одноквартирні будинки, що використовуються громадянами на умовах найму;

Б) службові квартири;

В) квартири, не придатні для проживання.

4. За порушення житлового законодавства:

А) не передбачена юридична відповідальність;

Б) передбачена юридична відповідальність.

Тести до теми “Екологічне право”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям: 1. Екологічне право

Тести до теми “Житлове право”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям:

1. Житлове право

2. Ордер

3. Приватизація

4. Кондомініуми

5. Житловий кодекс

6. Житлові правовідносини

ТЕСТ 2 Назвати п’ять:

1. Обов’язків наймача житлового приміщення

2. Прав наймача житлового приміщення

2. Види адміністративної відповідальності за екологічне правопорушення

3. Види цивільно-правової відповідальності за екологічне правопорушення

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді

1. До об’єктів екологічного права належать:

А) очисні споруди;

Б) підприємства;

В) мікроорганізми.

2. До природних об’єктів, що охороняються, відноситься:

А) міста;

Б) промислові зони;

В) генетичний фонд.

3. До джерел екологічного права належать:

А) документи міжнародних конференцій з охорони навколишнього природного середовища;

Б) Житловий кодекс;

В) Кодекс про надра.

4. Об’єктами права виключної власності народу України є:

А) атмосферне повітря;

Б) лікувально-оздоровчі місцевості;

В) курорти місцевого значення.

5. До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:

А) водоймища штучного походження на ділянках для житлового будівництва;

Б) підземні води;

В) природні ресурси континентального шельфу.

2. Предмет екологічного права

3. Об’єкти екологічного права

4. Екоцид

5. Право розпорядження природними ресурсами

6. Зміст права власності на природні ресурси

7. Право користування природними ресурсами

8. Суб’єктивна сторона екологічного правопорушення

9. Екологічне правопорушення

10. Право володіння природними ресурсами

ТЕСТ 2 Назвати:

1. Види кримінальної відповідальності за екологічне правопорушення:

6. Як дисциплінарні стягнення застосовуються за екологічні правопорушення:

А) арешт;

Б) штраф;

В) догана;

Г) переведення на іншу посаду.

Тести до теми “Міжнародне право”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям:

1. Міжнародне право

2. Міжнародно-правова мета

3. Міжнародна правотворчість

4. Правонаступництво

5. Репресалії

6. Суб’єкт міжнародного права

7. Міжнародна законність

G. Міжнародний правопорядок

9. Норма міжнародного права

10. Кодифікація міжнародного права

ТЕСТ 2 Назвати:

1. Функції міжнародного права

2. Види односторонніх актів держав

3. Види міжнародних правопорушень:

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді:

1. До односторонніх актів міжнародного права не належить:

А) зобов’язання;

Б) протест;

В) невтручання;

Г) визнання.

2. Європейський суд складається з:

А) 10 суддів;

Б) 18 суддів;

В) такого числа суддів, яке відповідає числу відповідних дер-жав-учасниць.

3. Апатриди – це:

А) стан подвійного (множинного) громадянства;

Б) стан безгромадянства;

В) стійкий правовий зв’язок між людиною (індивідом, особою) і державою, де присутні взаємні права й обов’язки.

4. Що не є способом набуття громадянства у відповідності з п. 1 ст. 1 Конвенції від ЗО серпня 1961 р. “Про скорочення безгромадянства”?

А) філіація;

Б) натуралізація (укорінення);

В) трансферт;

Г) репатріація;

Д) оптація.

5. Що не є видом політичної відповідальності?

А) сатисфакція;

Б) модус вівенді;

В) репсалії;

Г) реституція;

Д) репарації.

6. До міжнародних правопорушень не належить:

А) делікти;

Б) санкції;

В) злочини;

Г) тероризм.

Тести до теми “Кримінальне право”

ТЕСТ 1

Дати визначення поняттям: 1. Злочин

2. Кримінальне право

3. Кримінальна відповідальність

4. Склад злочину

5. Необхідна оборона

6. Покарання

ТЕСТ 2

Підкреслити правильні варіанти відповідей:

1. Елементи складу злочину це:

А) об’єкт злочину;

Б) вина;

В) об’єктивна сторона;

Г) мотив.

2. До основних покарань віднесено:

А) обмеження волі;

Б) штраф;

В) конфіскація майна;

Г) арешт.

3. До додаткових покарань віднесено:

А) виправні роботи;

Б) конфіскація майна;

В) позбавлення волі на певний строк;

Завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів;

Б) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та мають відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих і консультативно – дорадчих функцій та одержують заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету.

До видів адміністративних стягнень віднесено:

А) попередження;

Б) штраф;

В) позбавлення волі;

Г) безоплатне вилучення предмета.

До джерел адміністративного права віднесено:

А) нормативні акти Президента України;

Б) наказ керівника державного підприємства;

В) рішення міської ради;

Г) міжнародно-правові акти;

Д) рішення виконавчого комітету сільської ради, прийняте в межах делегованих йому повноважень виконавчої влади.

Г) позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

Д) довічне позбавлення волі.

Тести до теми “Адміністративне право”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям: 1.Предмет адміністративного права

2. Адміністративне право

3. Джерело адміністративного права. Особливості адміністративних правовідносин

Адміністративні дієздатність та правоздатність Поняття адміністративного примусу

ТЕСТ 2

Підкреслити правильні варіанти відповідей: Державна служба в Україні це:

А) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Копиленко О. П. – 7. Незалежна Україна у міжнародному співтоваристві