Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Відповідальність у цивільному праві

Отже, цивільно-правова відповідальність – це правовідношення, що виражається у вигляді несприятливих наслідків майнового і немайнового характеру у боржника, які забезпечуються державним примусом і тягнуть за собою засудження правопорушення і його суб’єкта. Відшкодування збитків, сплата неустойки і втрата завдатку є додатковими до основного обов’язку, бо основний обов’язок боржника полягає у передачі майна, виконанні робіт, наданні послуг тощо і він виконується на еквівалентній та оплатній засадах.

Цивільно-правова відповідальність є фактично різновидом санкції.

Міри відповідальності як санкції можуть бути поділені на конфіскаційні, стимулюючі (штрафні), компенсаційні.

Конфіскаційні санкції – це санкції, що пов’язані з безоплатним вилученням у доход держави майна.

Штрафні санкції – це ті, які застосовуються до правопорушника незалежно від майнової шкоди, якої зазнала потерпіла сторона внаслідок правопорушення (наприклад, відповідно до ст. 549 ЦК України штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання). Штрафні санкції стягуються з правопорушника на користь потерпілої сторони. Суттєвою ознакою штрафних санкцій є те, що вони застосовуються незалежно від наявності збитків.

Компенсаційні санкції – це ті, що призначені відшкодувати потерпілій стороні шкоду, заподіяну правопорушником. Як правило, такі санкції застосовуються у випадках невиконання або неналежного виконання зобов’язання із договору або заподіяння шкоди деліктом.

Правовою підставою застосування до правопорушника цивільної відповідальності є норма права. Фактичною підставою для застосування міри цивільної відповідальності є скоєння цивільного правопорушення.

Специфічними рисами цивільної відповідальності є:

1. Майновий характер. Застосування цивільно-правової відповідальності завжди пов’язане із втратами майнового.

2. Цивільно-правова відповідальність завжди є відповідальністю одного учасника цивільно-правових відносин перед іншим

3.Можливість перевищення розміру відповідальності у порівнянні з розміром заподіяної шкоди або збитків (наприклад, застосування штрафної неустойки, завдаток). За новим ЦК,

Штрафна неустойка набуває загального характеру і застосовується завжди, крім випадків, коли законодавством або договором передбачено інше.

4. Застосування рівних за обсягом мір відповідальності за однотипні правопорушення.

До принципів цивільно-правової відповідальності можна віднести принципи:

1) законності (обов’язкове виконання суб’єктами цивільного права імперативних вимог, викладених у нормі права щодо відповідальності);

2) невідворотності відповідальності (обов’язкове застосування відповідальності до будь-якого правопорушника);

3) індивідуалізації (допускається врахування ступеня суспільної небезпеки правопорушення, форми вини, майнового стану правопорушника та ін.;

4) принцип повного відшкодування шкоди (відновлення майнового становища потерпілого до стану, який існував до правопорушення, ст. 1166 ЦК України);

5) принцип рівності сторін;

6) принцип поєднання особистих інтересів із суспільними (здійснення права не повинно шкодити інтересам і цивільним правам суспільства та іншим суб’єктам цивільного права; наприклад, фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров’ю, ст. 282 ЦК України).

Види цивільно-правової відповідальності

Договірна і позадоговірна (деліктна) відповідальність. Форми і розміри позадоговірної відповідальності визначаються тільки законом, а договірної відповідальності – визначаються як законом, так і умовами договору. Проте диспозитивність договірної відповідальності має певні межі, встановлені законом. Правочин, яким скасовується чи обмежується відповідальність за умисне порушення зобов’язання, є нікчемним (ст. 614 ЦК України).

Договірна відповідальність наступає у разі порушення договірного зобов’язання. Позадоговірна відповідальність має місце у випадку заподіяння правопорушення боржником, який не був з кредитором у договірних правовідносинах.

Часткова, солідарна і субсидіарна відповідальність має значення і застосовується тоді, коли правопорушення скоєне кількома особами.

Часткова відповідальність наступає у всіх випадках, коли законом, іншим правовим актом або договором не передбачено інше. Часткова відповідальність випливає з часткового характеру договірних зобов’язань. Часткове зобов’язання має місце тоді, коли у ньому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, і кожен із кредиторів має право вимагати виконання, а кожен із боржників повинен виконати зобов’язання у певній частці. Часткова відповідальність передбачає, що кожний з боржників несе перед кредитором відповідальність тільки у тій частці, яка припадає на нього відповідно до закону або договору. Частки кожного з боржників визнаються рівними, якщо законом або договором не визначений інший їх розмір.

Солідарні зобов’язання максимально забезпечують захист прав кредитора, і тому випадки встановлення саме солідарної відповідальності як у договірних, так і позадоговірних зобов’язаннях дуже часті.

Солідарна відповідальність дозволяє кредитору притягнути до відповідальності будь-кого з боржників у повному обсязі або частково, дає можливість звернутися з вимогою про стягнення до будь-кого з боржників, у кого є достатньо майна для задоволення вимог. Усі боржники залишаються зобов’язаними до тих пір, поки зобов’язання не буде виконане повністю.

Субсидіарна відповідальність настає тоді, коли в зобов’язанні беруть участь два боржники, один з яких основний, інший – додатковий

(субсидіарний). Субсидіарна відповідальність може випливати із закону, інших правових актів, умов договору.

Додатковий боржник несе відповідальність за основного боржника у разі, якщо кредитор не може задовольнити свої вимоги за рахунок основного боржника.

Субсидіарну відповідальність слід відрізняти від відповідальності боржника за дії третіх осіб. Така відповідальність наступає тоді, коли боржник перекладає обов’язок виконання зобов’язання на третю особу. Водночас, якщо законодавством не встановлено обов’язок боржника виконати зобов’язання особисто, умовами договору може бути передбачено, що зобов’язання породжує для третьої особи права щодо боржника та (або) кредитора (ст. 511 ЦК України). У цьому разі кредитор зобов’язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою (ст. 528 ЦК України) .

Відповідальність юридичної особи за шкоду, заподіяну її працівниками, не є ні субсидіарною відповідальністю, ні відповідальністю за дії третіх осіб, тому що дії працівників юридичної особи під час виконання ними своїх трудових обов’язків вважаються діями самої юридичної особи.

Повна, обмежена, підвищена відповідальність Одним з основних принципів цивільно-правової відповідальності є принцип повного відшкодування заподіяної правопорушенням шкоди.

Законодавством допускаються винятки із загального правила, коли розмір відшкодування може бути обмежено або збільшено безпосередньо законом або умовами договору.

Укладаючи договір, сторони мають право передбачити у ньому умови про зменшення збитків, про додаткові підстави звільнення боржника від відповідальності, але не про повне звільнення його від відповідальності за порушення договору.

Допускається зменшення розміру відповідальності правопорушника, якщо:

1) доказана вина обох сторін у невиконанні або неналежному виконанні зобов’язання;

2) кредитор навмисно чи необачно сприяв збільшенню розміру збитків або не вжив заходів щодо їх зменшення;

3) суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням злочину (ст. 1193 ЦК України).

Підвищена відповідальність наступає на умовах і в обсязі, передбачених законом. Наприклад, ст. 1200 ЦК України прямо передбачено, що розмір відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого, може бути збільшений законом.

Теми рефератів:

1. Поняття та особливості цивільного правовідношення.

2. Об’єкти цивільних правовідносин.

3. Здійснення цивільних прав.

4. Захист цивільних прав.

5. Відповідальність у цивільному праві

6. Принципи цивільно-правової відповідальності.

7. Види цивільно-правової відповідальності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Відповідальність у цивільному праві