Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Державна символіка України

Державна мова – це офіційно визнана обов’язкова мова законодавства, судочинства, діловодства, навчання дітей у школах, офіційних засобах масової інформації тощо.

Ст. 10 Конституції України встановила, що державною в Україні є українська мова. Це означає, що:

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Акти найвищих органів державної влади та управління України приймаються українською мовою. В Україні мовою роботи, діловодства та документації, а також взаємовідносин державних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, а також мовою сесій, конференцій, з’їздів, засідань, зборів, інших зібрань державних органів, підприємств і організацій є українська мова. Українською мовою проводиться також, згідно з законом, виховання дітей у дитячих дошкільних установах, навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах. Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх спеціальних навчальних закладів України, як правило, складають конкурсний екзамен з української мови. Мовою офіційних засобів масової інформації є українська мова. Українською мовою виконуються також маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користування товарами, виробленими в Україні.

У ст. 24 Конституції закріплено недопустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками (незнання української чи російської мови не може бути підставою відмови у прийнятті на роботу, але після прийняття на роботу відповідна посадова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в необхідному обсязі).

Окремі статті Конституції містять вимоги про обов’язкове володіння державною мовою Президентом України, професійними суддями, суддями Конституційного Суду (це їхній конституційний обов’язок). У законодавстві України передбачена також вимога володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування особами, які вступають до громадянства України.

Держава гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин._

Частково мовне питання регулюється також законом “Про національні меншини в Україні” від 25 червня 1992 р. Держава взяла на себе обов’язок сприяти розвиткові етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин України. Оголошуючи українську мову державною, законодавство

України в той же час гарантує використання і розвиток мов усіх народів, що живуть в Україні. Громадянам гарантується право користуватися своєю національною або будь-якою іншою мовою.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Наприклад, вивчення іноземних мов входить в програму середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладів.

Публічне приниження чи зневаження, навмисне спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному грунті тягнуть за собою юридичну відповідальність.

4. Державна символіка України.

Державні символи – це сукупність конституційне закріплених знакових, образних чи музикальних виразів, що юридичне уособлюють державу і є засобами ідентифікації суверенної держави в системі внутрішніх і міжнародних правовідносин. Державні символи встановлюються, як правило, конституцією держави. Вони створюються, спираючись на історичне минуле народу, його національні традиції та ментальність. Як правило, державними символами сучасних держав є державний прапор, державний герб, державний гімн (ст. 20 Конституції України).

Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний прапор постійно встановлюється на будівлях, в яких розміщуються органи державної влади та місцевого самоуправління, дипломатичні та консульські представництва України за кордоном, на водних і повітряних суднах, що належать Україні.

Малий державний герб – тризуб (знак Княжої Держави Володимира Великого). Його зображення розміщується на печатках, грошових знаках, державних цінних паперах.

Великого Державного Герба Україна не має. Він має бути затверджений спеціальним законом з урахуванням малого Державного Герба і герба Війська Запорізького (козак з мушкетом на плечі).

Державний Гімн України – національний гімн на музику Михайла Вербицького, слова до якого будуть закріплені додатковим законом. Такий закон також ще не прийнято, а тому до прийняття закону використовуються слова національного гімну, написані Павлом Чубинським. Державний Гімн виконується на офіційних заходах, на спортивних змаганнях, в яких беруть участь українські спортсмени.

Усі закони, які встановлюють опис державних символів України та порядок їх використання, приймаються не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради.

Повага до державних символів є конституційним обов’язком громадянина України (ст. 65). Невиконання цього обов’язку (глум над державною символікою, незаконне використання державної символіки) є злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність.

Теми рефератів:

1. Державні символи України.

2. Парламент і парламентаризм.

3. Президент України в механізмі здійснення державної влади.

Запитання для самоконтролю:

1. Розтлумачте поняття народного, національного та державного суверенітету.

2. Яка роль і місце Президента України в системі органів державної влади?

64

3. Визначте місце та роль Кабінету Міністрів в системі органів державної влади.

4. Визначте місце та роль судової влади в системі органів державної влади*

5. Охарактеризуйте систему органів прокуратури,

6. Яку роль для держави та суспільства відіграють державні символи?

ПЕРШИЙ ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ

Дайте правильні відповіді на тестові завдання.

Тести до теми “Поняття права та його ознаки”

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям: 1. Юридичні факти

3. Вина

4. Закон

5. Право, як волевиявлення держави

6. Адміністративне право

7. Правовий прецедент

8. Систематизація

9. Кодифікація

10. Моральні норми

ТЕСТ 2 Назвати п’ять:

1. Функцій права

2. Загально-соціальних функцій права

3. Відмінностей між нормами права та іншими соціальними нормами ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді 1. Елементами правовідносин є:

А) суб’єкти;

Б) предмети;

В) суб’єктивна сторона;

Г) об’єкт;

Д) вина.

2. Джерелами права є:

А) правовий звичай;

Б) принцип вини;

В) нормативно-правовий акт;

Г) галузь права.

3. Норми права:

А) існують у будь-якому суспільстві, в тому числі і до виникнення держави;

Б) детально регламентують права та обов’язки суб’єктів;

В) існують у свідомості людей і позбавлені формального визначення;

Г) забезпечуються заходами державного примусу;

Д) утворюють єдину систему, мають обов’язковий характер.

Тести до теми “Основи теорії держави””

ТЕСТІ

Дати визначення поняттям:

1. Держава

2. Суверенітет

3. Апарат держави

4. Республіка

5. Правова держава

6. Державні підприємства

7. Механізм держави

ТЕСТ 2 Назвати шість:

1. Основних ознак держави

2. Внутрішніх функцій держави

3. Ознак громадянського суспільства

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді. 1. Форма державного устрою – це…

А) сукупність засобів і способів реалізації державної влади;

Б) територіальна організація держави, характер взаємодії між її складовими частинами та державою в цілому;

В) спосіб організації державної влади, порядок утворення та діяльності державних органів, компетенція та взаємозв’язок між собою, а також взаємовідносини з населенням країни.

2. Формами державного правління є:

А) республіка;

Б) автономія;

В) демократія;

Г) монархія.

3. Основними принципами державного апарату України є:

А) наявність апарату управляння та примусу;

Б) національна рівноправність;

В) гуманізм і милосердя;

Г) поділ влади;

Д) демократизм;

Е) територіальне розселення населення; є) наявність права;

Ж) законність.

4. До зовнішніх функцій держави належать:

А) культурна;

Б) економічна;

В) функція міжнародного співробітництва;

Г) функція інтегрування національної економіки в світову;

Д) інформаційна;

Е) функція забезпечення безпеки держави.

5. Монархія має такі ознаки:

А) повноваження глави держави обмежені певним строком;

Б) влада глави існує історично і не делегується йому народом;

В) влада глави держави здійснюється безстроково і передається у спадщину;

Г) влада глави та вищих державних органів делегується їм народом;

Д) глава держави не несе юридичної відповідальності за свої дії;

Е) глава держави несе політичну відповідальність за свою діяльність.

6. Різновидами тоталітарного режиму є:

А) фашизм;

Б) автократія;

В) расизм;

Г) імперія.

7. Ознаками унітарної держави є:

А) поділ державної влади;

Б) наявність декількох правових систем;

В) наявність єдиного центру та єдиної системи органів влади та управління;

Г) існування різноманітних політичних партій і громадських об’єднань;

Д) формальний характер виборів;

Е) наявність єдиної системи права, єдиної конституції, єдиної грошової системи.

Тести до теми “Правовідносини. Правомірна поведінка. Правопорушення”

ТЕСТ 1

Дати визначення поняттям:

1. Правовідносини

2. Суб’єкти правовідносин

В) фізичними;

Г) юридичними.

2. Юридичний факт – це…

А) передбачена правом лінія належної поведінки особи;

Б) суспільно шкідливе або суспільно небезпечне, протиправне діяння;

В) конкретна життєва обставина, з якою норми права пов’язують виникнення, зміну або відміну правовідносин.

3. Умисел не має місця тоді, коли суб’єкт:

А) усвідомлює протиправність свого діяння;

Б) сподівається, що негативні наслідки не виникнуть;

В) передбачає настання негативних наслідків;

Г) свідомо допускає настання негативних наслідків.

4. Види правопорушень:

А) проступок;

Б) шкідливість;

В) злочин;

Г) деліктоздатність.

5. Крайня необхідність – це…

А) захист себе та свого майна або когось іншого та його майна;

Б) нанесення шкоди чиємусь здоров’ю або майну з метою запобігти ще більшої можливої шкоди.

3. Юридичний факт

4. Правомірна поведінка

5. Правопорушення

6. Злочин

7. Юридична відповідальність ТЕСТ 2

Назвати чотири:

1. Основні ознаки правовідносин

2. Ознаки правомірної поведінки

3. Ознаки правопорушення

ТЕСТ З

Підкреслити правильний варіант відповіді. 1 – Об’єкти правовідносин бувають:

А) матеріальними;

Б) нематеріальними;


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Правознавство – Копиленко О. П. – 4. Державна символіка України