Право соціального захисту – Болотіна Н. Б

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – Вступ. СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Визнання України соціальною державою (ст. 1 Конституції України), а також загострення соціальних проблем у зв’язку з переходом до ринкової економіки зумовили актуальність пошуку оптимальної системи державних засобів забезпечення соціальних прав людини і громадянина в

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – Соціальні права і держава

Належність окремих прав до певної категорії визначила їх долю, їх життя у правовій формі та різні засоби юридичного захисту. Права першого покоління визначаються як негативні права, оскільки реалізація таких прав потребує захисту від втручання

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.1. Етапи становлення соціального захисту

Діяльність щодо соціального захисту населення є обов’язковою складовою будь-якої сучасної держави, тим більше держав, які визнали себе соціальними. У загальному соціально-захисна діяльність охоплює сферу матеріального забезпечення і надання соціальних послуг непрацездатним особам. В етимологічному

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.2. Соціальні ризики та способи їх державного забезпечення

В основу юридичного механізму соціального захисту покладено категорію соціального ризику. Проблема ризиків має історичний характер. У ринкових відносинах вона набуває особливої актуальності. Останніми роками підвищився інтерес до цієї проблеми не тільки правознавців, а й

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – Концепції соціального захисту

Спочатку у світі сформувалися дві основні моделі захисту населення на випадок соціальних ризиків. Перша – система Бісмарка (континентальна), основна ідея якої полягала в організації соціального захисту на основі взаємної допомоги і соціального страхування працюючого

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.3. Соціальний захист в Україні: поняття та структура

У перші роки радянської влади проблеми соціального забезпечення досліджували Л. Забєлін, М. Семашко, В. Дурденев-ський та ін. Зокрема, за висновком Л. Забеліна, соціальне забезпечення – це частина заробітної плати робітничого класу, а також сукупність

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.4. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії його здійснення в Україні

Соціально-захисна діяльність України як незалежної держави, по суті, розпочалася ще до набуття незалежності, після ухвалення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Скерування держави на соціальний захист найбільш незахищених категорій громадян переконливо

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.5. Організаційно-правові форми та види соціального захисту

Нині здійснення права на соціальний захист в Україні організовано в кількох формах, які розрізняються за такими ознаками: 1) коло осіб, що підлягають забезпеченню; 2) джерела і способи фінансування; 3) види, умови та розміри забезпечення;

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.6. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання соціальних виплат і соціальних послуг в Україні

Особливістю сфери соціального захисту є те, що в загальному вигляді обов’язок щодо організації і надання соціального забезпечення і соціального захисту покладається на державу. Держава бере на себе виконання соціально-захисної функції, яка становить частину загальної

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 1.7. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в Україні: правові питання

В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, що перейшли від адміністративної до ринкової економіки, ситуація у соціальній сфері залишається складною. Особливо це спостерігалося протягом перших десяти років незалежності. Найбільшими проблемами були і, не

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.1. Поняття і предмет права соціального захисту

У радянській юридичній науці було визнано існування права соціального забезпечення як самостійної галузі права. Проте відбулося це лише наприкінці 70-х років і зрештою знайшло офіційне відображення у назві наукової спеціальності 12.00.05 – трудове право;

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.2. Метод права соціального захисту

Вчення про метод правового регулювання як другу необхідну ознаку відмежування галузей права в системі права пройшло певний шлях розвитку. Загальне визначення методу правового регулювання – сукупність прийомів, способів і засобів юридичного впливу на суспільні

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.3. Принципи права соціального захисту України

2.3.1. Поняття і класифікація принципів права Принципи права – керівні засади, ідеї, які зумовлені об’єктивними закономірностями існування, рівнем розвитку суспільства і визначають зміст і спрямованість правового регулювання. Значення принципів права полягає в тому, що

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.3.1. Поняття і класифікація принципів права

2.3.1. Поняття і класифікація принципів права Принципи права – керівні засади, ідеї, які зумовлені об’єктивними закономірностями існування, рівнем розвитку суспільства і визначають зміст і спрямованість правового регулювання. Значення принципів права полягає в тому, що

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.3.2. Загальні (галузеві) принципи права соціального захисту

Принципи права соціального забезпечення досліджували в навчальній та спеціальній літературі такі вчені, як B. C. Андреев*215, І. В. Гущін*216, А. Н. Єгоров*217, Е. Е. Мачульська*218, М. Л. Захаров і Е. Г. Тучкова*219, Т. З.

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.3.3. Внутрігалузеві принципи права соціального захисту

Внутрігалузеві принципи права стосуються певного структурного підрозділу галузі права. Зокрема право соціального захисту в основному функціонує у двох організаційно-правових формах – загальнообов’язкового державного соціального страхування і державної соціальної допомоги. Норми, які врегульовують ці відносини,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.3.4. Загальні принципи права соціального захисту в міжнародно-правових актах

В умовах інтеграції України до міжнародного, зокрема європейського, співтовариства важливим видається врахування принципів права у галузі соціального захисту, встановлених міжнародними актами. Проблема застосування законодавцем і судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 2.4. Система права соціального захисту

Проблеми системи права соціального захисту, а також місця цієї галузі права в системі національного права – надзвичайно цікава і малодосліджена сфера. Не вимагає додаткового обгрунтування твердження, що в умовах сучасної реформи соціального захисту проблема

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 3.1. Право соціального захисту і соціальне право

Право соціального захисту необхідно відмежовувати від інших галузей права, зокрема трудового, адміністративного, цивільного. Характерною рисою предмета права соціального захисту є комплекс відносин матеріального, процедурного і процесуального характеру, які виникають у зв’язку з організацією та

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 3.2. Право соціального захисту і трудове право

У радянській науковій літературі досліджувалося питання про відмежування трудового права від права соціального забезпечення. Ці питання розглядалися в роботах російських – B. C. Андреева*266, Р. З. Лівшиця *267, М. Л. Захарова і Е. Г.

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 3.3. Право соціального захисту і медичне право

Зазначимо, що від початку радянське законодавство регламентувало надання медичної допомоги в рамках соціального забезпечення. Декрет “Про страхування на випадок хвороби” від 22 грудня 1917 р. передбачав призначення допомог у випадках хвороби, пологів, смерті працівника,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.1. Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту та його вплив на національну юридичну практику

Сьогодні проблема упровадження міжнародних стандартів набула для України практичного значення. Передусім це зумовлено підготовкою проекту нового Трудового кодексу України, який має відповідати загальновизнаним міжнародним співтовариством правам і принципам у сфері праці, зокрема конвенціям і

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.2. Стандарти ООН у сфері соціального захисту і законодавство України

Серед міжнародних актів, які мають універсальне значення для всіх держав у справі захисту прав людини, є Міжнародний білль про права, який складається із Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.3. Конвенції МОП і законодавство України у сфері соціального захисту

Наступним універсальним міжнародним джерелом соціальних стандартів у галузі соціального забезпечення є конвенції Міжнародної організації праці (МОП), яка була створена 28 червня 1919 р. На початку своєї діяльності МОП була організацією Ліги націй, а з

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4. Європейська соціальна хартія (переглянута) і законодавство України про соціальний захист

В Європі джерелами міжнародно-правового регулювання є акти, прийняті Радою Європи і Європейським Союзом. Інтеграція України в європейські структури поставила проблему про наближення українського національного права до європейського права, про імплементацію європейських міжнародних стандартів в

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.1. Право на соціальне забезпечення (ст. 12)

З огляду на актуальність належного теоретичного обгрунтування юридичного механізму здійснення громадянами конституційного права на соціальний захист в Україні доцільно передусім звернути увагу на тлумачення певних термінів у Переглянутій хартії. Важливо уточнити, що кожне право

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.2. Право на соціальну та медичну допомогу (ст. 13)

При підготовці тексту ст. 13 автори прагнули “відмовитися від старих уявлень про допомогу, пов’язаних з поняттям благодійності”. Було здійснено намагання реабілітувати державну допомогу. Проблема, з якою був змушений стикнутися Комітет по соціальних правах, полягала

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.3. Право кожної людини користуватися будь-якими заходами, що дозволяють досягти їй найкращого стану здоров’я (ст. 11)

Це право має гарантуватися зобов’язаннями Сторін самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, крім іншого: усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я; забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.4. Право на отримання послуг від соціальних служб (ст. 14)

З метою забезпечення ефективного здійснення права на користування соціальними службами Сторони зобов’язуються: 1. Сприяти функціонуванню служб або створювати служби, які завдяки використанню методів соціальної роботи сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.5. Право осіб з обмеженнями на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у громадському житті (ст.15)

Слід звернути увагу на деякі неточності, які були допущені в офіційному тексті при перекладі Переглянутої хартії. Назва ст. 15 була перекладена як “Право інвалідів на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства”. Англійський

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.6. Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 16)

Стаття 16 передбачає зобов’язання Сторін сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими засобами, як соціальна допомога та допомога сім’ям з дітьми, фіскальні заходи, надання сім’ям житла, допомога молодим сім’ям та інші відповідні

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.7. Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист (ст. 17)

Це право забезпечується зобов’язаннями Сторін самостійно або у співпраці з громадськими і приватними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для забезпечення дітям і підліткам з урахуванням прав і обов’язків їхніх батьків догляду, допомоги,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.8. Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу (ст. 19)

Насамперед слід зауважити, що обрання для ратифікації Хартії серед інших ст. 19 має велике значення для забезпечення прав та інтересів громадян саме України, оскільки значне їх число перебуває у статусі працівників-мігрантів на території країн,

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.9. Право осіб похилого віку на соціальний захист (ст.23)

Згідно зі ст. 23 Хартії право осіб похилого віку на соціальний захист має гарантуватися зобов’язаннями Сторін, самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями, вживати відповідних заходів або заохочувати відповідні заходи, зокрема для

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – 4.4.10. Право на захист від убогості та соціального відчуження (ст. 30)

Європейська соціальна хартія 1961 р. не передбачала права на захист від бідності. З урахуванням визнання на міжнародному рівні проблеми бідності як однієї з найважливіших Переглянута хартія включила нову ст. ЗО, скеровану на подолання бідності

Право соціального захисту – Болотіна Н. Б. – Висновки

1. Сучасний методологічний підхід до побудови юридичного механізму соціального захисту грунтується на загальній ідеї захисту прав людини. В його основі є людина з її життєво важливими потребами, а досконалість юридичного механізму визначається саме як