Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту

Положення про відділ внутрішнього аудиту

1. Загальні положення

2. Структура відділу

3. Завдання

4. Функції

5. Права

6. Взаємовідносини (службові зв’язки)

7. Взаємодія з Правлінням ВАТ

8. Відповідальність

9. Заключні положення

1. Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом.

Відділ створюється і ліквідовується за наказом генерального директора за згодою з Правлінням і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, котрий призначається наказом генерального директора за згодою з Правлінням.

На посаду керівника відділу призначається висококваліфікований спеціаліст, який має вишу економічну освіту, досвід бухгалтерської роботи не менше 5 років або досвід роботи у аудиті не менше З років. Керівник відділу внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади, що обіймає, генеральним директором.

1.2. Відділ внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективної діяльності апарату управління, із захисту законних майнових інтересів компанії, удосконалення системи бухгалтерського та податкового обліку і сприяння підвищенню ефективності роботи ВАТ, зміцненню його фінансового стану.

У своїй практичній роботі відділ внутрішнього аудиту керується чинним законодавством України, рішеннями Правління, наказами, розпорядженнями генерального директора, цим Положенням.

2. Структура відділу

2.1. Склад відділу внутрішнього аудиту включає керівника відділу і аудиторів. Чисельний склад відділу затверджується генеральним директором Товариства за пропозицією керівника відділу. Обов’язки працівників відділу регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються керівником відділу внутрішнього аудиту та коригуються у разі зміни функцій або об’єму і затверджуються генеральним директором за згодою з Правлінням ВАТ.

3. Завдання

3.1. Надання Правлінню та генеральному директору на вимогу висновків (звітів):

– про стан активів, виробничо-господарську та фінансову дисципліну;

– про оцінку якості інформації, що видається управлінською інформаційною системою;

– про оцінку економічної безпеки систем бухобліку і системи внутрішнього контролю;

– про дотримання внутрішніх правил і процедур.

3.2. Підготовка консультацій і інформаційне забезпечення:

– розробка методичних вказівок, рекомендацій, інструкцій з бухгалтерського обліку,

Оподаткування, аудиту;

– інформаційне обслуговування і консультування з питань бухгалтерського обліку,

Оподаткування і правового регулювання підприємницької діяльності;

– проведення семінарів, підвищення кваліфікації, навчання персоналу, надання допомоги кадровій службі у підборі і тестуванні бухгалтерського персоналу;

– рекомендації з комп’ютеризації бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності, розрахунків з оподаткування, аудиту тощо.

4. Функції

До функцій працівників відділу внутрішнього аудиту належить:

4.1. Проведення аудиторської перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

– правильності складання і оформлення первинних документів, облікових регістрів за

Ділянками обліку, включаючи експертизу засобів, що використовуються для ідентифікації, оцінки, класифікації такої інформації і складання на її основі звітності, а також вивчення окремих статей звітності і операцій, залишків за бухгалтерськими рахунками;

– достовірності обліку витрат на виробництво, повноти відображення доходу від реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, точності визначення розміру прибутків, правильності розподілу прибутків і оформлення розрахунків.

4.2. Здійснення тематичних перевірок:

– дотримання законодавства, нормативних актів, установчих документів, системи

Внутрішніх регламентів і процедур контролю (наказів, розпоряджень, інструкцій, розподілу

Повноважень і відповідальності між співробітниками тощо);

– правильності складання і точності виконання умов господарських договорів;

– перевірка наявності, стану, правильності оцінки активів, ефективності використання всіх видів ресурсів, дотримання розрахункової дисципліни, повноти і своєчасності внесення податкових платежів;

– оцінка програмного забезпечення, що використовується підприємством;

– оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення і оцінка контрольних

Перевірок у структурних підрозділах.

4.3. Розробка пропозицій:

– з поліпшення організації бухгалтерського обліку;

– з формування облікової політики;

– підвищення системи внутрішнього контролю;

– посилення матеріальної відповідальності посадових осіб;

– з забезпечення збереження ресурсів;

– з попередження зловживань;

– з матеріального стимулювання працівників, дисциплінарних та фінансових стягнень.

4.4. Проведення за дорученням Правління і керівництва перевірок ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів:

– перевірка системи внутрішнього контролю і розробка пропозицій з поліпшення організації системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, розрахунків, зміни.

4.5. Консультування і інформаційне обслуговування засновників, адміністрації і

Співробітників з питань бухгалтерського обліку, оподаткування.

4.6. Участь у підготовці матеріалів для зовнішнього аудиту, податкових перевірок і

Перевірок інших контролюючих органів.

5. Права

Відділ внутрішнього аудиту має право на:

5.1. Перевірку бухгалтерських облікових регістрів і первинних документів, цінних паперів,

Планів і інших документів з фінансово-господарської діяльності підприємства;

5.2. Ознайомлення з наказами, розпорядженнями, рішеннями зборів акціонерів, правління і посадових осіб ВАТ;

5.3. Перевірка наявності, стану і збереження товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб;

5.4. Отримання необхідних для аудиторської перевірки документів, довідок, розрахунків, усних та письмових пояснень з питань, що виникають у ході перевірок;

5.5. Надання рекомендацій з матеріального стимулювання і фінансових та дисциплінарних стягнень.

6. Взаємовідносини (службові зв’язки)

6.1. Відділ внутрішнього аудиту отримує від підрозділів у міру потреби:

6.1.1. Від Бухгалтерії:

– первинні документи, діючі нормативи і інші відомості, необхідні для проведення перевірок, експертиз, аналізу;

– проміжну та річну фінансову звітність, облікові регістри та іншу облікову інформацію;

– звіти про роботу, що проведена відповідним підрозділом за результатами аудиторської перевірки.

6.1.2. Від договірного відділу:

– господарські договори з додатками, угоди, акти тощо.

6.1.3. Від юридичного відділу:

– установчі документи, векселі, страхові свідоцтва, сертифікати, ліцензії, довіреності і інші юридичні документи.

6.1.4. Від відділу персоналу:

– накази, штатні розписи, документи з кадрової роботи.

6.1.5. Від інших підрозділів:

– необхідні для проведення аудиту матеріали.

6.2. Відділ внутрішнього аудиту видає Бухгалтерії, відділу персоналу і іншим підрозділам:

– акти перевірок, висновки, пропозиції і рекомендації з питань обліку і контролю.

7. Взаємодія з Правлінням ВАТ

7.1. Правління визначає вимоги до кваліфікації і професійного досвіду співробітників відділу і надає рекомендації Генеральному директору ВАТ з підбору співробітників відділу.

7.2. Генеральний директор узгоджує склад відділу з Правлінням безпосередньо перед призначенням співробітників на посаду.

7.3. Правління має право давати накази Генеральному директору на відклик співробітників з посади, що займається.

7.4. Відділ внутрішнього аудиту отримує від Правління:

– затверджені плани робіт відділу внутрішнього аудиту, у тому числі:

– річні плани (з розбивкою за кварталами) в строк до 20 грудня на наступний рік, квартальні, в строк до 20 числа до початку кварталу;

– доручення, завдання (у міру виникнення);

– інші документальні матеріали.

7.5. Відділ внутрішнього аудиту складає та надає:

– звіти про пророблену роботу за рік;

– звіти про пророблену робота за квартал;

– інші звіти, довідки;

– інші документальні матеріали.

8. Відповідальність.

8.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе керівник відділу.

8.2. На начальника відділу покладається особиста відповідальність за:

– дотримання чинного законодавства в процесі керівництва відділом;

– складання, затвердження і представлення достовірної інформації про діяльність відділу;

– своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

8.3. Відповідальність інших працівників відділу встановлюється відповідними інструкціями.

9. Заключні положення.

9.1. До цього Положення можуть вноситися доповнення та зміни за згодою з Правлінням, що затверджуються наказом (розпорядженням) керівника.

9.2. Строк дії цього Положення не обмежений.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Голова правління

Начальник відділу персоналу

Начальник юридичного відділу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Практичний курс внутрішнього аудиту – Немченко В. В. – Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту