Політологія – Вегеш М. М. – Типології націй

Одна з перших спроб типології націй була здійснена німецьким філософом Георгом Гегелем у праці “Філософія історії”. Він поділяв нації на “історичні” та “неісто-ричні”. “Історичні” нації (західноєвропейські) мають власну історію та державу. “Неісторичні” (східні) нації через соціо-культурні причини не здатні на створення власної державності. Методологічну невиваженість такої типологізації заперечила сама соціально-політична реальність XX ст., коли етноси Азії та Африки розбудовували власні державні інституції.

Німецький історик Фрідріх Майнеке запропонував поділ націй на “культурні” і “політичні” (“державницькі”). “Культурна” нація може існувати і без наявності державних інститутів. Прикладом таких націй є поляки після втрати своєї державності, німці, італійці до політичного об’єднання в другій половині XIX ст. “Політична” нація характеризується високим рівнем політичної свідомості громадян, які є рівними перед законом, незалежно від їхнього соціального статусу, етнічного походження та віросповідання. Прикладом “політичних” націй є Франція, США, Велика Британія.

Англійський історик Г’ю Сетон-Вотсон запропонував інший підхід і поділив нації на “нові” і “старі”. До “старих” він зарахував ті спільноти, що сформувались до епохи Французької революції кінця XVIII ст. У 1789 р. “старими” націями могли вважатися англійці, шотландці, французи, голландці, португальці, датчани, шведи, угорці, поляки, росіяни. “Новими” європейськими націями стали чехи, словаки, серби, хорвати та інші. Якщо в “старих” націях процес націотворення відбувався повільно, “природним” шляхом, то в “нових” націях він проходив швидкими темпами. Вони переймали багатий досвід “старих” націй.

Усі вищенаведені типології слід розцінювати як спроби осягнути феномен нації в різних ракурсах. Кожна з типологій є методологічно стрункою та своєрідною, отже й заслуговує на увагу.

Термін “націоналізм” вперше згадується в XV ст. Тоді це слово, як і “нація”, означало університетську спільноту, створену для захисту власних потреб. Наприкінці XVIII ст. в Німеччині “nationaliamua” означав національне піднесення, дух, захоплення власною культурою. Саме у такому значенні його вживав відомий німецький дослідник Йоган Гердер. Оксфордський словник 1886 р. ототожнював націоналізм з доктриною, згідно з якою певні нації є об’єктом божественного вибору. Згодом ототожнювався із словом “національність”, “патріотизм”. Так, англійська газета “Дейлі ньюс” від 20 травня 1869 року вжила цей термін стосовно ірландців. Тут термін “націоналіст” розглядався як патріот і борець за незалежність свого народу.

Націоналізм – це природне і відкрите демонстрування, відстоювання і захист етносами своєї самобутності і неповторності, устремління до державно-політичної незалежності (Михайло Тиводар).

Ентоні Сміт розширює рамки значень слова “націоналізм”. Воно має декілька варіантів:

– націоналізм – процес формування та утвердження націй або національних держав;

– націоналізм – усвідомлене розуміння належності до нації;

– націоналізм – мовні та символізовані означення нації;

– націоналізм – ідеологія нації, п прагнень і волі;

– націоналізм – суспільно-політичний рух, завдання якого полягає у досягненні певної мети нації.

Типології націоналізму.

Один із теоретиків націоналізму Карлтон Гейз твердить, що новітній націоналізм, який з’явився наприкінці XVIII ст., пройшов декілька етапів розвитку. Спочатку існував гуманістичний націоналізм (націоналістичні гуманістичні доктрини Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Гердера). Пізніше виникає якобінський націоналізм (пропонував революційні методи досягнення мети). Наступним типом став традиційний націоналізм європейської консервативної аристократії. Він орієнтувався на цінності і традиції нації, а не на революцію. Його наступником став ліберальний націоналізм. Представниками були Дж. Мадзіні в Італії, Д. Бентам в Англії, Ф. Гізо у Франції. Вони відстоювали ідею, згідно з якою кожна нація має право на власну незалежну державу. Національна держава – найвища цінність. Державна влада повинна узгоджуватися з правами та свободами особистості. Згодом настає епоха інтегрального націоналізму. Цей різновид націоналізму вже відкидав гуманістичні цінності, не переймався питаннями співвіднесеності добробуту всього людства та окремих націй. Власна нація для інтегрального націоналіста – найкраща, найвища. Етнічна нація – це об’еднувальний фактор суспільного та державного буття.

Інтегральний націоналізм з’явився наприкінці XIX – на початку XX ст. На теренах України інтегральний націоналізм поширився завдяки працям та суспільно-політичній діяльності М. Міхновського, Д. Донцова, М. Сціборського, С. Бендери. Саме М. Міхновському належить відомий вислів: “Україна – для українців!”

Впливовою є історична типологія націоналізму Ганса Кока. На його думку, історично склалися два типи сучасного націоналізму: “західний” (раціональний) та “східний” (культурницький; містичний) націоналізм. На Заході націоналізм був породженням ери Просвітництва, він грунтувався на раціональних мотивах, обстоював ідею рівності, свободи і братерства, загалом принципи відкритого суспільства. Націоналізм Заходу виник як політичний феномен побудови держави на національному грунті. “Культурницький” націоналізм виник на Сході (Азія, Центральна і Східна Європа) в авторитарних, закритих суспільствах. “Східний” націоналізм відкидає раціоналізм, вимагає цілковитого підкорення інтересів особистості інтересам нації і держави, абсолютизує принцип колективізму.

Ентоні Сміт виділяє “етноцентричний” та ” поліцентрич-ний” націоналізм. “Етноцентричний” націоналізм виник у стародавні часи. Яскравим прикладом такого націоналізму є панеллінізм Давньої Греції з його ідеями релігійно-етнічно-культурної єдності і протиставлення “варварському Сходу”. Поліцентричний націоналізм виникає в умовах становлення індустріальних суспільств Заходу. Для поліцентричного націоналізму пріоритетними є інтереси своєї нації, однак національна спільнота має увійти до “товариства націй”, не претендуючи на власну винятковість.

Цікавою є типологія націоналізму Макса Гайдмана. Він виділив чотири типи націоналізму:

1) націоналізм пригноблених народів (євреї, поляки в Російській імперії; курди );

2) іредентистський націоналізм народів, які прагнуть відокремлення і визволення з-під влади імперій (румуни, болгари, серби в XIX ст.);

3) запобіжний націоналізм, який ототожнюється із імперіалізмом могутніх національних держав, які на перше місце ставлять власні економічні інтереси;

4) престижницький націоналізм, в основі цього типу лежить культ історичного минулого нації (до прикладу, рух неонацистів).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Політологія – Вегеш М. М. – Типології націй