Політологія – Логвина В. Л. – ПЕРЕДМОВА

Політологія як наука та навчальна дисципліна існує досить давно. Це особлива сфера життєдіяльності людини, один з найважливіших здобутків людського розуму, без якої неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організовується політичне життя держави і суспільства. Політика завжди впливала і в сучасних умовах дуже впливає на життя людей, держав, народів, бо політика від природи властива людині як істоті соціальній, здатній повноцінно жити і розвиватися лише в суспільстві, лише у взаємодії з іншими людьми. Тим-то кожній людині, незалежно від професії, фаху, потрібні політичні знання.

Нині в Україні політологія – одна з провідних дисциплін у системі гуманітарної освіти. Вона займає чільне місце в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.

Основними принципами викладання та вивчення політології є фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного й загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії й практики, навчання і виховання.

Навчальний посібник написаний з вірою в те, що політологія має відігравати визначальну роль у формуванні політичного мислення і політичної культури, активної громадянської позиції кожної людини і молодого спеціаліста зокрема, будь-якого профілю. Він розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти.

Посібник створено відповідно до вимог сучасної програми нормативної дисципліни “Політологія”, рекомендованої для впровадження в практику викладання цієї дисципліни у вищих закладах освіти, з провадженням кредитно-модульних нормативів згідно з переходом ВНЗ на європейську (болонську) систему навчання.

При підготовці навчального посібника широко використано політологічні традиції вітчизняної й західної політології та новітні напрацювання українських і зарубіжних учених-політологів. При цьому автор спиралася на принципи комплексного вивчення студентами суспільних наук, що передбачає оволодіння ними поряд з політологією низки історичних, філософських, економічних та соціальних дисциплін.

У навчальному посібнику містяться тексти лекцій і теми семінарських занять, після викладу яких визначаються питання для самоконтролю, виконання самостійних завдань, тестів, модулів, написання рефератів та рекомендується література для поглибленого вивчення тем.

Подані методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу. Самостійна робота – одна з основних форм роботи студентів вищих навчальних закладів при вивченні курсу “Політологія”. З цією метою програма курсу для вищих навчальних закладів передбачає цілком самостійне вивчення студентами низки тем. Основними елементами цієї методики є освоєння літератури і навчальних посібників, аналіз та оцінка політичних явищ з позицій об’єктивності та історизму, розв’язання проблемно-пошукових завдань, написання рефератів з окремих проблем вивчених тем і виступ з ними на семінарах або в рамках інших форм навчально-виховної і науково-дослідної роботи.

Основна мета посібника полягає в розвитку творчого мислення студентів, їх вміння самостійно аналізувати і пояснювати зміст, суть політичних явищ та процесів, які відбуваються як у межах України, так і на європейському й міжнародному рівнях.

Посібник орієнтовний на тематичний план курсу як для студентів денної форми навчання, так і для заочної, вказані форми поточного та підсумкового контролю до тем лекцій і семінарських занять з курсу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Логвина В. Л. – ПЕРЕДМОВА