Політологія – Логвина В. Л. – ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. – К.,1996.

Декларація про державний суверенітет. – К., 1990.

Акт проголошення незалежності України. Прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р. – К., 1991.

Загальна декларація прав людини. – К., 1996.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською федерацією //Урядовий кур’єр. – 1997. – 3 червня.

Закон України про вибори народних депутатів. – К., 2001. Аристотель. Политика //Соч.: В 4-х т. – Т. 4. – М., 1990. Платон. Государство //Соч: В 3-х т. – М., 1971. – Т. 3. Платон. Діалоги. – К., 1999.

Цицерон. Про державу. Про закони. Про природу Богів. – К., 1998.

Гоббс Т. Левіафан: / Пер. з англ. – К., 2000.

Гоббс. Т. Сочинения. В 2 т. – М., 1991.

Локк Дж. Сочинения. В 3 т. – М., 1987.

Лютер М. Избранные произведения. – СПб., 1994.

Макиавелли Н. Государь. – М., 1990.

Мор Т. Утопия. – М., 1978.

Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. – М., 1955.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права //Антология мировой философии: Сб. филос. текстов. – К., 1991. – Т. 1. – Ч. 2.

Пейн Т. Избранные произведения: В 3-х т. – М., 1961.

Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранные произведения. – М., 1990.

Винниченко В. К. Боротьба за незалежність України //Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

Винниченко В. Из дневников //Дружба народов. – 1989. – № 12. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу //Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

Костомаров М. І. Книга буття українського народу. Дві руські народності // Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

Дорошенко Д. Нариси історії України. У 2. т. – К., 1991.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею організації українського монархізму //Філософська і соціальна думка. – 1991. – № 10.

Міхновський М. Самостійна Україна. – Київ; Львів, 1991.

Етнополітика в Україні. Документи і матеріали. – К., 1998.

Література

Арендт Х. Вирус тоталитаризма //Новое время. – 1991. – № 1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Алифанов С. Основные направления анализа лидеров //Вопросы психологии. – 1991. -№ 3.

Ашин Г. К. Формы рекрутирования политических элит //Общественные науки и современность. – 1998. – № 3.

Абашкина К., Косолапова Ю. О теориях лидерства в современной политической психологии //США: экономика, политика, идеология. – 1993. – № 4.

Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико – методологічні засади. Монографія. – К., 1999.

Ашин Г. К. Элитаризм и демократия //Общественные науки и современность. – 1996. – № 5.

Ашин Г. К. Политическое лидерство: оптимальный стиль //Общественные науки и современность. – 1993. – № 2.

Алексеева ТА. Личность и политика в переходной период: проблемы личности и власти //Вопросы философии. – 1998. – № 7.

Ахременко А. Политическое прогнозирование //Вестник Моск. Ун-та. – Серия 12. Политические науки. – 1999. – № 1.

Баталов ЕЯ. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.

Беляев А. А. Политика и ее роль в развитии общества //Социально – политические науки. – 1991. – № 9.

Бирюков В. Ф. Искусство и политика //Вестник Моск. ун-та. – Серия 12. Политические науки. – 1998. – № 3.

Бергев АА. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.

Борковський О. Наука про націю та її життя. – Львів, 1934.

Бобик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: (Монографія). – К., 2000.

Бобик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматись на політичному Олімпі. – К., 1993.

Білоус А. О. Політичні об’єднання України. – К., 1993.

Бернштейн Л, Панченко П., Рейт О. Розбудова громадянського суспільства в Україні. – К., 1999.

Базовкін Т., Кремень В. Партії та громадянські об’єднання України. – К., 1994.

Виборчі технології. Збірник матеріалів / Упор. В. Ціон. – К., 1998.

Вівчарик М, Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до самовизначення. – К., 2001.

Вонсович Г. Б. З історії західної політичної думки ХХ-го сторіччя. – Кам-‘янець-Подільський, 1997.

Воронкова В. Консерватизм //Політологічні читання. – 1992. – № 2.

Воронкова В. Лібералізм //Політологічні читання. – 1992 .- № 2.

Видрін Д. Табачник Д. Україна на порозі ХХІ ст. Політичний аналіз. – К., 1995.

Головатий М. Ф. Професія – політик. – К.: Парламентське видавництво, 2000. Головаха Е. Особливості політичної свідомості //Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Грабовський С, Ставоряні С, Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

Геллнер Е. Націоналізм та ідеологія //Мала енциклопедія етнодержавоз-навства. – К., 1996.

Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К., 1997.

Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі?. – К., 1996.

Гура В. Глобалізація і проблеми людини //Політика і час. – 2001. – № 2.

Гурв В. Третій світ і глобалізація //Політика і час. – 2001. – № 6.

Гаджиев К. С. Введение в политологию. – М., 2000.

Гаджиев К. С. Введение в политическую науку: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и дополн. – М., 1999.

Гелей С., Рутар С. Основи політології. – К., 1999.

Гулієв А. На шляху до демократичної, правової, соціальної держави // Політика і час. – 2001. – № 9.

Гайворонюк Н. Культура в політиці: реалії та перспективи //Генеза. – 1994. – № 2.

Довідкові матеріали про становлення молоді та хід реалізації молодіжної політики в Україні. – К., 1997.

Дахин В. Политическая культура и власть //Свободная мысль. – 1996. – № 1. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.

Дубов И., Пантелеев С. Восприятие личности политического лидера // Психологический журнал. – 1992. – № 4.

Институты самоуправления: историко-правовое исследование. – К., 1995.

История политических и правовых учений. – М., 1988.

Из истории социально-политической мысли //Социально – политический журнал. – 1992. – № 6 – 9.

Ідеологія політики //Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997.

Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.

Жмыриков АНН. Как победить на выборах. – Обнинск, 1995.

Журавський В. С. та ін. Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К., 1999.

Жданов І. Свідомий вибір чи маніпулювання масовою свідомістю //Нова політика. – 2002. – № 1.

Зиновьев А. П., Шевченко В. Н. Политология: Учебное пособие. – М., 2001.

Забежало П. Важкий шлях до демократії і свободи //Політологічні читання – 1994. – № 1.

Зуев В. И. Власть в системе политических категорий //Государство и право. – 1992. -№ 5.

Задоянчук О. І. Громадянське суспільство. – К., 1999. Зайченко Г. А. Джон Локк. – М., 1973.

Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К., 1999.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси (етнополітологічний аналіз). – К., 1998.

Касьян Б. Суверенітет: від бажаного до дійсного //Віче.- 1994. – Лютий.

Кремень Т. Державний суверенітет у добу глобалізації //Політика і час. -2003. – № 10.

Коваленко А. Українська політологія і проблеми та труднощі періоду становлення //Сучасність. – 1994. -№ 1.

Кін Д. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К., 2000.

Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Львів, 2003.

Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

Кельман М. Десять засад демократії //Право України. – 1996. – № 8.

Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996.

Кравченко ВИ. Політологія. – Харків, 2000.

Кухта Б. З історії української політичної думки. – К., 1994.

Кельман М. Десять засад демократії //Право України. – 1996. – № 8.

Корнієнко В. Держава: ідол та ідеал //Віче.- 2001. – №4.

Крищенко Л. Суверенітет народу //Віче.- 1992 .- № 2.

Кравченко Ю, Чечель В. Легітимність політичної влади й можливості її досягнення //Політологічні читання. – 1993. – № 2.

Кругла шов А. Місцева еліта: регіональна чи професійна //Віче. – 1998. -№ 5.

Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

Лузан А. О. Політика і суспільство //Політологічні читання. – 1993. – №1.

Литвин В. Феномен партії // Віче. – 1992. – № 6.

Лясота Л. Причини відтворення авторитарних цінностей в Україні //Нова політика. – 2001. – № 5.

Лісовий В. Поняття політичної культури. Політична культура українців. – К., 1996.

Ляпіна Т. В. Політична реклама. – К., 2000.

Лазаренко С. В., Лазаренко О. О. Теорія політології. – К., 1996.

Лещенко Л. Національні інтереси України та її зовнішньополітична стратегія //Політика і час. – 1993. – № 2.

Маркусь В. Атрибут самостійної держави. Зовнішня політика сучасної України //Політика і час. – 1993. – №2.

Мадісон В. В. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: навч. посібник. – К., 1996.

Мурашин Г. Найвища цінність. Прийняття Декларації прав і свобод людини – веління часу //Політика і час. – 1991. – № 6.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К., 1998.

Мирончик ВД, Хромов В. О. Основи політології. – К., 2000.

Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.

Молчанов М. Ідеологія влади: віхи історії //Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Муляр В. І. Політологія: Курс лекцій. – Житомир, 1999.

Малахів В. Інтелігенція та еліта: становлення в сучасній Україні //Політична думка. – 1994. – № 3.

Небоженко В. С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

Основи політології: Навчальний посібник /Кер. авт. кол. Ф. М. Кирилюк. – К., 1995.

Основи демократії: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. А. Колодій. – К., 2002.

Обушин М. І. Етнос і нація: проблеми ідентичності. – К., 1998. Оніщенко І. Г. Маркетинг сучасної виборчої компанії //Збірник наукових праць. – К., 2000.

Політологія: наука про політику / Заг. ред. проф. В. Г. Кремень, проф. М. І. Горлача – Київ; Харків, 2001.

Політологія: Підручник / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Лемківського. – К., 1998.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998.

Політологія: Посібник для студентів вузів /За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Гор-батенка. – К., 1998.

Політичні структури та процеси в сучасній Україні /За ред. Ф. М. Рудича. – К., 1995.

Піча В. М., Хома Н. М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для вищих закладів освіти України. – К., 1999.

Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти І-ІУ рівнів акредитації. 2-е вид., випр. і доп. – К. – Львів, 2001.

Піча В. М., Лемківський К. М., Хома Н. М. Політологія: типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – К. – Львів, 2002.

Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці / За ред. В. М. Пічі. – К. – Львів, 2002.

Почепцов Г. Виборчий імідж //Нова політика. – 1998. – № 3.

Політологія: історія та методологія /Андрущенко В. П., Антонечко В. Г., Онуфріїв Л. О. та ін.; за ред. Ф. М. Кирилюка. – К., 2000.

Полохало В. Правляча еліта та контр еліта у сучасній Україні //Демократія в Україні. Минуле та майбутнє. – К., 1993.

Політичний процес і політична еліта //Політична думка. – 1993. – № 1. Політологія посткомунізму. – К., 1995.

Рябов С. Політичні вибори: Навчальний посібник. – К., 1998.

Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. – К.,1996.

Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. – К., 1996.

Рудич Ф. Становлення нових політичних структур //Політика і час. – 1992. – № 7-8.

Решетняк Б. К. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. – К., 1988.

Ребет Л. Теорія нації. – Львів,1997.

Резнік О. До проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. Соціальні виміри суспільства /Відп. ред. М. О. Шульга. – К., 1999.

Сіленко А. Структура особливості соціальної держави //Нова політика. – 1999. – № 4.

Сіленко А. Права людини в соціальній державі //Нова політика. – 2002. – № 1.

Стратегія подолання бідності //Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 серпня.

Салмін А. М. Політичний процес і демократія //Полис. – 1993. – № 3.

Сас М. І. Українська політична культура ХУІІ-ХУІІІ ст. – К., 1999.

Смолій В А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах //Політологічні читання. – 1992. – № 1.

Скуратівський В. Історична ритміка українських еліт //Політична думка. – 1994. – № 3.

Томенко М. Політичні технології у виборчій компанії Президента Ураїни / Політична думка. – 1999. – № 16.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. – К., 2003.

Українська ідея: перші речники. – К., 1994.

Уоллерстайм М. Избирательные системы. Партии и политическая стабильность //Полис. – 1992. – № 5 – 6.

Утченко СЛ. Политические учения Древнего Рима: вв. до н. э. – М., 1977.

Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / За ред. М. О. Шульги. – К., 1999.

Фетисов А. С. Политическая власть: проблемы легитимности //Социально – политический журнал. – 1998. – № 1.

Фролов П. Роль ЗМІ у формуванні іміджу політика //Українські варіанти. – 1998. – № 1.

Федоров А. И. Глобальный кризис и новое содержание понятия “полити-ка”//Социально-политический журнал. – 1995. – № 2.

Хмелин В. Н., Устименко С. В. Технология избирательной компании. – М.,

1993.

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М., 1992.

Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава //Віче. – 1998. – № 9.

Халитов В. Ф. Власть. Основы кратологии. – М., 1995. Хомелева Р. А. Природа политической власти. – СПб., 1996. Хома Н. М. Політична культура молоді України. – Львів, 1997. Хома Н. М. Соціологія виборів. – Львів, 1997.

Чайка В. Засоби масової інформації: соціально – філософські аспекти // Філософська думка. – 2001. – №2.

Чиж І. Роздержавленя ЗМІ: проблеми і перспективи //Віче. – 1999. – №1.

Хто є хто в європейській та американській політології? /Кухта Б., Ро-манюк А., Поліщук М. – Львів, 1995.

Цыганков ПА. Международные отношения. – М., 1996.

Шабров О. Ф. Политическая система в управлении обществом //Государство и право. – 1994. – № 5.

Щедрова Г. П. Громадянське суспільство і соціально-демократична, правова держава: становлення, функції і тенденції розвитку в сучасній Україні. – К., 1996.

Швидак О. М. Політологія. Практикум. – К., 2001.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 1997. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень. – К., 1999.

Шморгун О. Політична еліта: влада і організація //Політологічні читання. – 1994. – № 1.

Шульга М., Бойко Н. Уряди України: соціологічний портрет владної еліти (1990-1997 рр.) //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3.

Энтин Л. М. Разделение властей. Опыт современных государств. – М., 1995.

Якушик В. М. Різноманітність форм правління //Філософська та соціологічна думка. – 1990. – № 10.

Якушик В. М. Государство переходного типа (вопросы теории). – К., 1991.

Якушик В. М. Політична система і політичний режим //Політична думка. – 1994. – № 1.

Якушик В. М. Різновиди політичних режимів //Віче. – 1995 – № 9. Ясько А. Тероризм як форма політичної боротьби //Політика і час. – 2002. -№ 2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Логвина В. Л. – ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА