Політологія – Гетьманчук М. П. – Виконавча влада

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До складу Кабінету Міністрів входять Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністра призначає Президент за згодою більшості від конституційного складу Верховної Ради. Персональний склад Кабінету Міністрів призначає Президент за поданням Прем’єр-міністра. Кабінет Міністрів складає повноваження перед новообраним Президентом України. У зв’язку з прийняттям Верховною Радою резолюції недовіри уряду або за рішенням Президента, Прем’єр-міністр зобов’язаний подати Президенту заяву про відставку Кабінету Міністрів.

У своїй діяльності Кабінет Міністрів керується Конституцією і законами України, актами Президента. До повноважень Кабінету Міністрів належать: виконання Конституції та законів України, актів Президента; забезпечення прав і свобод людини та громадянина; забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розроблення та здійснення загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; управління об’єктами державної власності; розроблення проекту Державного бюджету, виконання затвердженого Верховною Радою Державного бюджету; здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; організація та забезпечення здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.

Нижчими органами виконавчої вертикалі в Україні є місцеві державні адміністрації, що діють в областях, районах і містах Києві та Севастополі. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голів адміністрацій призначає на посаду Президент України: голова обласної державної адміністрації – за поданням Прем’єр-міністра, голова районної – за поданням голови обласної адміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом і Кабінетом Міністрів, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Голів місцевих адміністрацій звільняє з посади Президент. Також Президент зобов’язаний прийняти рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації у разі висловлення йому недовіри двома третинами депутатів від складу відповідної Ради.

Судова влада

Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Рішення судів є обов’язковими для виконання на всій території України. Складовими судової системи України є Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди.

Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента, актів Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; дає висновок щодо відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради для ратифікації, дає висновок щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту; здійснює офіційне тлумачення Конституції та законів України. До Конституційного Суду можуть звертатися: Президент; не менше 45 народних депутатів; Верховний Суд; уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Конституційний Суд складається з 18 суддів і формується призначенням по шість суддів відповідно Верховною Радою, Президентом та з’їздом суддів України. Суддю Конституційного Суду призначають на дев’ять років без права бути призначеним на повторний термін. Ним може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом щонайменше десять років, проживає в Україні упродовж останніх 20 років та володіє державною мовою. Конституційний Суд таємним голосуванням обирає зі свого складу лише на один, трирічний, термін Голову Конституційного Суду.

Вищим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд, який обирає Верховна Рада безстроково, а в системі спеціалізованих судів, основу яких становлять господарські суди – вищі спеціалізовані суди. Перше призначення суддів терміном на п’ять років здійснює Президент, на подальший термін їх обирає Верховна Рада безстроково. Судді володіють недоторканністю, що гарантується Конституцією та законами України, і не можуть бути без згоди Верховної Ради затриманими чи заарештованими до винесення обвинувального вироку судом.

В Україні не допускається створення надзвичайних та особливих судів.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних на засадах: законності; рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальності Сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласності судового процесу та його повного фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішення суду, крім випадків, встановлених законом; обов’язковості рішень суду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Гетьманчук М. П. – Виконавча влада