Політологія – Гетьманчук М. П. – ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Адміністративне право України: Підруч. / Ю. П. Битяк, В. М. Гара – щук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

2. Бандурка О. М. Інтерпол: міжнародна організація кримінальної поліції. – X.: Основа, 2003. – 324 с.

3. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

4. Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. – К.: Аттика, 1999. – 195 с.

5. Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Ру – денко. – К.: Знання України, 2002. – 254 с.

6. Гелей С., Рутар С. Основи політології: Лекції для студентів негуманітарних ВУЗів. – Л.: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 232 с.

7. Гель А. П. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А. П. Гель, Г. С. Семаков, Д. П. Цвігун. – К.: МАУП, 2000. – 240 с.

8. Данільян О. Г., Дзьобань О. ППанов М. /. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. – X.: Фоліо, 2002. – 285 с.

9. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В. С. Стефанюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

10. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

11. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № ЗО. – С. 381-417.

12. Кудрявченко А. І. Геополітика: Підруч. / А. І. Кудрявченко, Ф. М. Ру – дич, В. О. Храмов. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.

13. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. ї. Римаренка. – К., 1996. – 942 с.

14. Мальський 3., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підр. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Кобза, 2003. – 527 с.

15. Оболенский Ю. Б. Некоторые теоретические и практические аспекты предупреждения органами внутренних дел конфликтных ситуаций при проведении массовых мероприятий // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 163-175.

16. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

17. Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.

18. Основи політичної науки: Курс лекцій / За ред. Б. Кухти. – Л.: Каль – варія, 1996. – 238 с.

19. Піча В., Хома Я. Політологія. – Л.: “Магнолія плюси, 2005. – 304 с.

20. Погорілко В. Ф” Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підр.: У 2 т. – Т. 1. / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.

21. Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 1997. – 400 с.

22. Політологія: Академічний курс: Підр. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов (керівн. автор, кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничій Дім “Ін Юре”, 2006. – 520 с.

23. Політологія / За ред. О. Бабкіної. – К.: Академія, 1998. – 368 с.

24. Політологія / За ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 664 с.

25. Постанови Кабінету Міністрів України: “Про державну службу охорони при МВС”, “Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх”.

26. Потульницький В. Історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). – К.: Либідь, 1992. – 232 с.

27. Прохоренко О. Я. Корупція по-українськи: сутність, стан, проблеми: Монографія. – К., 2005. – 168 с.

28. Рудич Ф. М. Політологія: Підруч. – К.: Либідь, 2005. – 478 с.

29. Рябов С. Г. Політичні вибори: Навч. посіб. – К.: Тандем, 1998. – 96 с.

30. Словник-довідник політологічних термінів / За ред. М. П. Гетьманчу – ка. – Л.: Військовий інститут, 2006. – 228 с.

31. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підруч. / О. С. Захарова, В. С. Ковальський, В. С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

32. Сухонос В. В., Звірко О. Є., Грицаенко Л. Р. Прокуратура України у схемах, таблицях і діаграмах: Навч. посіб. / За заг. ред. В. В. Сухоноса. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 256 с.

33. Сучасний виборчий PR: Навч. посіб. / В. В. Лісничий, В. О. Грищенко, В. М. Іванов та ін. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 384 с.

34. Хто е хто в європейській та американській політичній науці: Малий політологічний словник / За ред. Б. Кухти. – Л.: Кальварія, 1997. – 277 с.

35. Чуиіенко В. Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 488 с.

36. Шляхтун П. П. Політологія. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

37. Юридична енциклопедія / Відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2000-2001. – Т. 1-5.

Додаткова література

1. Аренд X. Джерела тоталітаризму. – К.: Дух і літера, 2002. – 539 с.

2. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника; Общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. – К.: Знання України, 2003. – С. 80-112.

4. Бжезінський 3. Україна у геостратегічному контексті. – К.: “Києво – Могилянська академія”, 2006. – 102 с.

5. Варзар І. М. Політична етнологія як наука. – К.: Школяр, 1994. – 224 с.

6. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособ. – М.: Высшая школа, 2003. – 497 с.

7. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

8. Горшенева И. А, Полиция в механизме современного демократического государства: Учеб. пособ. – М., 2004.

9. Доклад о развитии человека 2004. Культурная свобода в современном многообразном мире / Пер. с англ. – М.: “Весь Мир”, 2004. – 328 с.

10. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

11. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

12. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

13. Киссинджер Г. Новый мировой порядок // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. – К.: Знання України, 2003. – С. 29-80.

14. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Л.: Червона калина, 2002. – 276 с.

15. Колодій А. Нація як суб’єкт політики. – Л.: Кальварія, 1997. – 55 с.

16. Кухта Б. Політична влада та и рішення. – Л.: ЦПД, 2006. – 240 с.

17. Малкин Э” Сучков Э. Основы избирательных технологий. – М.: Русская панорама, 2002. – 464 с.

18. Потульницький В. Теорія української політології: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.

19. Ребет Л. Теорія нації. – Л.: Державність, 1997. – 190 с.

20. Рябов С. Політологічна теорія держави. – К.: КНЕУ, 1996. – 201 с.

21. Скрипкина Ж. Б. Избирательные системы и технологии. – М.: Вузовский учебник, 2006. – 174 с.

22. Сміт Е. Національна ідентичність: Пер. з англ. – К.: Основи, 1996. – 224 с.

23. Смолянюк В. Військова могутність України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку. – Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000. – 448 с.

24. Тимошенко В. А. Наркобізнес: національна та міжнародна протидія новим викликам: Монографія. – К., 2006. – 456с.

25. Фуллер Лон Л. Мораль права / Пер. з англ. Н. Комарова. – К., 1999.

26. Чарльз М. Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции) США и России / Под общ. ред. В. П. Сальникова. – СПб., 2000.

27. Шведа Ю. Р, Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посіб. – Л.: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

28. Harrison G. Corruption, Development Theory, Social Change // Contemporary Politics. – Sep. 1999. – V. 5. – #3. – P. 210-224.

29. Human Trafficking in Europe: an Economic Perspective by Gijsbert Van Liemt International Labour Organisation. – Geneva. – June, 2004.

30. Patterns of Global Terrorusm. – 2003. Released by the Office of the Coordinator for Counterterrorism. – http:// globalsecurity. org/security/library/ report/2004


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Політологія – Гетьманчук М. П. – ЛІТЕРАТУРА