Політологія – Гетьманчук М. П. – 3.3. Особливості політичної системи України

Політична система України нині перебуває на стадії розвитку всіх її компонентів, наповнення її функцій новим змістом, що відповідає статусу незалежної самостійної держави. Становлення і розвиток політичної системи України відбувається в період переходу від тоталітарного до демократичного суспільства еволюційним шляхом. Суперечливий характер її розвитку виявляється в повільних темпах політичної структуризації суспільства, незавершеності процесів виникнення багатопартійності та партійних систем, прагненнях використати політичні цінності минулого без урахування змісту і специфіки політичного розвитку України на сучасному етапі.

Новий етап у розвитку політичної системи України настав із прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р. Основний Закон держави визначив засади формування і розвитку політичної системи, закріпив функції її окремих елементів, розкрив зміст та особливості діяльності держави у політичній системі. Сьогодні у нашій державі відбувається активний процес становлення нового типу політичної системи, що відображається у формуванні системи органів місцевого самоврядування, запровадженні інституту президентської влади, поділі політичної влади та наявності механізму стримувань і противаг.

Для політичної системи України притаманні такі ознаки:

– перехід від неправового до правового типу;

– легітимна для більшості населення;

– миролюбна, неагресивна;

– позбавлена власної глобальної (загальнопланетарної) системи – забезпечення національних інтересів;

– система, яка поки що не здатна забезпечити зростання рівня й якості добробуту усіх основних верств населення, але яка зберігає елементи “соціальної держави”;

– світська (на відміну від релігійної чи атеїстичної);

– етатизована (одержавлена);

– система з недостатньо високим інтелектуальним рівнем політики;

– система з політичним домінуванням певних соціальних верств “реформованої традиційної номенклатури”, нової “номенклатури”, “нуворишів” тощо;

Основними напрямами формування і розвитку політичної системи України на сучасному етапі є:

– побудова демократичної соціально-правової держави;

– утвердження громадянського суспільства;

– подальший розвиток і вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та норм;

– зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства і особи;

– вдосконалення діяльності засобів масової інформації.

Отже, політична система – це сукупність інститутів, які формують і розподіляють державну владу та здійснюють управління суспільними процесами задля втілення інтересів певних соціальних груп. Політична система має монополію на владу в масштабі всього суспільства, визначає стратегію суспільного розвитку, забезпечує політичне й адміністративно-державне управління суспільними процесами, формує правову систему. Політична система виконує функції: владно-політичну, національної інтеграції, стабілізації соціально-політичного життя, соціально-політичної модернізації, управління, політичної соціалізації. Політичну систему представляють різні типи. До того ж, кожна система має переваги, а також застереження. Але кожна форма встановлюється в суспільстві відповідно до стану справ у ньому, особливостей його політичного розвитку, традицій, культури тощо.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке політична влада?

2. Які основні ознаки політичної влади?

3. Які основні функції політичної влади?

4. Що розуміють під ефективністю політичної влади та які її основні чинники?

5. Які основні способи легітимації політичної влади?

6. Що таке політична система суспільства? Які її основні компоненти?

7. Які функції політичної системи?

8. Які особливості формування політичної системи України?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Політологія – Гетьманчук М. П. – 3.3. Особливості політичної системи України