Політична економія – Щетинін А. І

Політична економія – Щетинін А. І. – ВСТУП

Курс “Політекономія” належить до циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки. У цьому курсі розглядаються питання, пов’язані із загальними проблемами розвитку суспільного виробництва, а також категорії і закони, які відображають надскладну систему економічних відносин, що

Політична економія – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

1. Виникнення й розвиток політекономії. 2. Політекономія як складова частина економічної теорії. 3. Метод політичної економії. 4. Категорії і закони політекономії. 5. Політична економія та її функції. 1.1. Виникнення й розвиток політекономії Кожна жива

Політична економія – Щетинін А. І. – 1.1. Виникнення й розвиток політекономії

1. Виникнення й розвиток політекономії. 2. Політекономія як складова частина економічної теорії. 3. Метод політичної економії. 4. Категорії і закони політекономії. 5. Політична економія та її функції. 1.1. Виникнення й розвиток політекономії Кожна жива

Політична економія – Щетинін А. І. – 1.2. Політекономія як складова частина економічної теорії

Кожна наука вивчає певний процес, явище або їх сукупність. З цього погляду слід чітко розмежовувати два поняття: Об’єкт дослідження і Предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це те явище або феномен, який досліджується наукою. Він

Політична економія – Щетинін А. І. – 1.3. Метод політичної економії

Будь-яка наука завжди використовує певний метод. Метод – це грецьке слово (тейіосіов), яке в перекладі означає спосіб пізнання, шлях дослідження. У сучасному науковому обігу цей термін означає той спосіб, той інструментарій, за допомогою якого

Політична економія – Щетинін А. І. – 1.4. Категорія і закони політичної економії

Результатом наукового дослідження в політекономії є визначення економічних категорій і законів. Саме вони і являють собою, певною мірою, остаточний результат, до якого прагне дослідник-політеконом. Економічні категорії – це теоретичне вираження реально існуючих виробничих відносин,

Політична економія – Щетинін А. І. – 1.5. Політична економія та її функції

Політична економія як наука тісно пов’язана з практичною організацією економічного життя суспільства. Цей зв’язок реалізується через її основні функції: теоретично-пізнавальну, методологічну і практичну. При цьому, якщо врахувати той факт, що політекономія разом з економікс

Політична економія – Щетинін А. І. – РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЦТВО МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ І ПОСЛУГ. ПРОДУКТ І ХАРАКТЕР ПРАЦІ

1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили. 2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми. 3. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей. 2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили Процес обміну

Політична економія – Щетинін А. І. – 2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили

1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили. 2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми. 3. Виробничий потенціал суспільства і межа виробничих можливостей. 2.1. Поняття виробництва та його фактори. Продуктивні сили Процес обміну

Політична економія – Щетинін А. І. – 2.2. Суспільне виробництво. Суспільний продукт та його форми

Кожен окремий процес праці, по суті, є процесом виробництва, бо його наслідком є створення матеріальних благ, необхідних людині для існування. Але процес обміну речовин між собою і природою людина здійснює не сама, а в