Політична економія – Федоренко В. Г

Політична економія – Федоренко В. Г. – ВСТУП

В умовах трансформаційних перетворень у нашому суспільстві значно зростає потреба в пошуку дієвих методів та напрямків утвердження ринкових відносин, формування соціально орієнтованої економіки, здатної поєднати принципи свободи ринку з соціальною компенсацією. Позитивну роль щодо

Політична економія – Федоренко В. Г. – РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В умовах трансформаційних перетворень у нашому суспільстві значно зростає потреба в пошуку дієвих методів та напрямків утвердження ринкових відносин, формування соціально орієнтованої економіки, здатної поєднати принципи свободи ринку з соціальною компенсацією. Позитивну роль щодо

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

В умовах трансформаційних перетворень у нашому суспільстві значно зростає потреба в пошуку дієвих методів та напрямків утвердження ринкових відносин, формування соціально орієнтованої економіки, здатної поєднати принципи свободи ринку з соціальною компенсацією. Позитивну роль щодо

Політична економія – Федоренко В. Г. – 1.1. Виникнення і розвиток політичної економії

В умовах трансформаційних перетворень у нашому суспільстві значно зростає потреба в пошуку дієвих методів та напрямків утвердження ринкових відносин, формування соціально орієнтованої економіки, здатної поєднати принципи свободи ринку з соціальною компенсацією. Позитивну роль щодо

Політична економія – Федоренко В. Г. – 1.2. Предмет політичної економії

Кожна наука має свій предмет дослідження, тобто те, що вона вивчає. Науки відрізняються одна від одної саме предметом своїх досліджень. Визначення предмета політичної економії надзвичайно важлива і складна проблема. Останнє пов’язане з багатогранністю та

Політична економія – Федоренко В. Г. – 1.3. Методи політичної економії

Політична економія, як і будь-яка інша наука, має властиві їй методи дослідження процесів та явищ господарської діяльності. З цією метою використовується значний арсенал прийомів і способів дослідження предмета політекономії, котрі визначають зміст її методу.

Політична економія – Федоренко В. Г. – 1.4. Економічні категорії, закони та принципи політичної економії. Пізнання і використання економічних законів

Кожна наука у процесі пізнання об’єктивної реальності займається систематизацією фактів, подій, процесів, щоб виявити певні причини і наслідкові зв’язки між ними та відкрити і сформулювати економічні категорії, закони і принципи. Економічні категорії – це

Політична економія – Федоренко В. Г. – 1.5. Функції політичної економії. Позитивна та нормативна політична економія

Розвиток і становлення політичної економії як науки супроводжувався формуванням її функцій. Нині їх виокремлюють декілька. Пізнавальна функція реалізується через дослідження сукупності економічних процесів та явищ. її зміст полягає в тому, щоб глибоко і всебічно

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 2. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ I ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ

2.1. Суспільне виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості суспільства Основу існування суспільства складає виробництво матеріальних благ, яке є цілеспрямованою трудовою діяльністю людей, скерованою на пристосування і видозміну речовини природи з метою задоволення їхніх

Політична економія – Федоренко В. Г. – 2.1. Суспільне виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості суспільства

2.1. Суспільне виробництво та його основні фактори. Виробничі можливості суспільства Основу існування суспільства складає виробництво матеріальних благ, яке є цілеспрямованою трудовою діяльністю людей, скерованою на пристосування і видозміну речовини природи з метою задоволення їхніх

Політична економія – Федоренко В. Г. – 2.2. Суспільний продукт та стадії його руху

Результатом суспільного виробництва є його продукт праці, або благо. Суспільний продукт характеризується двома властивостями; 1) здатністю задовольнити певні потреби людей; 2) у ньому завжди втілюються затрати суспільної праці. Відповідно розрізняють натурально-речову та суспільну сторони

Політична економія – Федоренко В. Г. – 2.3. Економічні потреби суспільства

Кінцевою метою суспільного виробництва є задоволення всього різноманіття потреб людей. Потреби мають об’єктивний характер і виражають необхідність у матеріальних та духовних благах для забезпечення умов життєдіяльності окремої особи, соціальної групи, класу, суспільства в цілому.

Політична економія – Федоренко В. Г. – 2.4. Економічні інтереси: їх сутність та класифікація

Кінцевою метою суспільного виробництва є задоволення всього різноманіття потреб людей. Потреби мають об’єктивний характер і виражають необхідність у матеріальних та духовних благах для забезпечення умов життєдіяльності окремої особи, соціальної групи, класу, суспільства в цілому.

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 3. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

3.1. Зміст і структура економічної системи Розвиток людського суспільства відбувається на основі виробництва матеріальних і духовних благ, Інших цінностей. їх сукупність забезпечує умови життєдіяльності членів суспільства. У процесі розвитку і функціонування суспільного виробництва між

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.1. Зміст і структура економічної системи

3.1. Зміст і структура економічної системи Розвиток людського суспільства відбувається на основі виробництва матеріальних і духовних благ, Інших цінностей. їх сукупність забезпечує умови життєдіяльності членів суспільства. У процесі розвитку і функціонування суспільного виробництва між

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.2. Типи економічних систем та їх еволюція

Історія розвитку суспільства являє собою цілий ряд економічних систем, які змінювали одна одну. В економічній науці існують різні підходи щодо їх класифікації. Найбільш поширена класифікація всього розмаїття підходів на основі двох ознак: за формою

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.2.1. Традиційна економічна система

Історія розвитку суспільства являє собою цілий ряд економічних систем, які змінювали одна одну. В економічній науці існують різні підходи щодо їх класифікації. Найбільш поширена класифікація всього розмаїття підходів на основі двох ознак: за формою

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.2.2. Адміністративно-командна економічна система

Історія розвитку суспільства являє собою цілий ряд економічних систем, які змінювали одна одну. В економічній науці існують різні підходи щодо їх класифікації. Найбільш поширена класифікація всього розмаїття підходів на основі двох ознак: за формою

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.2.3. Ринкова економіка вільної конкуренції

Ринкова економіка, за теорією А. Сміта, – це лад, заснований на приватній власності, за якого здійснюється вільна гра ринкових сил. Рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивідуума до досягнення власних економічних інтересів, яке збільшує

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.2.4. Змішана економічна система

Ринкова економіка, за теорією А. Сміта, – це лад, заснований на приватній власності, за якого здійснюється вільна гра ринкових сил. Рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивідуума до досягнення власних економічних інтересів, яке збільшує

Політична економія – Федоренко В. Г. – 3.3. Критерії історичних етапів економічного розвитку

Універсальною закономірністю розвитку економічних систем є їх поступовий перехід від нижчих шаблів до вищих. Історія еволюції суспільства налічує кілька етапів, які поступово змінювали один одного. Серед вчених-економістів минулого і сучасності немає єдиного підходу щодо

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 4. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

4.1. Відносини власності та їх економічний зміст Вивчення структури економічної системи в тій або іншій країні неминуче призводить до виникнення перед дослідником питання: кому належать засоби виробництва, хто розпоряджається створеним у процесі виробництва суспільним

Політична економія – Федоренко В. Г. – 4.1. Відносини власності та їх економічний зміст

4.1. Відносини власності та їх економічний зміст Вивчення структури економічної системи в тій або іншій країні неминуче призводить до виникнення перед дослідником питання: кому належать засоби виробництва, хто розпоряджається створеним у процесі виробництва суспільним

Політична економія – Федоренко В. Г. – 4.2. Типи, види та форми власності

Складною проблемою для економічної науки є класифікація форм власності. Форма власності – це стійка система економічних відносин і господарських зв’язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва. В сучасних умовах

Політична економія – Федоренко В. Г. – 4.3. Реформування відносин власності в постсоціалістичних країнах

Реформування відносин власності в постсоціалістичних країнах здійснюється шляхом роздержавлення та приватизації. Роздержавлення – це зменшення ролі державної власності в економічній системі шляхом перетворення державних підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних) формах власності,

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

5.1. Форми організації господарської діяльності людей: натуральне і товарне виробництво Форма суспільного виробництва – це тип організації господарської діяльності людей, реальне функціонування суспільного виробництва. Суспільство знає дві основні форми господарювання: натуральне виробництво і товарне

Політична економія – Федоренко В. Г. – 5.1. Форми організації господарської діяльності людей: натуральне і товарне виробництво

5.1. Форми організації господарської діяльності людей: натуральне і товарне виробництво Форма суспільного виробництва – це тип організації господарської діяльності людей, реальне функціонування суспільного виробництва. Суспільство знає дві основні форми господарювання: натуральне виробництво і товарне

Політична економія – Федоренко В. Г. – 5.2. Товар і його властивості. Праця, що створює товар

В умовах товарного виробництва продукт праці набуває форми товару. Що ж таке товар? Чим відрізняється товар від продукту натурального виробництва? Щоб відповісти на ці питання, важливо з’ясувати і зрозуміти сутність товару. В економічній літературі

Політична економія – Федоренко В. Г. – 5.3. Теорії вартості (цінності) товару

Визначення вартості (цінності) товару – одне з головних завдань політичної економії. Існують різні теорії вартості, серед яких найбільш поширеними є теорії трудової вартості, граничної корисності, попиту і пропозиції, витрат виробництва, чинників виробництва, інформативна та

Політична економія – Федоренко В. Г. – 5.4. Закон вартості, його зміст, функції та роль у розвитку товарного виробництва

Закон вартості – об’єктивний і найважливіший економічний закон товарного виробництва. Суть його полягає в тому, що виробництво й обмін товарів здійснюються відповідно до їхньої суспільної вартості, суспільно необхідних витрат праці на їх виготовлення. Основою

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 6. ГРОШІ ТА ІНФЛЯЦІЯ

6.1. Виникнення і сутність грошей У розвинутому товарному виробництві вартість товарів визначається у грошовій формі. Гроші не тільки визначають вартість того чи іншого товару, але водночас є важливим знаряддям обміну, регулювання ринкової економіки. Стабільність

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.1. Виникнення і сутність грошей

6.1. Виникнення і сутність грошей У розвинутому товарному виробництві вартість товарів визначається у грошовій формі. Гроші не тільки визначають вартість того чи іншого товару, але водночас є важливим знаряддям обміну, регулювання ринкової економіки. Стабільність

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.2. Функції та види грошей

Сутність грошей найповніше виявляється в їхніх функціях. У сучасній зарубіжній та вітчизняній економічній літературі існують різні підходи до розгляду функцій грошей. Так, американські економісти К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю основними функціями грошей

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.3. Грошовий обіг та його закони

Грошовий обіг – неперервний рух грошей у сфері обігу, їх функціонування як засобу обігу і платежу. Грошовий обіг здійснюється в готівковій та безготівковій формах. Готівкові гроші (наявні) – це банкноти, білети державної скарбниці та

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.4. Причини і сутність інфляції

У політичній економії існує дві основних концепції визначення причин інфляції – монетарна і немонетарна. Представники монетарної концепції вважають, що основними причинами інфляції є: 1) зростання грошової маси у сфері обігу, що перевищує темпи зростання

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.5. Види інфляції

Залежно від швидкості зростання загального рівня цін на товари та послуги розрізняють три види інфляції – помірна, галопуюча, гіперінфляція. Помірна інфляція – це така інфляція, за якої зростання загального рівня цін не перевищує 5-Ю

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.6. Соціально-економічні наслідки інфляції

Залежно від швидкості зростання загального рівня цін на товари та послуги розрізняють три види інфляції – помірна, галопуюча, гіперінфляція. Помірна інфляція – це така інфляція, за якої зростання загального рівня цін не перевищує 5-Ю

Політична економія – Федоренко В. Г. – 6.7. Антиінфляційна політика держави

Антиінфляційна політика – це сукупність ефективних заходів держави, спрямованих на реальну стабілізацію рівня споживчих цін. Для подолання інфляції й формування ефективної політики стабілізації національної валюти вироблено цілий ряд методів. Серед них найбільш поширеними є:

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК

7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура В економічній теорії існують різні підходи щодо визначення витрат виробництва та їх класифікації. Витратами виробництва називаються витрати ресурсів на виготовлення товарів і послуг, виражені у грошовій

Політична економія – Федоренко В. Г. – 7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура

7.1. Сутність витрат виробництва, їх види та структура В економічній теорії існують різні підходи щодо визначення витрат виробництва та їх класифікації. Витратами виробництва називаються витрати ресурсів на виготовлення товарів і послуг, виражені у грошовій

Політична економія – Федоренко В. Г. – 7.2. Сутність прибутку, його види та функції

Прибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого товарного виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді надлишку над витратами його виробництва. Прибуток як економічна категорія має своє якісне і кількісне визначення, тобто

Політична економія – Федоренко В. Г. – 7.3. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Проте абсолютний розмір прибутку не показує рівень ефективності, якість роботи суб’єкта підприємництва. Тому для того, щоб точно визначити рівень ефективності господарської діяльності підприємства, використовують відносний показник

Політична економія – Федоренко В. Г. – 7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства

З огляду на економічну природу прибутку його розподіл є складовою частиною загальної системи розподілу валового внутрішнього продукту і чистого продукту. Через розподіл прибутку реалізується одна із його найважливіших функцій – стимулювання діяльності підприємницьких структур.

Політична економія – Федоренко В. Г. – РОЗДІЛ II. РИНОК В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Глава 8. Ринок та його інфраструктура Глава 9. Економічний механізм функціонування ринку Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування Ринок є невід’ємним компонентом товарного виробництва, організаційною формою його

Політична економія – Федоренко В. Г. – Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА

Глава 8. Ринок та його інфраструктура Глава 9. Економічний механізм функціонування ринку Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування Ринок є невід’ємним компонентом товарного виробництва, організаційною формою його

Політична економія – Федоренко В. Г. – 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування

Глава 8. Ринок та його інфраструктура Глава 9. Економічний механізм функціонування ринку Глава 8. РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА 8.1. Сутність ринку та умови його функціонування Ринок є невід’ємним компонентом товарного виробництва, організаційною формою його

Політична економія – Федоренко В. Г. – 8.2. Функції ринку

Сутність ринку більш повно проявляється у функціях, які він виконує у розвинутих економічних системах. Основними з них є такі: регулювальна, інформаційна, ціноутворіовальна, стимулювальна, розподільча, оздоровча, контролювальна та інтегрувальна. Регулювальна функція ринку забезпечує саморегулювання товарного

Політична економія – Федоренко В. Г. – 8.3. Структура та види ринку

Сучасний ринок характеризується розгалуженою і багаторівневою структурою. Вона являє собою сукупність окремих елементів ринку, які взаємодіють між собою. Ринок охоплює елементи, безпосередньо пов’язані з забезпеченням безперервності процесу відтворення, його цілісності та економічної ефективності. Це

Політична економія – Федоренко В. Г. – 8.4. Особливості становлення сучасних ринкових відносин в Україні

Україна, як і інші постсоціалістичні країни, здійснює перехід від адміністративно-командної економічної системи до ринково-демократичної. Цей перехід є об’єктивно зумовленим. Його метою є формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки. Перехід до ринкової економічної системи

Політична економія – Федоренко В. Г. – 8.5. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні

Необхідною умовою дієвості ринкових відносин, нормального функціонування ринку є створення добре розвинутої ринкової інфраструктури. За рівнем її розвитку можна говорити і про ступінь розвитку ринкових відносин, сучасного ринку в певній країні. Інфраструктура ринку –