Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 6.3. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП

Важливо розуміти необхідність упровадження та застосування моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП. Банк та його філії мають право працювати в СЕП з використанням відповідної моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Нині Національним банком України розроблено і запроваджено вісім моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку банку, зокрема:

Модель 1. Консолідований кореспондентський рахунок уповноваженої установи з відкриттям технічних рахунків філіям. Уповноважена установа та філії розташовані в одній адміністративно-територіальній одиниці України. Уповноважена установа керує роботою філій у СЕП за допомогою лімітів. Ця модель є найпростішою.

Модель 2. Консолідований кореспондентський рахунок уповноваженої установи без відкриття технічних рахунків філіям. Ця модель дає змогу уповноваженій установі керувати платіжними трансакціями філій у межах адміністративно-територіальної одиниці. Сфера її дії, як і першої, обмежується однією адміністративно-територіальною одиницею. Однак модель 2 потребує наявності власної внутрішньобанківської платіжної системи, до функцій та умов експлуатації якої НБУ висуває низку певних вимог.

Модель 3. Консолідований кореспондентський рахунок банку без відкриття технічних рахунків філіям. Ця модель є територіальним розширенням моделі 2, тобто сфера її дії – вся територія України. Основні ц переваги – наявність лише одного коррахунку банку в СЕП та повний контроль головного банку над усіма трансакціями філій. Ця модель потребує повнофункціональної власної внутрішньобанківської платіжної системи. За цією моделлю працюють в основному банки з розгалуженою мережею філій.

Модель 4. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям. Ця модель є територіальним розширенням першої моделі, тобто сферою ЇЇ дії є вся територія України. Основна її перевага – це злиття кореспондентських рахунків усіх філій та можливість для головного банку керувати філіями у масштабах усієї країни.

Модель 5. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків уповноваженим установам. Ця модель – це поєднання моделей 2 і 4. Вона найбільше відповідає банкам, які мають у регіонах розгалужену мережу філій зі своїми власними внутрішньобанківськими платіжними системами всередині регіонів, але не мають технічних можливостей для забезпечення повноцінного функціонування власної внутрішньобанківської платіжної системи у масштабах усієї України.

Модель 6. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків уповноваженим установам та їх філіям. Ця модель є поєднанням моделей 4 і 1. її призначено для комерційних банків, які не можуть створити власну внутрішньобанківську платіжну систему, але мають достатньо розгалужену систему філій у регіонах України, щоб надати своїм регіональним управлінням право організовувати роботу філій за принципами, аналогічними роботі за моделлю 1.

Модель 7. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям. Ця модель є розвитком моделі 4.

Модель 8. Консолідований кореспондентський рахунок банку з відкриттям технічних рахунків філіям.

Можливість працювати за однією з цих моделей дозволяє об’єднати кошти банку на консолідованому кореспондентському рахунку з метою їх ефективного використання.

Для роботи в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку банк повинен одержати на це дозвіл Національного банку. Для одержання дозволу банк подає до Національного банку викладені державною мовою документи, що підтверджують організаційну, функціональну та технологічну готовність банку до роботи в СЕП за відповідною моделлю, а саме:

– клопотання про перехід банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю зі зазначенням назви, версії та розробника програмного забезпечення і системи захисту інформації, що мають використовуватися;

– три примірники правил здійснення банком і його філіями переказу коштів за відповідною моделлю.

Правила мають уключати докладний опис технологічної моделі та моделі бухгалтерського обліку і відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку. Опис моделі бухгалтерського обліку обов’язково має містити:

– перелік балансових рахунків (на рівні аналітичного обліку), що використовуються відповідно до їх призначення для обліку розрахункових операцій банку та його філій між собою та з іншими учасниками СЕП, зі зазначенням назв рахунків згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

– опис технології оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів із зазначенням бухгалтерських проводок, що відповідають стадіям оброблення цих документів, у тому числі завершення банком і його філіями банківського дня в разі надходження, але не підтвердження міжбанківських електронних розрахункових документів тощо.

Питання для самостійного вивчення

1. Процедура виконання внутрішньобанківського переказу.

2. Характеристика вимог до банку та його філій, що працюють із використанням внутрішньобанківської платіжної системи.

3. Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками-резидентами в Інших банках-резидентах.

4. Процес виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками в розрахунковому банку платіжної системи.

Основна література: 1; 3; 4; 5; 13; 15; 16.

Додаткова: 18; 19; 30; 37; 45; 46; 50.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Вовчак О. Д. – 6.3. Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП