Платіжні системи – Пиріг С. О. – КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

А

Авізо – паперовий платіжний документ, який забезпечує безготівковий розрахунок між банками.

Авторизація – процедура отримання дозволу від платіжної системи на проведення трансакції.

Апробація (схвалення, визнання) – офіційне схвалення, затвердження будь-чого після випробовування або перевірки.

Автетпифікація – процес перевірки достовірності наданої інформації, під час якого перевіряється особа користувача і законність його роботи.

Аутентифікація (authentication) – система перевірки прав користувача комп’ютерної мережі, призначена забезпечити безпеку роботи мережі. Контроль прав користувача грунтується на перевірці імені користувача, під яким він зареєстрований в системі, його пароля, а також на обмеженнях облікового запису та обмеженнях в часі.

Б

Багатоемітентна платіжна система – платіжна система, яка складається з двох і більше емітентів.

Банк-еквайер – банк (член платіжної системи), який здійснює обробку трансакцій і бере на себе проведення всього спектра операцій з картками: перерахування на розрахункові рахунки клієнтів коштів за товари І послуги, приймання, сортування і розсилання квитанцій, а також розповсюдження стоп-листів.

Банк-емітент– банк, який є членом платіжної системи, випускає в обіг банківські платіжні картки, обслуговує картрахунки, а також проводить розрахунки з комерсантами, які здійснюють продаж або надання послуг, використовуючи при оплаті платіжну картку.

Банківська платіжна картка (БПК) – це персоніфікована пластикова картка з магнітною смугою або чіп-модулем, яка надає її власнику доступ до управління банківським рахунком і можливість безготівкової оплати товарів або послуг в різних торгових і сервісних підприємствах, що приймають картки до оплати, одержувати готівку у відділеннях банків та в банкоматах, а також користуватися іншими додатковими послугами і певними перевагами.

Банківський автомат самообслуговування (ATM) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість власнику картки при введені ПІН здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з його функціональними можливостями.

Банківський термінал (BST) – пристрій для виконання всіх банківських операцій протягом операційного дня банку

Банк-кореспондент – банк, який на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок.

Банк-учасник платіжної системи – банк, який мас ліцензію платіжної системи на здійснення емісії та/або еквайрингу.

Безготівкові розрахунки – це розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються отримувачу.

Броузер (browser) – програма для перегляду WWW-сторінок. Можна виділити найбільш відомі: NetScape, MS1E (Microsoft Internet Explorer), Opera, Mozilla.

B

Віртуальні приватні мережі (Virtual private network, VPN) – територіально поділені корпоративні мережі, які використовуються для зв’язку між окремими сегментами Internet

Власник БПК – особа, інформація про яку нанесена на БПК (ім’я, прізвище, зразок підпису), яка уповноважена розпоряджатися картрахунком.

Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) – програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який використовується для здійснення розрахунків між учасниками даної системи.

Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом і здійснює свою діяльність виключно в межах України.

Головний процесинговий центр – спеціалізований обчислювальний центр, який уповноважений платіжною системою здійснювати процесинг, маршрутизацію запитів/відповідей від/до інших процесингових центрів та веде бази даних учасників.

Голограма – голографічна наклейка, яку наносять шляхом впресовування під великою температурою в картку і яка служить додатковим ступенем захисту від підробок пластикових карток.

Грошовий обіг – це сукупність усіх грошових розрахунків незалежно від форми їх здійснення.

Д

Дебетова картка – картка, що функціонує за дебетовою схемою (засіб проведення платіжних операцій шляхом прямого зменшення розмірів його фінансових активів).

Дебетова схема – платіжна схема, що передбачає розрахунки за операції з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на картковому рахунку.

Демпінг (скидання) – продаж товарів на зовнішніх ринках за цінами, які значно нижчі від цін всередині країни або на світовому ринку. До демпінгу вдаються капіталістичні держави, монополії, фірми для завоювання ринків збуту й придушення конкурентів.

Диверсифікація (від лат. Diversus, різний) – одна з форм концентрації капіталу в умовах науково-технічної революції. Полягає в тому, що фірми, прагнучи вистояти в умовах нерівномірного розвитку економіки, проникають у нові для себе галузі й сфери, розширюють об’єкти діяльності, асортимент товарів і поступово перетворюються на багатогалузеві комплекси.

Дисконтна картка – пластикова картка, яка забезпечує знижку для її утримувача в магазинах, ресторанах або в інших торгових організаціях згідно дисконтної програми.

Дисконтна програма – програма, що представляє собою правило (сукупність правил, умов, алгоритмів і т. п.), згідно з яким отримувач в торгово-сервісній організації має право на одержання знижок або інших пільг.

Дисконтна система – сукупність правовідношень між власником дисконтної картки і торгово-сервісними організаціями, які приймають дисконтні картки.

Е

Еквайрингова установа (еквайр) – юридична особа (банк), яка здійснює еквайринг.

Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток.

Екстранет (Extranet) – дві або більше Intranet-мереж, об’єднаних з метою спільного використання ресурсів установ.

Електронна комерція – одна з основних елементів електронного бізнесу який охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту.

Електронний бізнес – будь-яка ділова активність, при здійсненні якої використовуються -‘- комунікаційні можливості глобальних інформаційних мереж з метою отримання прибутку.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) ” сукупність даних, отримана за допомогою криптографічного перетворення вмісту електронного документа, яка дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, яка його підписала.

Електронний розрахунковий документ – банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про переказ коштів, має вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.

Електронні гроші (електронна готівка) – грошова вартість, яка зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої і може використовуватись для здійснення платежів.

Ембосування – процес тиснення, механічне видавлювання на пластиковій картці буквено-цифрової інформації. Воно дозволяє значно швидше оформляти операцію оплати карткою, роблячи відтиснення на ній сліпу.

Емісія (emissio – випуск) – проведення операцій з випуску платіжних карток певної платіжної системи.

І

Ідентифікація – процес присвоєння ідентифікаторів (імені, паролю користувача) суб’єктам і об’єктам системи.

Ідентифікаційна картка – картка, яка засвідчує особу (власника картки). Як правило, вона містить фотографію власника, його прізвище, ім’я і по батькові, дату видачі і закінчення терміну дії, спеціальні номери та інші службові відмітки.

Імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на розрахунковий документ – сліп, складений на паперовому носії.

Інтранет (Intranet) – внутрішня локальна обчислювальна мережа установи, яка створена і функціонує на основі Internet-технологій.

Інтернет (Internet) – всесвітня мережа, певна сукупність технічних засобів, стандартів і угод, яка дає змогу підтримувати зв’язок між комп’ютерними мережами у світі.

Інтернет-банкінг – можливість здійснювати всі стандартні операції, до яких може вдаватися клієнт в офісі банку (за винятком операцій з готівкою) через Internet.

Інформаційно-пошукова система (ЩО НБУ – складова частина СЕМП, що призначена для надання користувачам довідкової інформації про платежі, виконані засобами СЕМП.

К

Картковий рахунок (картрахунок) – банківський рахунок, на якому обліковуються операції за БПК

Квитанція (сліп) – документ, який підтверджує здійснення операцій з використанням БПК І містить в собі інформацію про суму операції, дату, а також дані, які дають можливість ідентифікувати БПК

Кліринг – система безготівкових розрахунків за продані товари, цінні папери, надані послуги, що грунтуються на зарахуванні взаємних вимог і зобов’язань сторін, що беруть участь у розрахунках.

Клубна картка – картка, яка засвідчує членство її власника в клубі або іншій організації.

Код банку – реквізит банку, визначений і включений до довідника банківських установ України згідно з Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні.

Консолідований картковий рахунок – рахунок, що відкривається емітентом для відображення загального стану балансу, руху та обліку коштів за всіма емітованими банком електронними гаманцями. Дебетовий залишок за консолідованим картрахунком не допускається.

Консолідований кореспондентський (субкореспондентський) рахунок – об’єднання коштів установ одного банку на його рахунку в Національному банку з метою їх спільного використання в СЕП.

Консолідований кореспондентський рахунок – рахунок, на якому відображаються міжбанківські розрахунки більш як однієї банківської установи (об’єднання коштів комерційного банку та його філій або певної кількості філій).

Консорціум – (співучасть, спільність) – одна з форм монополій, тимчасова угода групи банківських або промислових монополій для спільного здійснення великих фінансових операцій.

Кореспондентський рахунок – рахунок, який відкривається комерційному банку – юридичній особі для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного кореспондентського договору.

Кореспондентські відносини – договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.

Корпоративна картка – платіжна картка, яка дає змогу її власнику провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на картковому рахунку юридичної особи.

Кредитна картка – універсальний платіжний засіб, за допомогою якого власник картки може здійснювати платежі за товари та послуги і одержувати готівку не тільки за рахунок власних коштів, але й за рахунок наданого банком кредиту.

Кредитна схема – платіжна схема, яка передбачає виконання розрахунків за операції з платіжною карткою в межах наданого банком кредиту.

Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Кредитний рахунок – це рахунок, який призначений для обліку кредитів, що надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Криптографія (від крипто – таємниця і графія – писати) – система зміни тексту з метою зробити текст незрозумілим використовуючи шифрування.

М

Магнітна смуга – смуга розташована на зворотньому боці пластикової картки і містить інформацію в закодованому вигляді.

Міжбанківські розрахунки – система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов’язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

Міжнародна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом, і яка здійснює свою діяльність між банками різних країн, які використовують єдині стандарти платіжних засобів.

Мікрошрифт – безперервний рядок тексту, зменшений до такого розміру, що може бути прочитаний тільки за допомогою лупи. Мікрошрифт можна надрукувати тільки дуже дорогими і якісними офсетними машинами, тому підробити його кустарним способом неможливо.

Модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП – сукупність механізмів і правил роботи СЕП, комерційного банку та його філій, згідно з якими здійснюються міжбанківські розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком через СЕП.

Моніторинг – діяльність емітента/еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням спеціальних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам.

Н

Наперед оплачена платіжна картка – платіжна картка, яка надає право власнику виконувати операції в межах попередньо внесених коштів, що обліковуються на консолідованому картрахунку банку.

Нерезидент – юридична особа – інвестор, представник юридичних осіб, фізична особа.

Несанкціонований доступ – доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених у певній автоматизованій системі правил розмежування доступу.

Номер картки – унікальний набір цифр, що наноситься на картку в результаті ембосування або випалення, записаний на магнітну смугу або в мікросхему.

О

Овердрафт – короткостроковий кредит, що надається банком у разі виникнення дебетового сальдо за картрахунком клієнта.

Одноемітентна платіжна система – платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента та еквайра.

Он-лайн (on-line) операція – операція, яка вимагає безперервного телекомунікаційного зв’язку в режимі реального часу з банківським рахунком.

Он-лайн (on-line, на лінії) режим – живе сполучення комп’ютера (ПТК) користувача з віддаленим комп’ютером (НТК), сеанс в режимі реального часу.

Операційний день банку (ОДБ) – програмно-технічний комплекс, який забезпечує автоматизоване виконання внутрішньобанківських розрахункових і бухгалтерських операцій протягом одного операційного дня банку.

Особиста картка – платіжна картка, емітована на ім’я клієнта – фізичної особи, що не є суб’єктом господарювання.

Оф-лайн (of-line) операція – операція, яка не потребує оперативного зв’язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій.

Оф-лайн (оf-Ііnе, поза лінією або в автономному режимі) режим, при якому трансакція відбувається протягом певного проміжку часу, а результат її виконання оформлено як окрему технологічну дію.

П

Переказ грошей – рух визначеної суми коштів з метою її зарахування на рахунок одержувача. Ініціатор операції й одержувач може бути однією особою.

Персональний ідентифікаційний номер (ПІН) – секретний код, відомий лише власнику платіжної картки і необхідний для його ідентифікації під час здійснення операцій з її використанням.

Пластикова картка – пластина стандартних розмірів 85,6×53,9×0,76 мм, виготовлена із стійкої до механічних і термічних дій пластмаси, яка є носієм інформації.

Платіжна картка – ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки, яка містить обов’язкові реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують платіжну систему та його емітента.

Платіжна організація – юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність відповідно до закону та договору.

Платіжна система (ПС) – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність нормативних, договірних, фінансових і інформаційно-технічних засобів, а також рішень учасників (банків, установ, компаній), які регламентують свої взаємостосунки щодо порядку використання БПК. ПС повинна об’єднувати не менше двох банків-емітентів.

Платіжна система в Інтернет – система здійснення розрахунків між фінансовими установами, бізнес-організаціями та Інтернет-користувачами в процесі купівлі-продажу товарів і послуг через Інтернет.

Платіжна схема – схема, за якою виконується облік операцій за платіжними картками клієнта та здійснюються розрахунки за ці операції

Платіжний термінал – електронний пристрій, який дає можливість внаслідок взаємодії з БПК, здійснювати авторизацію і формувати платіжні чеки по операціях з використанням БПК

Процесинг – діяльність щодо виконання авторизації, моніторингу, збору, обробки, зберігання й надання членам системи та розрахунковому банку платіжних повідомлень за операціями з платіжними картками.

Процесинговий центр (ПЦ) – уповноважений платіжною системою спеціалізований обчислювальний центр, який містить базу даних ПС (дані про членів платіжної системи і держателів БПК), з метою забезпечення запитів на авторизацію в тому випадку, якщо банк-емітент не веде своєї власної бази. В іншому випадку процесинговий центр пересилає в банк-емітент запит, який авторизується через еквайра.

Прямі кореспондентські відносини – це договірні відносини між комерційними банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного.

Р

Регіон СЕМЕА – Центральна і Східна Європа, Близький Схід і Африка.

Резидент – юридична особа, виділений підрозділ юридичних осіб, фізична особа.

Реконсиляція – процедура контролю, яка полягає в ідентифікації та перевірці виконання кожного переказу за допомогою щонайменше трьох показників, визначених платіжною системою.

Ретейлер – здійснює прийом карток платіжної системи для розрахунків за надані товари та послуги під забезпечення банка-еквайєра.

Розрахунковий банк – уповноважений платіжною організацією відповідної платіжної системи банк, що відкриває рахунки членам платіжної системи та бере участь у проведенні взаемо-розрахунків між ними.

С

Система автоматизації банку (САБ) – програмно-технічний комплекс, що забезпечує внутрішньобанківську діяльність.

Система “клієнт-банк” – це спосіб Передачі повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту.

Система електронних платежів (СЕП) – державна платіжна система, що забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків у електронній формі між банківськими установами на території України.

Система електронних міжбанківських переказів (СЕМП) – державна платіжна система, що складається із системи електронних платежів (СЕП) та системи термінових переказів (СТП).

Система електронної торгівлі (комерції) – сукупність програмно-технічних засобів, процедур і правил, використання яких дає змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених товарів (послуг).

Системи лояльності – основна мета запровадження систем лояльності залучення нових клієнтів та встановлення довгострокових взаємовідносин з покупцем або клієнтом. Основною ідеєю програми лояльності є винагорода клієнтів залежно від їх купівельної активності.

Скретч-картка ( Scratch – картка) – картка із спеціальною непрозорою панеллю, яка наноситься на її поверхню, щоб закрити пароль, код або іншу інформацію. Панель потрібно стерти, для того щоб прочитати нанесену інформації.

Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки й містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки.

Спредові послуги – до спредових відносять послуги, чисті доходи від яких формуються як різниця між комісією, отриманою від клієнта, та комісією, сплаченою при організації даної послуги. Прикладом такої послуги є видача клієнтам готівки за рахунок купленої в інших банків або в установі НБУ. Спред виникає лише тоді, коли банк використовує сторонніх (третіх) осіб при наданні послуг клієнтам.

Смарт-картка – картка з вбудованим мікропроцесором, яка здатна виконувати складні операції по обробці інформації і зберігати її, та має високий рівень захисту.

Смуга для підпису – спеціальна смуга на картці, призначена для розміщення зразка підпису або іншої додаткової інформації. Вона може бути однотонною (без написів) і з написами, які запобігають стиранню підпису.

Стандарт SET (Secure Electronic Transactions) – безпечні або захищені електронні трансакції.

Стоп-лист – список номерів платіжних карток, за якими заборонено проведення операцій. Стоп-лист може бути як електронним, так і паперовим.

Система термінових переказів (СТП) – складова СЕМП, що забезпечує проведення міжбанківського переказу в режимі реального часу.

Т

Термінальне обладнання – пристрої, призначені для виконання процедур авторизації із застосуванням платіжних карток.

Титульні знаки WebMoney – універсальні облікові одиниці, що використовуються для проведення розрахунків в системі WebMoney Transfer.

Торговець (комерсант) – суб’єкт підприємницької діяльності, що діє на підставі договору з еквайром або платіжною організацією про обслуговування платіжних інструментів з метою проведення оплати вартості товарів або послуг.

Торговий термінал (POS) – пристрій для сплати за товари та послуги.

Трансакція – операція (банківська операція), яка виконується електронними засобами і супроводжується взаємними поступками агентів.

Трансфер – (франц. transfert, від transero – переношу, перемішую) – це переказ від однієї установи до іншої.

У

Учасник платіжної системи – юридична особа (банк, торговець) або фізична особа, яка мас договірйо-правові відносини з членами ПС.

Ф

Франчайзинг – система договірних відносин між учасниками ринкового процесу, при якій одна з фірм (франчайзер) надає іншій/іншим фірмам (фраячайзи) право користування своєю торговою маркою, а в деяких випадках також своїми оригінальними технологіями.

Х

Хост (host), Вузол – будь-яка одиниця комп’ютерної техніки, підключена до комп’ютерної мережі (Інтернет). Наприклад – комп’ютер, сервер, маршрутизатор і т. д. Як правило, для позначення імені хоста використовується його ім’я в мережі (для локальної мережі) або ІР-адрес, або імя домена (для інтернету).

Хостинг (розміщення сайту) – послуга по наданню дискового простору для фізичного розміщення файлів сайту на сервері, який постійно знаходиться в мережі Інтернет.

Ч

Член міжнародної платіжної системи – юридична особа, яка отримала ліцензію міжнародної платіжної системи на емісію карток цієї системи і/або на обслуговування карток цієї системи (эквайринг) і відповідно до чинного законодавства України має право здійснювати на території України вказані операції.

Член платіжної системи – юридична особа, яка отримала ліцензію платіжної системи і надає послуги учасникам ПС щодо переказу за допомогою цієї ПС.

Ш

Штрих-код – закодована індивідуальна цифрова інформація. Шифр (код) – сукупність правил для шифрування.

Шифрування – перетворення електронного документа із застосуванням криптографічних методів з метою захисту його змісту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Платіжні системи – Пиріг С. О. – КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК