Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 11.3. Підходи до визначення категорії “екологічно чистий товар”

Вихід з економічної й екологічної кризи одночасно можливий при орієнтації на екологічну продукцію, на створення й розвиток в Україні ринку екологічно чистих товарів.

Існують розбіжності при визначенні категорії “екологічно чисті товари”. Більшість авторів розглядають це поняття в першу чергу з погляду екологічної безпеки. Так, наприклад, А. Горєлова під екологічно чистим продуктом розуміє продукт, безпечний як для людини, так і для навколишнього середовища.

Одні економісти під екологічними товарами розуміють різні види природних ресурсів. Інші – чисте повітря, воду, грунт, а також здоров’я. Також екологічно чистими товарами називають вироби й послуги, виробництво й споживання яких сприяє зниженню інтегрального екологічного впливу у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту. Під екологічно чистими товарами розуміється все те, що може задовольняти екологічну потребу або її брак і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання.

Існує поняття екологічних інновацій у якості змін у соціально-економічному розвитку господарської системи, які разом із позитивним соціально-економічним ефектом поліпшують стан природного середовища або значно зменшують негативний вплив на навколишнє середовище. Так само існує поняття “екологічне підприємництво”, під яким розуміється діяльність з виробництва й реалізації товарів, проведення робіт і послуг, спрямованих на попередження шкоди навколишньому середовищу й здоров’ю населення. Можливо вживати термін “екологічно сприятливий продукт” з точки зору п’яти критеріїв: токсичність, необоротність, некерованість, рівень або розмір впливу продукту (процесу), обтяження екологічної системи продуктом.

С. Ілляшенко під екологічно чистими товарами (виробами або послугами) розуміє товари, що є економічно ефективними й екологічно безпечними у виробництві, споживанні й утилізації.

У таблиці 1.2 представлений ряд визначень поняття “екологічно чистий товар” з погляду різних авторів.

Більшість існуючих нині визначень екологічної чистоти продукту дається з точки зору виробника або незалежних сторонніх організацій. Основними факторами привабливості екологічно чистих товарів виступають у першу чергу якість самого товару, а також якість навколишнього природного середовища, де він був вирощений, або впроваджується, обмінюється, реалізується.

Не менш привабливим є фактор утилізації, тобто яким чином екологічно чистий товар впливає на навколишнє середовище після його споживання й утилізації.

За твердженням деяких авторів словосполучення “екологічно чистий” взагалі позбавлене змісту: якщо сам по собі продукт дійсно є повністю натуральним і не містить шкідливих речовин, може виявитися, що при його виробництві використовуються токсини.

Це означає, що якщо цю упаковку спалюватимуть, то в атмосферу виділятимуться високотоксичні речовини. А можливо, при виробництві цього товару завдається серйозний збиток навколишньому середовищу.

Таблиця 11.2. ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ КАТЕГОРІЇ “ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ТОВАР”

Дефініції категорії “екологічно чистий товар”

Джерело

Продукт, безпечний як для людини, так і для навколишнього середовища

А. Горєлова

Економічно ефективні й екологічно безпечні у виробництві, споживанні й утилізації.

С. Ілляшенко, О. Прокопенко

Екологічно чистим товаром може бути визнана продукція, розроблена й виготовлена в рамках екоорієнтованої виробничої системи, що не завдає шкоди навколишньому середовищу й споживачеві.

І. Должанський, О. Бєлякова

Продукція, що не містить токсичних речовин у дозах, що впливають на біологічні процеси в природі й здоров’ї людини.

О. Литвинов

Товаром виступають технології з вищим рівнем екологічної безпеки, якісні, з екологічної точки зору, продукти й послуги, які зменшують екологічний ризик і мінімізують забруднення при використанні ресурсів.

Н. Барабашова

Економічне благо, яке не залежить від його здатності до пересування й від осіб, які пропонують його для продажу, від його матеріальності, від його характеру, як продукту праці, призначене для обміну, виробництва, споживання, утилізація якого не завдає шкоди здоров’ю людини протягом всього її життя й не справляє негативного впливу на здоров’я майбутніх поколінь, а також на навколишнє середовище, призначенням якого є контроль, вимір, запобігання або зменшення шкідливого впливу на людину й на навколишнє середовище.

Я. Мамлєєва

Товар, споживання якого не завдає шкоди здоров’ю людини протягом всього її життя й не справляє негативного впливу на здоров’я майбутніх поколінь, з’явився порівняно нещодавно.

Т. Дьоміна

Або, наприклад, у “чистого” продукту може бути упакування, що виготовлено за застарілою технологією, яка завдає шкоди навколишньому середовищу.

Справжнім екологічно чистим можна назвати продукт, якщо він не містить шкідливих для людини й навколишнього середовища речовин. І якщо при його виробництві й утилізації упакування не завдається шкоди довкіллю.

У наукових працях О. Прокопенко запропоновано використовувати наступне визначення категорії “екологічні товари” – економічні продукти, тобто результати людської праці (господарської діяльності), які представлені в матеріально-предметній формі (матеріальні продукти), у духовній або інформаційній формі (інтелектуальні продукти) або у вигляді виконаних робіт і послуг, виробництво й споживання яких знижує екодеструктивний вплив у розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту при одночасному підвищенні економічної ефективності в сферах виробництва і споживання. Це дозволяє, на думку дослідника, встановити термінологічну сутність поняття екологічних товарів, що особливо необхідно для управління процесами формування ринку (зокрема на державному й регіональному рівнях).

Автором запропонована класифікація товарів за ступенем екологічності. Зокрема вона виділяє:

– неекологічні товари – екологічно небезпечні товари (при їхній розробці, виробництві, споживанні й утилізації сумарний екодеструктивний вплив перевищує асимілюючі можливості навколишнього середовища) і екологічно прийнятні товари (вносять екодеструктивні зміни в межах асимілюючих можливостей навколишнього середовища);

– екологічні товари – екологічно нейтральні товари (їхнє виробництво й споживання не руйнують навколишнього середовища) і екологічно спрямовані товари (їхнє виробництво й споживання вносять позитивні зміни в навколишнє середовище).

Обов’язковою умовою екологічної чистоти є відсутність шкідливих речовин, компонентів, матеріалів та інших видів сировини в готовому продукті, а також відповідність критеріям екоефективності технології виробництва даного продукту. Це дозволить забезпечити мінімальний вміст шкідливих речовин у продукті й істотно підвищити якість і конкурентоспроможність товару, тим самим указує на необхідність перегляду управлінських рішень у нових умовах формування й розвитку ринку екологічно чистих товарів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Планування маркетингу – Овєчкіна О. А. – 11.3. Підходи до визначення категорії “екологічно чистий товар”