Підприємництво – Гой І. В

Підприємництво – Гой І. В. – ВСТУП

Ринкова економіка побудована на підприємництві, яке є джерелом стійкого економічного розвитку країни. Ефективність підприємницької діяльності визначальною мірою залежить від знань, умінь, організаторських здібностей та ініціативи підприємців і фахівців у галузі підприємництва. В умовах ринкової

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ВИД ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1 Історія розвитку теорії підприємництва Сутність підприємництва є предметом інтенсивного вивчення як в популярній, так і в науковій літературі. На даний час не існує загальноприйнятої економічної теорії підприємництва та відсутнє однозначне трактування його сутності.

Підприємництво – Гой І. В. – 1.1 Історія розвитку теорії підприємництва

1.1 Історія розвитку теорії підприємництва Сутність підприємництва є предметом інтенсивного вивчення як в популярній, так і в науковій літературі. На даний час не існує загальноприйнятої економічної теорії підприємництва та відсутнє однозначне трактування його сутності.

Підприємництво – Гой І. В. – 1.2 Роль підприємництва в суспільстві

Формування ефективної ринкової системи господарювання в Україні пов’язане з розвитком масштабів підприємницької діяльності в усіх галузях економіки. Підприємництво має на меті, з одного боку, одержання прибутку в результаті застосування новітніх технологій, розвитку нових методів

Підприємництво – Гой І. В. – 1.3 Засади підприємницької діяльності в Україні

Згідно із Конституцією України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський Кодекс. Загальними принципами господарювання в Україні є: – забезпечення економічної багатоманітності та рівний

Підприємництво – Гой І. В. – 1.4 Суб’єкти підприємницької діяльності. Громадянин як суб’єкт підприємництва

Відповідно до законодавства України, суб’єктами підприємницької діяльності є: 1) господарські організації (підприємства) – юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які

Підприємництво – Гой І. В. – 1.5 Державне регулювання підприємництва

Держава і підприємництво вступають у певні відносини, в яких кожна зі сторін має значний вплив. Держава має потребу в підприємництві, оскільки ринкова система забезпечує її матеріальними ресурсами, послугами і товарами, фінансовою підтримкою державних програм

Підприємництво – Гой І. В. – 1.6 Захист прав підприємців та споживачів

Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів. Права та законні інтереси зазначених суб’єктів захищаються шляхом: – визнання наявності або відсутності прав; – визнання недійсними актів органів державної влади, що ущемляють

Підприємництво – Гой І. В. – 1.7 Обмеження підприємницької діяльності. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності, а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються законом. Законодавчими актами передбачено два типи обмежень у здійсненні певних видів підприємницької діяльності: 1) деякі види діяльності можуть здійснювати

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 2. ГАЛУЗІ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Види господарської діяльності та їх класифікація Будь-яке підприємництво тією чи іншою мірою пов’язане з основними фазами відтворювального циклу – виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, обміном і розподілом товарів, а також їх

Підприємництво – Гой І. В. – 2.1 Види господарської діяльності та їх класифікація

2.1 Види господарської діяльності та їх класифікація Будь-яке підприємництво тією чи іншою мірою пов’язане з основними фазами відтворювального циклу – виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, обміном і розподілом товарів, а також їх

Підприємництво – Гой І. В. – 2.2 Підприємницька діяльність в галузях промисловості, сільського, лісового господарства, будівництва, транспорту. Інноваційна діяльність

Промисловість – найважливіша структурна ланка (сектор) господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% зайнятого населення, Провідна роль промисловості в економіці України визначається, перш за все, тим, що, забезпечуючи всі галузі

Підприємництво – Гой І. В. – 2.3 Торговельне підприємництво

Найбільший розвиток у перші роки переходу до ринку в Україні одержало торговельне підприємництво. Воно характеризується операціями й угодами по купівлі і продажу товарів і послуг. Тут швидше можна одержати віддачу. Ця сфера, багато в

Підприємництво – Гой І. В. – Міна (бартер) у сфері господарювання

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. Сторона договору вважається продавцем того товару, який вона

Підприємництво – Гой І. В. – Зберігання у товарному складі

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. Сторона договору вважається продавцем того товару, який вона

Підприємництво – Гой І. В. – Комерційне посередництво (агентська діяльність)

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи оперативне управління певний товар в обмін на інший товар. Сторона договору вважається продавцем того товару, який вона

Підприємництво – Гой І. В. – 2.4 Фінансове підприємництво

Фінансове підприємництво – Це діяльність, де об’єктом кулівлі-продажу є специфічний товар – гроші, іноземна валюта, цінні папери. Сутність фінансово-кредитного підприємництва полягає в тому, що підприємець придбаває головний фактор підприємництва у вигляді різних грошових коштів

Підприємництво – Гой І. В. – 2.5 Підприємницька діяльність у сфері послуг

До послуг відносять майже всі види корисної діяльності, яка не створює матеріальних цінностей. Головним критерієм при цьому є невідчутний характер продукту, що виробляється у процесі її надання. Тому послуга корисна не як річ, а

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

3.1 Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища Створення та ефективне функціонування суб’єктів підприємництва забезпечується передусім певними умовами його діяльності. Крім того, практичне функціонування суб’єктів підприємництва на ефективному рівні можливе лише за наявності певної ситуації

Підприємництво – Гой І. В. – 3.1 Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища

3.1 Передумови підприємництва та елементи підприємницького середовища Створення та ефективне функціонування суб’єктів підприємництва забезпечується передусім певними умовами його діяльності. Крім того, практичне функціонування суб’єктів підприємництва на ефективному рівні можливе лише за наявності певної ситуації

Підприємництво – Гой І. В. – 3.2 Інфраструктура підприємництва

Інфраструктура підприємництва створює сприятливі умови для його розвитку в країні. Інфраструктура в будь-якій соціально-економічній системі – це сукупність елементів, які забезпечують безперебійне функціонування взаємозв’язків об’єктів і суб’єктів цієї системи. Основна функція інфраструктури полягає в

Підприємництво – Гой І. В. – 3.3 Функції і модель підприємництва

Функції підприємництва будемо розглядати в двох аспектах. 1. За періодичністю Функції підприємництва поділяються на основні та додаткові. Основні функції постійно здійснюються в процесі підприємницької діяльності. Додаткові функції здійснюються підприємцем періодично. 2. За процесами ділового

Підприємництво – Гой І. В. – 3.4 Правова база підприємництва

Функції підприємництва будемо розглядати в двох аспектах. 1. За періодичністю Функції підприємництва поділяються на основні та додаткові. Основні функції постійно здійснюються в процесі підприємницької діяльності. Додаткові функції здійснюються підприємцем періодично. 2. За процесами ділового

Підприємництво – Гой І. В. – 3.5 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні

Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. Розвиток підприємництва в значній мірі залежить від зовнішнього середовища, в якому за останні роки відбулися такі суттєві зрушення [99]: А) індивідуальна споживацька поведінка,

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

4.1 Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств Сучасна ринкова економіка грунтується на підприємництві в різноманітних його модифікаціях. Підприємництво може здійснюватись у формі підприємства або як індивідуальне підприємництво. В останньому випадку підприємство не

Підприємництво – Гой І. В. – 4.1 Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств

4.1 Підприємство як організаційна форма прояву підприємництва. Класифікація підприємств Сучасна ринкова економіка грунтується на підприємництві в різноманітних його модифікаціях. Підприємництво може здійснюватись у формі підприємства або як індивідуальне підприємництво. В останньому випадку підприємство не

Підприємництво – Гой І. В. – 4.2 Підприємства колективної власності. Особливості та види кооперативів

Згідно з Господарським кодексом України, підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (засновників). Підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних

Підприємництво – Гой І. В. – 4.3 Державні та змішані підприємства

Ринкова економіка не вимагає повної ліквідації державної власності. Державний сектор продовжує залишатися одним з невід’ємних сегментів економіки в більшості країн. Він покликаний забезпечувати загальнонаціональні інтереси в тих виробництвах і галузях, де функціонування на приватній

Підприємництво – Гой І. В. – 4.4 Підприємства з іноземними інвестиціями

За належністю капіталу у світі розрізняють національні, іноземні, багатонаціональні підприємства. Національні Підприємства належать підприємцям своєї країни повністю або в частині, що забезпечує їх контроль. Наприклад, “ІВМ” при міжнародному характері своєї діяльності є національною фірмою

Підприємництво – Гой І. В. – 4.5 Мале підприємництво

В усіх країнах неодмінним та досить вагомим елементом ринкової економіки є мале підприємництво. Малі підприємства не є особливою організаційною формою господарювання і можуть бути будь-якої форми власності: державними підприємствами, товариствами з обмеженою відповідальністю, акціонерними

Підприємництво – Гой І. В. – 4.6 Організаційно-правові форми підприємництва

Правовий статус Підприємства визначає, хто та в якому розмірі несе відповідальність по зобов’язаннях підприємства, кому належить право укладати угоди та хто вирішує питання господарської діяльності. Вибір організаційно-правової форми підприємництва залежить від багатьох Чинників, А

Підприємництво – Гой І. В. – 4.6.1 Одноособове володіння

Правовий статус Підприємства визначає, хто та в якому розмірі несе відповідальність по зобов’язаннях підприємства, кому належить право укладати угоди та хто вирішує питання господарської діяльності. Вибір організаційно-правової форми підприємництва залежить від багатьох Чинників, А

Підприємництво – Гой І. В. – 4.6.2 Види господарських товариств

Діяльність господарських товариств в Україні регулюється Господарським Кодексом, законом “Про господарські товариства”, законом “Про акціонерні товариства”. Згідно із законодавством, Господарськими товариствами Визнаються підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання

Підприємництво – Гой І. В. – 4.6.3 Особливості акціонерних товариств

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

5.1 Технологія створення власної справи Суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян

Підприємництво – Гой І. В. – 5.1 Технологія створення власної справи

5.1 Технологія створення власної справи Суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян

Підприємництво – Гой І. В. – 5.2 Формування початкового капіталу. Оцінка майна

Засновуючи власну справу, підприємець постає перед проблемою пошуку початкового (стартового) капіталу. Початковий капітал – це сума коштів, необхідних для започаткування підприємства (справи). Одній з найважливіших причин невдач в підприємництві є недостатність стартового капіталу. Отже,

Підприємництво – Гой І. В. – 5.3 Найменування та торговельна марка підприємства

Завдання впізнанності продукту або послуги і лояльності до них споживача вирішується через створення торгової марки і шляхом розробки фірмового стилю, слогану і тому подібне. Комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг)

Підприємництво – Гой І. В. – 5.4 Зміст установчих документів та їх підготовка

Установчими документами суб’єкта господарювання є рішення про його утворення – установчий (засновницький) договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб’єкта господарювання. Типовий зміст деяких установчих документів наведені у додатку В. В установчих документах

Підприємництво – Гой І. В. – 5.5 Державна реєстрація підприємницької діяльності

Кінцевим етапом установчої стадії процесу створення підприємства є державна реєстрація. Суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа – підприємець. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації в Україні – державна

Підприємництво – Гой І. В. – 5.6. Припинення підприємницької діяльності. Реорганізація та ліквідація суб’єкта господарювання. Реструктуризація підприємства

Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його Реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації (за рішенням власника або суду). У разі злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до

Підприємництво – Гой І. В. – 5.7 Типові помилки при заснуванні власної справи

Досвід формування підприємницької діяльності показує, що найбільша проблема для підприємців – дефіцит фінансових ресурсів для організації власної справи. Важливими перешкодами є також відсутність приміщень і устаткування, нестача кваліфікованого персоналу, труднощі з придбанням необхідних сировини

Підприємництво – Гой І. В. – РОЗДІЛ 6. МЕНЕДЖМЕНТ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

6.1 Сутність менеджменту. Система підприємницького управління Підприємницький успіх залежить не лише від економічних можливостей фірми чи обсягу виконаних операцій, а й від мистецтва згуртування всього колективу підприємства для досягнення поставлених цілей, від уміння організувати

Підприємництво – Гой І. В. – 6.1 Сутність менеджменту. Система підприємницького управління

6.1 Сутність менеджменту. Система підприємницького управління Підприємницький успіх залежить не лише від економічних можливостей фірми чи обсягу виконаних операцій, а й від мистецтва згуртування всього колективу підприємства для досягнення поставлених цілей, від уміння організувати

Підприємництво – Гой І. В. – 6.2 Розробка стратегії та бізнес-планування підприємницької діяльності

Стратегічне управління охоплює питання довгострокового планування, чітке визначення цілей розвитку, способів досягнення поставлених завдань, методи адаптації підприємства до змін на ринку. Цикл підприємницької діяльності в загальному випадку включає такі етапи: аналіз ситуації; визначення цілей;

Підприємництво – Гой І. В. – 6.3 Організація маркетингу

Діяльність сучасних підприємств має грунтуватися на концепції маркетингу, врахуванні потреб споживачів та інтересів суспільства. Маркетинг (англ. marketing – торгівля, продаж) – система організації та управління діяльністю підприємства щодо розроблення нових видів товарів, їх виробництва

Підприємництво – Гой І. В. – 6.4 Організація фінансової діяльності та оптимізація оподаткування

В управлінській роботі підприємця фінансова діяльність посідає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Підприємництво – Гой І. В. – 6.5 Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід’ємною сферою господарської діяльності підприємств та всіх учасників ринкових відносин. В сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність виступає одним з ключових чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства. Згідно із законом України “Про зовнішньоекономічну

Підприємництво – Гой І. В. – 6.6 Ризики підприємницької діяльності та економічна безпека підприємства

Ризик – важливий елемент підприємницької діяльності. Основна риса характеру підприємця – нахил до ризику. Досягає успіху той підприємець, який вміє вчасно ризикувати. Підприємницький ризик – це імовірність виникнення збитків або неодержання доходів порівняно з

Підприємництво – Гой І. В. – 1. Стратегічні помилки в управлінні бізнесом

– надмірна залежність від інших фірм. Слід задуматися про те, що може статися, якщо ваші зв’язки порушаться. А це може статися в разі припинення діяльності вашого партнера, зміни його номенклатури, або, якщо він раптом