Педагогіка – Зайченко І. B

Педагогіка – Зайченко І. B. – ПЕРЕДМОВА

Шановний друже! Ви – студент вищого педагогічного навчального закладу, а отже, готуєтесь стати педагогом, вихователем, наставником, Учителем з великої літери. “Учитель! Який безмежно великий зміст цього слова! Яка глибина його значення! Яка височінь і

Педагогіка – Зайченко І. B. – РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв’язок з іншими науками 1.1. Педагогіка – наука про виховання Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів “пайс” – дитина і “аго” – вести. Педагогом

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв’язок з іншими науками

Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв’язок з іншими науками 1.1. Педагогіка – наука про виховання Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів “пайс” – дитина і “аго” – вести. Педагогом

Педагогіка – Зайченко І. B. – 1.1. Педагогіка – наука про виховання

Тема 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв’язок з іншими науками 1.1. Педагогіка – наука про виховання Свою назву педагогіка отримала від грецьких слів “пайс” – дитина і “аго” – вести. Педагогом

Педагогіка – Зайченко І. B. – 1.2. Об’єкт, предмет, функції і завдання педагогіки

Педагогіка як наука має власний об’єкт і предмет вивчення. Об’єкт дослідження – це частина об’єктивної реальності, а предмет – це властивості, характеристика об’єкта. Оскільки, Педагогіка – це наука про виховання людини, то Об’єктом педагогіки

Педагогіка – Зайченко І. B. – 1.3. Основні категорії педагогіки

Найважливішими категоріями педагогіки є: Виховання, навчання, освіта, педагогічний процес, розвиток, формування людини. Виховання – цілеспрямований і організований процес формування особистості. У педагогіці поняття “виховання” використовується в “широкому і вузькому” соціальному, а також в “широкому

Педагогіка – Зайченко І. B. – 1.4. Система педагогічних наук

З розвитком суспільного прогресу, зростанням нових знань, розширенням сфери проникнення наукової думки в реальне життя відбувається й розширення галузей педагогіки. У загальновизнаному переліку педагогічних наук нині налічується їх досить значна кількість. Ясельна педагогіка вивчає

Педагогіка – Зайченко І. B. – 1.5. Зв’язок педагогічної науки з іншими науками

Успіхи вчених у розробці педагогічних інновацій здебільшого досягаються в результаті загальнонаукового підходу до об’єктів дослідження. Саме на межі педагогічних наук з іншими науками про людину найчастіше здійснюються відкриття. Ізоляція педагогіки від інших наук –

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 2. Методологія і методи педагогічних досліджень

2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні Наука може розвиватись лише тоді, коли вона поповнюватиметься все новими і новими фактами. В свою чергу, для їх накопичення й інтерпретації потрібні науково обгрунтовані методи дослідження.

Педагогіка – Зайченко І. B. – 2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні

2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні Наука може розвиватись лише тоді, коли вона поповнюватиметься все новими і новими фактами. В свою чергу, для їх накопичення й інтерпретації потрібні науково обгрунтовані методи дослідження.

Педагогіка – Зайченко І. B. – 2.2. Філософські основи педагогіки

2.1. Поняття про методологію педагогіки і її рівні Наука може розвиватись лише тоді, коли вона поповнюватиметься все новими і новими фактами. В свою чергу, для їх накопичення й інтерпретації потрібні науково обгрунтовані методи дослідження.

Педагогіка – Зайченко І. B. – 2.3. Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень

Загальнонаукова методологія педагогіки може бути представлена Системним підходом, що відображає загальний зв’язок і взаємообумовленість явищ і процесів навколишньої дійсності. Він орієнтує дослідника і практика на необхідність підходу до аналізу явищ життя як до систем,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 2.4. Організація педагогічного дослідження

Дослідження у галузі педагогіки – це Процес і результат наукової діяльності, спрямованої на отримання нових знань про закономірності освіти, виховання, їх структуру і механізм, зміст, принципи і технології. Воно покликане пояснювати і передбачати педагогічні

Педагогіка – Зайченко І. B. – 2.5. Система методів і методика педагогічного дослідження

У відповідності з логікою наукового пошуку здійснюється розробка методики дослідження, що є сукупністю теоретичних та ем­піричних методів, які дають можливість з найбільшою достовірністю дослідити такий складний і багатофункціональний об’єкт, яким є освітньо-виховний процес. Використання

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості

3.1. Процес розвитку особистості У перекладі з латинської “процес” означає рух вперед, зміни. Поняття “розвиток” було визначено раніше. Це процес кількісних і якісних змін в організмі людини. Результат розвитку – становлення людини як біологічного

Педагогіка – Зайченко І. B. – 3.1. Процес розвитку особистості

3.1. Процес розвитку особистості У перекладі з латинської “процес” означає рух вперед, зміни. Поняття “розвиток” було визначено раніше. Це процес кількісних і якісних змін в організмі людини. Результат розвитку – становлення людини як біологічного

Педагогіка – Зайченко І. B. – 3.2. Спадковість і розвиток

Пізнати закономірності людського розвитку – це означає отримати відповідь на ключове питання: якими факторами обумовлені хід і результати даного процесу. Якими ж причинами визначається розвиток особистості? Встановлено, що процес і результат людського розвитку детермінуються

Педагогіка – Зайченко І. B. – 3.3. Вплив середовища на розвиток особистості

Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації, тобто спілкування, взаємодії з іншими людьми. Поза людським суспільст­вом духовний, соціальний, психічний розвиток відбуватися не може. Реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток людини, називається Середовищем. На

Педагогіка – Зайченко І. B. – 3.4. Розвиток, виховання і формування особистості

Вплив спадковості і середовища коректується вихованням. Ефективність виховної взаємодії полягає в цілеспрямованості, систематичності й кваліфікованому керівництві. Слабкість виховання полягає в тому, що воно грунтується на свідомості людини і потребує ЇЇ участі, тоді як спадковість

Педагогіка – Зайченко І. B. – 3.5. Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку

Вплив на розвиток спадковості, середовища і виховання доповнюється ще одним важливим фактором – діяльністю особистості. Під діяльністю особистості розуміють дуже велику кількість усіх можливих занять людини, все те, що вона робить. Із глибин віків

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку

4.1. Вікова періодизація З метою активного керівництва й управління процесами розвитку педагоги вже в далекому минулому здійснювали спроби класифікації періодів людського життя. Відомо цілий ряд розробок періодизацій розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горолок, Левітов, Ельконін,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 4.1. Вікова періодизація

4.1. Вікова періодизація З метою активного керівництва й управління процесами розвитку педагоги вже в далекому минулому здійснювали спроби класифікації періодів людського життя. Відомо цілий ряд розробок періодизацій розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горолок, Левітов, Ельконін,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 4.2. Особливості виховання учнів різних вікових груп

Молодший шкільний вік (6 – 10 років). У шестирічному віці дитина переживає значні зміни в житті. Перехід до шкільного віку пов’язаний з помітними змінами в її діяльності, спілкуванні, взаєминах з іншими людьми. Провідною діяльністю

Педагогіка – Зайченко І. B. – 4.3. Врахування індивідуальних особливостей

У розвитку людини виявляється загальне й особливе. Загальне властиве всім людям певного віку; особливе вирізняє окрему людину. Особливе в людині називають індивідуальним, а особистість з яскраво вираженим особливим – індивідуальністю. Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних,

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 5. Педагогічний процес

5.1. Педагогічний процес як система Педагогічним процесом називають розвиваючу взаємодію вихователів і вихованців, спрямовану на досягнення визначеної мети формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. В педагогічній літературі попередніх років використовувалося поняття “навчально-виховний процес”. Але,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 5.1. Педагогічний процес як система

5.1. Педагогічний процес як система Педагогічним процесом називають розвиваючу взаємодію вихователів і вихованців, спрямовану на досягнення визначеної мети формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. В педагогічній літературі попередніх років використовувалося поняття “навчально-виховний процес”. Але,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 5.2. Цілісність педагогічного процесу

Педагогічний процес є не механічним поєднанням процесів виховання, навчання, розвитку, а якісно новим утворенням, якому властиві свої особливі закономірності. Цілісність, загальність, єдність – найважливіші його характеристики. Складна діалектика відношень в середині педагогічного процесу полягає:

Педагогіка – Зайченко І. B. – 5.3. Закономірності педагогічного процесу

Педагогічний процес є не механічним поєднанням процесів виховання, навчання, розвитку, а якісно новим утворенням, якому властиві свої особливі закономірності. Цілісність, загальність, єдність – найважливіші його характеристики. Складна діалектика відношень в середині педагогічного процесу полягає:

Педагогіка – Зайченко І. B. – 5.4. Етапи педагогічного процесу

Найважливішими етапами педагогічного процесу є: Підготовчий, основний, підсумковий. На Підготовчому етапі педагогічного процесу створюються належні умови для його функціонування в заданому напрямку і з заданою швидкістю. Вирішуються такі завдання: Мета, діагностика умов, прогнозування досягнень,

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 6. Інновації в педагогіці

6.1. Поняття інновації Інновації – що це таке? За три останні десятиліття в педагогіч­ній науці виникло багато нових понять і термінів, запозичених з інших дисциплін, що свідчить про більш тісні зв’язки педагогіки з іншими

Педагогіка – Зайченко І. B. – 6.1. Поняття інновації

6.1. Поняття інновації Інновації – що це таке? За три останні десятиліття в педагогіч­ній науці виникло багато нових понять і термінів, запозичених з інших дисциплін, що свідчить про більш тісні зв’язки педагогіки з іншими

Педагогіка – Зайченко І. B. – 6.2. Класифікація нововведень в освіті

Нововведення в освіті не є особливістю лише нашого часу. Осві­та завжди прагнула до змін, однак, наш час називають часом значних і бурхливих змін у всіх суспільних сферах, у тому числі й освіті. Освіта надзвичайно

Педагогіка – Зайченко І. B. – 6.3. Інноваційна педагогіка

Це поки що неофіційна назва. Але спеціалісти всього світу єдині в критиці традиційної педагогіки, серйозно говорять про зародження нової науки, найважливішим завданням якої є зміна існуючої теорії і реорганізація всієї навчально-виховної системи на основі

Педагогіка – Зайченко І. B. – 6.4. Гуманістична педагогіка

Засновник її – Карл Роджерс (1902 – 1987, США). У школі був малоздібним, зазнавав приниження з боку вчителів і саме це зміцнило в ньому прагнення присвятити себе в майбутньому педагогічній праці. Навчався в знаменитого

Педагогіка – Зайченко І. B. – РОЗДІЛ II ДИДАКТИКА

Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики Термін дидактика походить від грецького слова Didaktikos – на­вчаючий і Didasko – вивчаючий. Вперше термін дидактика був

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання

Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики Термін дидактика походить від грецького слова Didaktikos – на­вчаючий і Didasko – вивчаючий. Вперше термін дидактика був

Педагогіка – Зайченко І. B. – 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики

Тема 7. Дидактика як теорія освіти і навчання 7.1. Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики Термін дидактика походить від грецького слова Didaktikos – на­вчаючий і Didasko – вивчаючий. Вперше термін дидактика був

Педагогіка – Зайченко І. B. – 7.2. Основні дидактичні концепції

Процес навчання грунтується на психолого-педагогічних конце­пціях, які часто називають також дидактичними системами. Дидак­тична система – це сукупність елементів, які утворюють єдину цільну структуру, що слугує досягненню завдань навчання. Опис системи передбачає характеристику мети, завдань,

Педагогіка – Зайченко І. B. – 7.3. Становлення сучасної дидактичної системи

Сучасна дидактика прагне до розробки такої моделі процесу на­вчання, яка дозволила б поєднати в єдине ціле чуттєве пізнання з мисленням, практику – як джерело пізнання, так і критерій його істинності – з теорією, індивідуальні

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 8. Процес навчання як цілісна система

8.1. Поняття процесу навчання, його структура Головним і найскладнішим явищем, що вивчає дидактика, є процес навчання. Саме в процесі навчання здійснюється та неперервно-розвиваюча і нерідко ніби таємнича взаємодія об’єктивного і суб’єктивного, сутність якої полягає

Педагогіка – Зайченко І. B. – 8.1. Поняття процесу навчання, його структура

8.1. Поняття процесу навчання, його структура Головним і найскладнішим явищем, що вивчає дидактика, є процес навчання. Саме в процесі навчання здійснюється та неперервно-розвиваюча і нерідко ніби таємнича взаємодія об’єктивного і суб’єктивного, сутність якої полягає

Педагогіка – Зайченко І. B. – 8.2. Функції процесу навчання

Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з мети і завдань сучасної школи, процес навчання покликаний забезпечувати три функції – Освітню, виховну, розвиваючу. Сучасна дидактика застерігає, що завданнями

Педагогіка – Зайченко І. B. – 8.3. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі

Діяльність учителя полягає в тому, щоб здійснювати управління активною і свідомою діяльністю учнів, спрямованою на засвоєння навчального матеріалу. Тому керівна роль у навчальному процесі належить учителю. Але сам навчальний процес неможливий без активної діяльності

Педагогіка – Зайченко І. B. – 8.4. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання

Ідея діяльнісного підходу є найважливішою характеристикою процесу навчання. Навчання – це система пізнавальних дій учня, спрямована на розв’язання навчально-виховних завдань. Відповідне ставлення людей до навчання сприяє розвитку їх вищих психічних функцій. Як писав Л.

Педагогіка – Зайченко І. B. – 8.5. Діяльність учителя і учня в різних видах навчання

В дидактиці існує ряд теорій навчання, які по-різному пояснюють сутність дидактичних процесів і, отже, пропонують будувати його по-різному. Види навчання розрізняються за характером викладацької і навчальної діяльності, за побудовою змісту, методів і засобів навчання.

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 9. Принципи навчання

9.1. Принципи навчання як дидактична категорія Принцип (від лат. principium – початок основа) – 1) першооснова, те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорій, науки; 2) внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й

Педагогіка – Зайченко І. B. – 9.1. Принципи навчання як дидактична категорія

9.1. Принципи навчання як дидактична категорія Принцип (від лат. principium – початок основа) – 1) першооснова, те, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорій, науки; 2) внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й

Педагогіка – Зайченко І. B. – 9.2. Закони і закономірності навчання

Педагогічний закон – об’єктивний, необхідний, загальний і сумісний зв’язок і взаємозв’язок між завданнями, змістом і методами педагогічного процесу та його результатами, що виявляються в зміні знань, умінь, переконань, поведінки вихованців. Загальні закони педагогіки своєрідно

Педагогіка – Зайченко І. B. – 9.3. Характеристика принципів навчання

Принципи навчання – це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і проведення дидактичного процесу. Вони мають характер найзагальніших вказівок, правил, норм, що регулюють процес навчання. Принципи з’являються на основі наукового аналізу навчання, випливають із

Педагогіка – Зайченко І. B. – Тема 10. Зміст загальної освіти

10.1. Поняття і сутність змісту освіти Поняття освіти – досить складне й багатоаспектне. В найзагальнішому визначенні Освіта – Це процес і результат засвоєння людиною систематичних знань, умінь і навичок, розвиток розуму та почуттів, формування