Педагогіка – Пальчевський С. С

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Розділ 1. Загальні засади педагогіки

Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К. Д. Ушинський 1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука Стверджуючи, що педагогіка не наука, а мистецтво, великий

Педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.1. Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К. Д. Ушинський 1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука Стверджуючи, що педагогіка не наука, а мистецтво, великий

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Педагогіка як наука

Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К. Д. Ушинський 1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука Стверджуючи, що педагогіка не наука, а мистецтво, великий

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Об’єкт, предмет, основні функції і завдання педагогіки

Педагогіка – не наука, а мистецтво, – найбільше, найскладніше, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв. К. Д. Ушинський 1.1. Предмет і завдання педагогіки Педагогіка як наука Стверджуючи, що педагогіка не наука, а мистецтво, великий

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Основні педагогічні категорії

Традиційно до найважливіших із них відносять виховання, освіту і навчання. Однак останнім часом їхнє коло дещо розширюється за рахунок таких понять, як едукація, розвиток, навчальний процес, педагогічний процес, навчально-виховний процес та ін. (В. Бондар,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Система педагогічних наук

Сучасна педагогічна наука об’єднує близько двадцяти педагогічних галузей. їхня кількість певним чином зумовлюється суспільними потребами. Спираючись на структуру та принципи загальної педагогіки, вони є похідними від неї. Базовою науковою дисципліною для всіх педагогічних галузей

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Міжпредметні зв’язки педагогіки

Складність і багатоманітні зв’язків педагогіки з іншими науками пояснюється складністю людини як предмета виховання. “Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, – писав у своїй праці “Людина як предмет виховання” К. Д. Ушинський,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.2. Філософські основи сучасної освіти

Поняття про філософію освіти та основні її функції Відомий німецький філософ Артур Шопенгауер порівнював філософію з високою альпійською дорогою, до якої веде крута вузька стежина. Часто мандрівник зупиняється над страшною прірвою. Внизу простягаються зелені

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Поняття про філософію освіти та основні її функції

Поняття про філософію освіти та основні її функції Відомий німецький філософ Артур Шопенгауер порівнював філософію з високою альпійською дорогою, до якої веде крута вузька стежина. Часто мандрівник зупиняється над страшною прірвою. Внизу простягаються зелені

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Три основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем

Найважливіше значення для розв’язання цих проблем мають такі три напрями філософії освіти: 1) гармонійно-цілісний, 2) плюралістично-релятивістський, 3) напрям, оснований на ідеї поєднання першого й другого, тобто холістського та індивідуально-плюралістичного напрямів освіти. Гармонійно-цілісний напрям філософії

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Марксизм про роль освіти у процесі власного самотворення людини та протидії відчуженню від своєї людяності

Філософія марксизму, представляючи перший напрям філософії освіти, тривалий час у межах колишнього СРСР складала філософські підвалини авторитарної педагогіки, яка полишила глибокий слід у вітчизняній педагогіці. Зважаючи на її право участі в діалоговій згоді як

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Філософія екзистенціалізму про знаходження шляху до справжньої, автентичної людини у справжньому, автентичному житті

Останнім часом у вітчизняній педагогічній пресі починає з’являтися поняття автентичної педагогіки, яка започатковує свій розвиток на вітчизняних теренах. Поняття автентизму – одне з центральних у філософії екзистенціалізму (від пізньолатинського exsistentia – існування). Цей напрям

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Філософія нестабільності І. Пригожина про виховання в людини мужності та відповідальності за своє життя у світі нестабільних феноменів

Найголовнішим недоліком холістської філософії та педагогіки, як уже згадувалося, є те, що вони недооцінюють роль тих атрибутивних властивостей субстанції світу, які відображаються у категоріях змінності, хаосу, випадковості, індивідуальності, і, навпаки, переоцінюють роль протилежних властивостей

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Роль освіти у забезпеченні глобальної безпеки фізичних та екзистенційних першооснов існування людства у світлі вимог філософії глобальних проблем

Застосування діалектико-синергетичної методології до вирішення найважливіших педагогічних проблем особливо актуальне у світлі вимог філософії глобальних проблем – сучасної галузі філософії рефлексії, яка породжена тенденцією глобалізації життєдіяльності цивілізації доби постмодерну. Проблемне поле цієї філософії складають

Педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.3. Розвиток, виховання та формування особистості

Бути людиною в нашому складному суперечливому світі з кожним роком стає відповідальніше. Як уже згадувалося, згідно із “Заповітом” К. Лоренцо і висновками, до яких приходять найпередбачливіші вчені світу, правильні в минулому норми індивідуальної та

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Поняття про розвиток особистості

Кожна людина народжується як індивід (від лат. individuum – неподільний), тобто як представник людської спільноти, соціального типу з генетично закладеними природними задатками. Через систему суспільних відносин та цілеспрямованого виховання шлях людини пролягає до особистості

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Роль спадковості у формуванні особистості

Кожна людина народжується як індивід (від лат. individuum – неподільний), тобто як представник людської спільноти, соціального типу з генетично закладеними природними задатками. Через систему суспільних відносин та цілеспрямованого виховання шлях людини пролягає до особистості

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Роль середовища, виховання та навчальної діяльності в розвитку і формуванні особистості

Окрім спадковості, важливими взаємозв’язаними чинниками розвитку та формування особистості є середовище, виховання та навчання. Як уже відомо, спадковість може бути причиною не лише ранньої обдарованості, а й розумового відставання. Тому названі чинники покликані поряд

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Розвиток особистості та його рушійні сили

У вітчизняній педагогічній літературі прийнято під розвитком людини розуміти процес становлення особистості, удосконалення її фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання й

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Акмеологічні основи глобальної зрілості підростаючої людини на вікових етапах життя

Нова інтегративна галузь знань – акмеологія (від давньогр. acme – квітуча сила, вершина) одним із важливих своїх завдань вважає виявлення характерних рис, які формуються у процесі розвитку людини в їхніх вершинних досягненнях у дошкільному,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Перші стадії раннього дитинства

Особистість починається з любові. Уперше про це у вітчизняній психології ствердив С. Д. Максименко. На його думку, якщо виходити з тези “Початок особистості – вчинок”, виникає суперечність, оскільки вчинок, взятий у розумінні О. М.

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Дошкільний вік

Триває від п’яти до шести-семи років, Вершинним досягненням цього періоду є шкільна зрілість як готовність до школи. У цей час стає важливим забезпечення цілісного розвитку майбутнього школяра, а не дошкільне навчання та виховання. Організовуючи

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Молодший шкільний вік

Молодший шкільний вік – період життя дитини в межах від 6-7 до 11 років. Вершинним досягненням цього періоду є навчальна зрілість як готовність до навчання в основній школі Вона передбачає: елементарні знання, уміння й

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Підлітковий вік (11-15 років)

Молодший шкільний вік – період життя дитини в межах від 6-7 до 11 років. Вершинним досягненням цього періоду є навчальна зрілість як готовність до навчання в основній школі Вона передбачає: елементарні знання, уміння й

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Вік старшокласників (15-17 років)

Вершинними досягненням цього періоду є соціальна зрілість як готовність до особистісного і професійного самовизначення. Згідно з концепцією В. Н. Максимової, вона передбачає: системність знань про світ, їхню відповідність стандарту освіти; стійкий професійний інтерес і

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Зарубіжні теорії розвитку особистості

Вони представлені в зарубіжній педагогіці такими основними напрямами: біологічним, соціологічним, біосоціальним. Біологічний напрям розвивали М. Монтессорі, К. Лоренц, Е. Фромм та ін. Вони стверджують, що моральні якості людини біологічно зумовлені. Підставою для висновків, згідно

Педагогіка – Пальчевський С. С. – 1.4. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень

Місце та роль науково-педагогічних досліджень у розв’язанні проблем педагогіки. Педагогіка як наука постійно розвивається. Загострення глобальних проблем, соціально-економічні зміни в суспільстві, досягнення науки й техніки вносять свої корективи в соціальні замовлення суспільства освіті. Виконання

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Місце та роль науково-педагогічних досліджень у розв’язанні проблем педагогіки

Місце та роль науково-педагогічних досліджень у розв’язанні проблем педагогіки. Педагогіка як наука постійно розвивається. Загострення глобальних проблем, соціально-економічні зміни в суспільстві, досягнення науки й техніки вносять свої корективи в соціальні замовлення суспільства освіті. Виконання

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Методи науково-педагогічних досліджень

У ході науково-педагогічних досліджень використовують систему відповідних методів. Метод науково-педагогічного дослідження – це спосіб проникнення в сутність складних психолого-педагогічних процесів формування особистості з метою встановлення певних об’єктивних закономірностей виховання і навчання з метою практичного

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Теоретичні методи дослідження

До них належать аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, за умови, якщо рівні якісних характеристик цих параметрів позначають певними числовими показниками (М. Фіцула). Інші автори схильні вважати, що до цієї групи методів насамперед слід віднести порівняльно-історичний

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія розгортання науково-педагогічного дослідження. Основні його складові

До них належать аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, за умови, якщо рівні якісних характеристик цих параметрів позначають певними числовими показниками (М. Фіцула). Інші автори схильні вважати, що до цієї групи методів насамперед слід віднести порівняльно-історичний

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Актуальність проблеми

До них належать аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, за умови, якщо рівні якісних характеристик цих параметрів позначають певними числовими показниками (М. Фіцула). Інші автори схильні вважати, що до цієї групи методів насамперед слід віднести порівняльно-історичний

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Тема дослідження

Її потрібно сформувати так, щоб у ній відображалася проблема дослідження, яка б указувала рух від досягнутого, традиційного до нового. Прийнято у формулюванні теми відображати об’єкт, предмет і мету. Типовою помилкою дослідників нерідко є формулювання

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Предмет і об’єкт дослідження

Правильне визначення їх є не менш важливим. Необхідність розрізнення цих двох понять пояснюється тим, що, насамперед, необхідно розрізняти, з одного боку, ту об’єктивну сферу, яка цікавить дослідника, а з іншого – те, стосовно чого

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Мета і завдання дослідження

Правильне визначення їх є не менш важливим. Необхідність розрізнення цих двох понять пояснюється тим, що, насамперед, необхідно розрізняти, з одного боку, ту об’єктивну сферу, яка цікавить дослідника, а з іншого – те, стосовно чого

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Гіпотеза дослідження

Вона є одним із методів розвитку наукового знання, а також структурним елементом педагогічної теорії. її потрібно формувати як таке припущення, за якого на основі низки чинників можна зробити висновок про існування об’єкта, зв’язку між

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Методологічні основи дослідження

Вона є одним із методів розвитку наукового знання, а також структурним елементом педагогічної теорії. її потрібно формувати як таке припущення, за якого на основі низки чинників можна зробити висновок про існування об’єкта, зв’язку між

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Організація педагогічного експерименту

Вона є одним із методів розвитку наукового знання, а також структурним елементом педагогічної теорії. її потрібно формувати як таке припущення, за якого на основі низки чинників можна зробити висновок про існування об’єкта, зв’язку між

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Вирішення проблеми вимірювань

Вона ускладнюється тим, що багато змінних педагогічного процесу безпосередньо не можна спостерігати і вимірювати. У таких випадках застосовують методи побічного вимірювання. Так, наприклад, рівень сформованості навички можна виміряти за часом, затраченим на розв’язування задачі,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Обов’язкові етапи математичного дослідження педагогічних явищ

Вона ускладнюється тим, що багато змінних педагогічного процесу безпосередньо не можна спостерігати і вимірювати. У таких випадках застосовують методи побічного вимірювання. Так, наприклад, рівень сформованості навички можна виміряти за часом, затраченим на розв’язування задачі,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Формулювання наукової новизни та визначення практичного і теоретичного значення дослідження

Після завершення дослідження відповідальним завданням є визначення нового педагогічного знання, яке отримав дослідник, тобто вияснення наукової новизни, теоретичного і практичного значення результатів дослідження. Після цього – чітко сформулювати положення, які потребують захисту. На жаль,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Визначення предмета захисту

Після завершення дослідження відповідальним завданням є визначення нового педагогічного знання, яке отримав дослідник, тобто вияснення наукової новизни, теоретичного і практичного значення результатів дослідження. Після цього – чітко сформулювати положення, які потребують захисту. На жаль,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Розділ 2. З історії педагогіки

Нехай учитель насамперед викличе в собі батьківські почуття до своїх учнів Марк-Фібій Квінтіліан 2.1. Педагогіка Давнього світу Предмет, функції та завдання історії педагогіки. Педагогіка як наука перебуває у постійному розвитку. Не зважаючи на те,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – 2.1. Педагогіка Давнього світу

Нехай учитель насамперед викличе в собі батьківські почуття до своїх учнів Марк-Фібій Квінтіліан 2.1. Педагогіка Давнього світу Предмет, функції та завдання історії педагогіки. Педагогіка як наука перебуває у постійному розвитку. Не зважаючи на те,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Предмет, функції та завдання історії педагогіки

Нехай учитель насамперед викличе в собі батьківські почуття до своїх учнів Марк-Фібій Квінтіліан 2.1. Педагогіка Давнього світу Предмет, функції та завдання історії педагогіки. Педагогіка як наука перебуває у постійному розвитку. Не зважаючи на те,

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Виховання у первісному суспільстві

Характеризується ознаками, які започатковують логіку розвитку відповідних доаграрному варіанту суспільства характеристик системи виховання: 1) “середній” продукт системи виховання – член племені; 2) форма виховання – зграйна, общинна; 3) характер навчання – природний; 4) основа

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Період первісного стада

Характеризується ознаками, які започатковують логіку розвитку відповідних доаграрному варіанту суспільства характеристик системи виховання: 1) “середній” продукт системи виховання – член племені; 2) форма виховання – зграйна, общинна; 3) характер навчання – природний; 4) основа

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Період родової общини (приблизно 40-7 тис. років тому)

Характеризується ознаками, які започатковують логіку розвитку відповідних доаграрному варіанту суспільства характеристик системи виховання: 1) “середній” продукт системи виховання – член племені; 2) форма виховання – зграйна, общинна; 3) характер навчання – природний; 4) основа

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Період розпаду первісного ладу (7-6 тис. років тому)

Характеризується виникненням сусідських общин, становим і майновим розшаруванням суспільства, що певним чином позначилося на вихованні. Станова нерівність покликала до життя різні виховні ідеали для кожного стану: рядового общинника, старійшини, жерця, вождя. Основа ідеалу рядових

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Перші школи у світовій цивілізації

Характеризується виникненням сусідських общин, становим і майновим розшаруванням суспільства, що певним чином позначилося на вихованні. Станова нерівність покликала до життя різні виховні ідеали для кожного стану: рядового общинника, старійшини, жерця, вождя. Основа ідеалу рядових