Педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія вибору навчальних методів

1. Визначення місця та ролі запланованого для проведення навчального заняття у системі занять певної навчальної теми.

2. Обдумування можливостей та способів реалізації цілей і завдань уроку в межах визначеного програмою змісту навчального матеріалу, наявності доступних для використання засобів навчання.

3. Зважаючи на зміст навчального матеріалу, виходити з таких міркувань:

А) складний теоретичний матеріал, який немає опори в минулому досвіді учнів, доцільно вивчати, використовуючи репродуктивні методи в їхньому системно-структурному варіанті;

Б) менш складний теоретичний матеріал, який учні частково знають, досить часто потребує проблемних методів навчання;

В) навчальні заняття, пов’язані з формуванням умінь і навичок, вимагають самостійних видів роботи учнів.

4. Зважаючи на характер зв’язку елементів навчального матеріалу, під час вибору врахувати чинники:

А) якщо нове знання пов’язане опосередковано з попереднім, доцільно застосовувати методи вищих рівнів проблемності, включаючи дослідницькі;

Б) у випадку можливостей використання як репродуктивних, так і проблемно-пошукових методів проаналізувати доцільність їхнього застосування у зв’язку з освітніми, розвивальними і виховними цілями уроку;

В) якщо засвоєнню підлягають великі обсяги репродуктивного навчального матеріалу, елементи якого слабо пов’язані між собою або й зовсім не пов’язані (лексичний матеріал іноземної мови, кількість населення країн світу, історичні дати тощо), високий навчальний ефект забезпечать сугестивні методи навчання, особливо за умови, якщо для закріплення залам’ятованого репродуктивного матеріалу будуть використані пізніше дидактизовані ігри.

5. Враховуючи чинник часу, зважити:

А) на те, що при великому проміжку часу, який відділяє засвоєння старих і нових знань, доцільніше вибирати проблемний виклад навчального матеріалу або вирішення пізнавальних задач;

Б) на те, що на перших порах проблемне навчання забирає багато часу, однак згодом в міру оволодіння досвідом творчої діяльності цей час починає скорочуватися.

6. Зважаючи на ідею компенсаторних можливостей методів, згідно з якою одна і та ж сама ціль може бути досягнута різними методами, резервувати використання ситуаційного методу в умовах дії випадковостей, величину і спрямованість впливу яких не можна передбачити завчасно.

7. Час і характер використання ситуаційного методу визначати на основі застосування синергетичної методології. Згідно з нею кожний результат конкретної педагогічної дії необхідно аналізувати в плані його співвідношення з метою цієї дії. Коли ж він починає входити в суперечність із метою дії, то це означає, що дана педагогічна дія, як твірна сила, вийшла за свою межу і починає перетворюватися в руйнівну. В цей момент і потребуються суттєві корективи, які покликаний здійснити ситуаційний метод. Таким чином, застосування його не пов’язується з панічним метанням учителя від одного методу до другого, а з глибоким вивченням оперативної ситуації впродовж навчального заняття.

У світлі цього стає зрозумілим вислів відомого філософа Мартіна Бубера: “Справжній урок не той, результати якого заздалегідь відомі викладачеві”.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Доведіть системний характер навчального методу.

2. Розкрийте структуру методу.

3. У чому полягають функції методів навчання?

4. На конкретних прикладах продемонструйте стратегію використання певного методу навчання у світлі синергетичної методології.

5. Розкрийте проблему класифікації методів навчання.

6. Класифікуйте навчальні методи за джерелами знань.

7. Висвітліть особливості методів організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації учіння, контролю і самоконтролю в навчанні.

8. Розкрийте суть бінарних методів навчання.

9. Обгрунтуйте необхідність та особливості використання ситуаційного методу навчання. Висвітліть його синергетичні основи.

10.Визначте особливості використання методики CASE.

11. Охарактеризуйте сугестивні методи навчання як способи досягнення в навчанні ефекту гіпермнезії.

12. На прикладі довільно вибраної теми застосуйте запропоновану стратегію вибору навчальних методів.

13.Поясніть зв’язок стратегії вибору навчальних методів із синергетичною методологією та на основі цього виявіть шляхи запобігання руйнівної дії випадковостей на уроці.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйте на семінарське заняття виступ на тему: “Погляди П. Ф. Каптерсва на навчальний метод та його застосування”. Для цього опрацюйте відповідні матеріали за такими виданнями:

А) Каптерєв П. Ф. Метод и его применение // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003. – С. 285-290;

Б) Каптерєв П. Ф. Избранные педагогические сочинения. – М., 1982. – С. 31-36.

2. Підготуйте реферати на теми:

А) “Релаксопедичні методи навчання”;

Б) “Сугестопедичний метод навчання та його модифікації””.

Як вихідне джерело використайте відповідні матеріали посібника Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології. – К, 2005. – С. 90-J501 а також ту літературу, яка рекомендована в цьому посібнику.

Рекомендована література

1. Алексюк A. M. Загальні методи навчання в школі. – К., 1983.

2. Вишневський О., Кобрій О., Чепіль М. Діяльність учителя і учнів на уроці – форми, методи, засоби // Теоретичні основи педагогіки / За ред. О. І. Вишневського. – Дрогобич, 2001. – С. 66-70.

3. Волкова Н. П. Педагогіка. – К., 2003. – С. 275-303.

4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К 1995.-С. 162-184.

5. Педагогический поиск I Сост. Н. Н. Баженова. – М., 1987.

6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2003. – С. 301-326.

7. Паламарчук В. Ф. Как выбирать методы обучения // Дидактика средней школы / Под ред. В. А. Онищука. – К., 1987. – С. 200-209.

8. Пальчевський С. С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології. – К., 2005.-С. 90-150.

9. Фіцула М. М. Педагогіка. – К., 2000. – С. 121-142.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Педагогіка – Пальчевський С. С. – Стратегія вибору навчальних методів