Педагогіка – Мойсеюк Н. Є

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – До студента – майбутнього педагога

Ви взяли на себе відповідальність за тих, кого будете навчати і виховувати у XXI столітті, і почали вивчати науку, яка покликана допомогти Вам стати Учителем, Вихователем. Якою є педагогічна наука? Надзвичайно складною, бо вона

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Частина І. Загальні засади педагогіки

Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан 1. Виникнення педагогіки як науки 2. Об’єкт, предмет і функції педагогіки 3. Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура 4. Філософські основи педагогіки 5. Суть нової методології

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан

Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан 1. Виникнення педагогіки як науки 2. Об’єкт, предмет і функції педагогіки 3. Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура 4. Філософські основи педагогіки 5. Суть нової методології

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Виникнення педагогіки як науки

Тема 1. Педагогіка: становлення, сучасний стан 1. Виникнення педагогіки як науки 2. Об’єкт, предмет і функції педагогіки 3. Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура 4. Філософські основи педагогіки 5. Суть нової методології

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Об’єкт, предмет і функції педагогіки

Для визначення педагогіки, так само, як і для будь-якої іншої науки, необхідно насамперед розмежувати поняття її об’єкта і предмета. Об’єкт науки – це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об’єкт може

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Зв’язок педагогіки з іншими науками та її структура

Велике значення для розвитку педагогіки мають її зв’язки з іншими науками: філософією, психологією, фізіологією людини, генетикою, етнографією, математикою та ін. Зміцнюючи і удосконалюючи ці зв’язки, педагогіка запозичує й інтерпретує відповідно до предмета свого дослідження

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Філософські основи педагогіки

Ми вже знаємо, що методологічною основою педагогіки є філософія. Сьогодні одночасно співіснують різні філософські напрями, які виступають у ролі методології педагогіки: екзистенціалізм, неотомізм, неопозитивізм, прагматизм, неопрагматизм, біхевіоризм, діалектичний матеріалізм та інші. Філософія – це

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 5. Суть нової методології педагогіки

Методологія (від гр. methodos – шлях до чогось, спосіб пізнання, дослідження і logos – вчення) – наукове знання про шляхи, способи, методи наукового пізнання, дослідження. Методологія педагогіки – Це сукупність теоретичних положень про педагогічне

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ

Методологія (від гр. methodos – шлях до чогось, спосіб пізнання, дослідження і logos – вчення) – наукове знання про шляхи, способи, методи наукового пізнання, дослідження. Методологія педагогіки – Це сукупність теоретичних положень про педагогічне

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 7. Педагогічні цінності

У вітчизняній науці категорія цінності стала предметом філософського осмислення, починаючи з 60-х років XIX століття, коли зріс інтерес до суб’єктивного фактору, проблем людини, моралі, гуманізму. Розуміння ціннісних характеристик педагогічних явищ склалося під впливом загальної

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 8. Загально – і конкретно-наукова методологія педагогіки

У вітчизняній науці категорія цінності стала предметом філософського осмислення, починаючи з 60-х років XIX століття, коли зріс інтерес до суб’єктивного фактору, проблем людини, моралі, гуманізму. Розуміння ціннісних характеристик педагогічних явищ склалося під впливом загальної

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 9. Методи педагогічних досліджень

Методи педагогічних досліджень – Це шляхи, способи пізнання педагогічної дійсності. За допомогою методів педагогіка здобуває інформацію про те чи інше явище, процес, аналізує і обробляє одержані дані, включає їх в систему відомих знань. Тому

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 2. Розвиток, соціалізація і виховання особистості

1. Особистість і умови її розвитку 2. Спадковість у людському розвитку 3. Соціалізація і становлення особистості 4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості 1. Особистість і умови її розвитку Проблема виховання,

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Особистість і умови її розвитку

1. Особистість і умови її розвитку 2. Спадковість у людському розвитку 3. Соціалізація і становлення особистості 4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості 1. Особистість і умови її розвитку Проблема виховання,

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Спадковість у людському розвитку

Людина є природною істотою. Як природне створіння вона наділена природними силами, задатками й здібностями, які впливають на соціальний розвиток та формування її як особистості. У чому виявляється цей вплив? Вивчаючи людський розвиток, неоднаково в

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Соціалізація і становлення особистості

Нагадаємо, що соціалізація є процесом і результатом засвоєння і подальшого активного відтворення індивідом соціального досвіду. У процесі спільної діяльності і спілкування формується його соціальність – культура мислення і культура почуттів, культура духовного життя і

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості

Виховання – третій суттєвий фактор розвитку і формування особистості. Воно коректує вплив спадковості й середовища з метою реалізації соціальної програми розвитку особистості. На відміну від соціалізації, яка відбувається в умовах стихійної взаємодії людини з

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 3. Мета виховання

1. Поняття про мету виховання 2. Умови і фактори визначення мети виховання 3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості 4. Мета виховання в сучасній педагогіці 5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Поняття про мету виховання

1. Поняття про мету виховання 2. Умови і фактори визначення мети виховання 3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості 4. Мета виховання в сучасній педагогіці 5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Умови і фактори визначення мети виховання

Упродовж тисячоліть зароджувалися, здійснювалися і відмирали цілі виховання, а також педагогічні системи, що їх реалізовували. Це означає, що ціль виховання не є раз і назавжди заданою, однаково придатною для всіх часів і народів. Як

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості

Найвище призначення виховання – сформувати досконалу людину. Ідеали досконалої особистості у різних народів луже схожі. Вони включають розум, красу, працелюбність, високі моральні якості, фізичну силу, витривалість, риси борця за справедливість, тобто якості, які характеризують

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Мета виховання в сучасній педагогіці

Як уже зазначалося, в жодній країні світу немає виховання “взагалі”. Воно завжди має конкретно-історичну форму вираження і спрямоване на формування особистості певної держави. Цілі виховання в Україні зумовлені трьома чинниками: а) розпадом СРСР і

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 5. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання

Найважливішою ланкою реалізації загальної мети виховання є освіта. Джерела поняття “освіта” (рос. “образование”) сягають раннього середньовіччя. Воно співвідносилося з поняттям “образ”, “образ Божий”. Людина була створена “за подобою Божою”, тому розуміння, осягання, наслідування цього

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 6. Основні тенденції розвитку освіти

У системі освіти XXI століття будуть, на думку вчених, проявлятися і впливати на реалізацію ідеї розвитку цілісної людської особистості такі тенденції: Перша тенденція – Гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності.

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 4. Педагогічний процес

1. Суть педагогічного процесу 2. Рушійні сили педагогічного процесу 3. Педагогічний процес як система 4. Цілісність педагогічного процесу 5. Закономірності педагогічного процесу 6. Організація педагогічного процесу 1. Суть педагогічного процесу Термін Процес (від лат.

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Суть педагогічного процесу

1. Суть педагогічного процесу 2. Рушійні сили педагогічного процесу 3. Педагогічний процес як система 4. Цілісність педагогічного процесу 5. Закономірності педагогічного процесу 6. Організація педагогічного процесу 1. Суть педагогічного процесу Термін Процес (від лат.

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Рушійні сили педагогічного процесу

1. Суть педагогічного процесу 2. Рушійні сили педагогічного процесу 3. Педагогічний процес як система 4. Цілісність педагогічного процесу 5. Закономірності педагогічного процесу 6. Організація педагогічного процесу 1. Суть педагогічного процесу Термін Процес (від лат.

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Педагогічний процес як система

Сучасна педагогічна теорія представляє педагогічний процес як динамічну систему. Слово “система” (від гр. systema – ціле, що складене з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками системи

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Цілісність педагогічного процесу

Сучасна педагогічна теорія представляє педагогічний процес як динамічну систему. Слово “система” (від гр. systema – ціле, що складене з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. Основними ознаками системи

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 5. Закономірності педагогічного процесу

У такій складній, великій динамічній системі, якою є педагогічний процес, проявляються численні різноманітні зв’язки й залежності. У закономірностях, пригадаємо, відбиваються об’єктивні, суттєві, необхідні зв’язки, що повторюються. Ці зв’язки мають різні рівні. Виховання занесено до

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 6. Організація педагогічного процесу

Теоретичні положення про педагогічний процес повинні знайти своє практичне застосування в педагогічній діяльності. Вони покликані допомогти педагогу спроектувати педагогічний процес, організувати співробітництво, оперативно контролювати хід процесу, вносити відповідні корективи, уважно аналізувати досягнуті результати, виявляти

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 5. Педагог: професійна діяльність і особистість

1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка 2. Структура педагогічної діяльності 3. Педагог демократичної школи 3.1. Гуманістична спрямованість особистості 3.2. Педагогічна і гуманітарна культура 3.3. Професійно значимі якості 3.4. Професійна компетентність 1. Суть педагогічної

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка

1. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка 2. Структура педагогічної діяльності 3. Педагог демократичної школи 3.1. Гуманістична спрямованість особистості 3.2. Педагогічна і гуманітарна культура 3.3. Професійно значимі якості 3.4. Професійна компетентність 1. Суть педагогічної

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Структура педагогічної діяльності вчителя

Діяльність педагога має складну структуру. Психологічна наука розглядає її як багаторівневу систему, компонентами якої є ціль, мотиви, дії і результат. Натомість стрижневим підходом педагогічної науки до педагогічної діяльності є виділення її компонентів як відносно

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Педагог демократичної школи

Рівень здійснення педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, досягнення високих результатів у навчанні і вихованні школярів залежать передусім від того, як педагог формує цілі своєї професійної діяльності, що вважає пріоритетним у своїй професії, який він сам

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3.1. Гуманістична спрямованість особистості вчителя

Рівень здійснення педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, досягнення високих результатів у навчанні і вихованні школярів залежать передусім від того, як педагог формує цілі своєї професійної діяльності, що вважає пріоритетним у своїй професії, який він сам

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3.2. Педагогічна і гуманітарна культура

Термін Культура (лат. cultura) означає сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених усіма видами перетворюючої діяльності людини і суспільства. Сама людина формується в процесі власної діяльності як культурно-історична істота, що засвоює мову, прилучається до традицій

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3.3. Професійно значимі якості

Специфіка педагогічної діяльності ставить, як ми вже зазначали, перед учителем ряд вимог до особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3.4. Професійна компетентність

Поняття “компетентність ” (лат. соmpetes – відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі. Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, які дозволяють Йому самостійно

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Частина II. Теорія навчання

Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи 1. Поняття про дидактику 2 Основні дидактичні концепції 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці 4. Особистісно орієнтоване навчання 1. Поняття про дидактику У першій частині

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи

Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи 1. Поняття про дидактику 2 Основні дидактичні концепції 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці 4. Особистісно орієнтоване навчання 1. Поняття про дидактику У першій частині

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Поняття про дидактику

Тема 6. Дидактика: суть, основні концепції, сучасні підходи 1. Поняття про дидактику 2 Основні дидактичні концепції 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці 4. Особистісно орієнтоване навчання 1. Поняття про дидактику У першій частині

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Основні дидактичні концепції

Дидактична концепція (лат. соnceptio – система поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів) – система поглядів на процес навчання. Психолого-педагогічні концепції часто називають дидактичними системами. Дидактична система – це сукупність компонентів, що утворюють єдину

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці

Останнім часом теоретики і практики вітчизняної освіти все більше уваги приділяють проблемам взаємозв’язку навчання і розвитку особистості. Вони вважають, що поза навчанням не може бути повноцінного розвитку особистості; Навчання стимулює. Веде за собою розвиток

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Особистісно орієнтоване навчання

Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гуманізації загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання труднощів, викликаних генетично та соціально

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – Тема 7. Зміст освіти

1. Поняття про зміст освіти 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти 3. Компетенція: суть, структура, основні види 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти 5. Теорії організації тісту освіти 6. Реалізація змісту

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 1. Поняття про зміст освіти

1. Поняття про зміст освіти 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти 3. Компетенція: суть, структура, основні види 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти 5. Теорії організації тісту освіти 6. Реалізація змісту

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти

1. Поняття про зміст освіти 2. Склад і структура змісту загальної середньої освіти 3. Компетенція: суть, структура, основні види 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти 5. Теорії організації тісту освіти 6. Реалізація змісту

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 3. Компетенція: суть, структура, основні види

Компетенція (від. лат. competencia – коло питань, з якими людина добре обізнана, володіє знаннями і досвідом ) – це інтегрований результат опанування змістом загальної середньої освіти, який виражається в готовності учня використовувати засвоєні знання,

Педагогіка – Мойсеюк Н. Є. – 4. Наукові вимоги до формування змісту освіти

Аналіз великої кількості вітчизняних і зарубіжних джерел дозволяє виділити систему наукових вимог до формування змісту шкільної освіти. Основними з них є: 1. Відповідність змісту освіти вимогам розвитку суспільства, науки, культури і особистості. На нинішньому