Педагогіка – Максимюк С. П. – Список використаної та рекомендованої літератури

Нормативні документи (І-ІІ)

1. Конституція / Основний закон / України. – К.,1997.

2. Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2001.

3. Закон України “Про освіту”. – К.,1996.

4. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999 -12 серпня.

5. Концепція безперервної системи національного виховання. – К.,1994.

6. Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі. – К.,1991.

7. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. – К.,2000.

8. Концепція школи нової генерації – української національної школи-родини. – К.,1994.

9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. – 2000. – №3.

10. Орієнтовна регіональна програма національного виховання учнівської молоді. – Рівне, 1994..

11. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.-К.,2001.

Навчальні посібники з педагогіки (12-24)

12. Вікова та педагогічна психологія / За ред. А. Б. Петровського. – К.,1973.

13. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.,1995.

14. Зязюн І. М. Основи педагогічної майстерності. – К., 1989.

15. Історія педагогіки / За ред. М. С. Гриценка. – К.,1973.

16. Ильина Т. А. Педагогика: Курс лекций. – М.,1984.

17. Константинов НА., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф. История педагогики.-М., 1967.

18. Максим’юк СП. Курс лекцій з педагогіки.- Рівне, 2002.

19. Педагогика / За ред. Ю. Н. Бабанского. – М.,1988

20. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.,1986.

21. Педагогічна енциклопедія: В 4-х томах. – М.,1965.

22. Соколова М. А. и др. Сравнительная педагогика. – М.,1998.

23. Фіцула М. М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997, 2000.

24. Харламов И. Ф. Педагогика. – М.,1999.

Література до частини І. Загальні основи педагогіки (25-37)

25. Антологія педагогічної думки Української РСР. – М.,1988.

26. Буркова Л. Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи // Рідна школа.-2000. – №12

27. Данилов М. А. Дидактика Ушинского. – М.- Л., 1948.

28. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К.,1997.

29. Згуровський М. М. Проблеми і перспективи // Рідна школа. – 1997. – № 3-4.

30. Костюк Г. С. Вікова психологія. – К., 1976.

31. Никандров Н. Д. На пути к гуманной педагогике // Сов. педагогика. -1989. – №6.

32. Рубінштейн СЛ. Загальні основи психології. – М.,1940.

33. Статистичні дані (дошкільна, загальна, середня та позашкільна освіта М. Рівного). – Рівне, 2001.

34. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К.,1985.

35. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

36. Хайруллин Г. Т. О понятийном аппарате педагогики // Сов. педагогика; – 1991. – №5.

37. Шилова М. П. Изучение воспитанности школьников. – М.,1982.

Дидактика (38-59)

38. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1988.

39. Бабаяский Ю. К. Осуществить реформу на научной основе // Сов. педагогика – 1988. -№8.

40. Безпалько В. П. Програмоване навчання. – М.,1970.

41. Гальперин П. Я. Психология мышления. – М., 1966.

42. Дидактика середньої школи / За ред. М. А. Данилова, М. М. Скаткіна. – М.,1975. (Рос! мова.)

43. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К.,1997.

44. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія з теорії і практики навчального процесу // Рідна школа. – 2000. – №8.

45. КоротяєвВ. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К.,1991.

46. Лернер И. Я. Проблемное обучение. – М.,1974.

47. Локшина О. Оцінювання успішності учнів у зарубіжній школі // Рідна школа. – 2000. – №12.

48. Малафіїк І. В. Урок у сучасній школі. – Рівне, 1997.

49. Матіоша І. К. Гуманізація навчання і виховання в сучасній школі. – К.,1995.

50. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. – М.,1977.

51. Онищук В. А. Типи, структура і методика уроку в школі. – К.,1976.

52. Підласий І. П. Як підготувати ефективний урок. – К.,1989

53. Раченко И. П. НОТ в школе. – М.,1982.

54. Савченко О. Я. Основні напрями реформування змісту освіти // Шлях освіти. – 1993. – №1.

55. Шапорииський С. А. Навчання і наукове пізнання. — М.,1981.

56. Шевченко С. Д. Школьный урок: как научить каждого. – М.,1991.

57. Чернокозов 1.1. Професійна етика вчителя. – К..1988

58. Янцур М. С. Активные методы трудовой подготовки. – Ровно, 1991.

59. Янцур М. С. Основи професіографії. – Київ, 1995.

Теорія і методика виховання (60-89)

60. Бабанский Ю. К., Победоносцев Г. П. Комплексный подход к воспитанию школьников. – М.,1980.

61. ВащенкоТ. Виховний ідеал. – Полтава, 1992.

62. Галузинський В. М. Індивідуальний підхід у вихованні школяра. – К., 1982.

63. Дем’янкж Т. Д. Зміст та методика народознавчої роботи в сучасній школі – К.,1996.

64. Коротов В. М. Общая методика учебно-воспитательного коллектива. – М.,1983.

65. Корчак Я. Как любить ребенка: Сб. ст. – М.,1990.

66. Красовицкий М. Ю. Общественное мнение ученического коллектива. – М.,1984.

67. Кузь В. Г., Руденко Ю. Л., Сергійчук В. О. Основи національного вшеоваи-ня. – Умань, 1993.

63. Маркова А. К. Формирование мотивации учении в школьном возрасте. – М.,1983.

69. Мартишок I. В. Національне виховання: теорія і методологія. – К.,1995.

70. Матіоша Т. К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. – К.,1995.

71. Максим’юк С. П. Виховання особистості в колективі. – Рівне, 2001.

72. Максимюк С. П. По за класи а виховна робота студентів під час педагогічної практики. – Рівне, 1989.

73. Новикова Л. И. Педагогика детского коллектива, – М.,1978.

74. Оржеховська О. С. Класний керівник в сучасній школі. – К.,1997.

75. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – К.,1996.

76. Приходько Н. И. Педагогические основы ученического самоуправления. – М.,1990.

77. Рувинский Л. И. Воспитание и самовоспитание школьников. – М. Л969.

78. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К.,1985.

79. Сухомлинський В. О. Проблема виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр. тв.: В 5 т. – К., 1976. – Т. 1.

80. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину // Вибр. тв.: В 5 т. – К. 1976. – Т. 2.

81. Традиції української етнопедагогіки та її використання в навчально-виховній роботі школи. – К.,1992.

82. Українська національна система виховання. – К. – 1991.

83. Українська душа / За ред. В. Хромова. – К.,1992.

84. Фіцула М. М. Правове виховання учнів. – К.,1997.

85. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми Перевиховання учнів. – К., 1981.

86. Цетлин B. C. Неуспеваемость школьников и ее предупреждение. – М.,1977.

87. Шилова М. П. Изучение воспитанности школьников. – М.,1982.

88 Янів В. Л. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Мюнхен-Терно-піль,1992.

89. Яремчук В. Л. Національні проблеми загальноосвітньої школи України. Історія і сучасність. – К.,1993.

Історія педагогіки (90-155)

90. Альбом “Ушинський в портретах, документах, ілюстраціях”. – Л.-М., 1950.

91. Альбом “К. Д. Ушииський”. – К.,1974.

92. Андреева Е. К. От экологического воспитания к пониманию ноосферы // Сов. педагогика. – 1988. – №9.

93. Антологія педагогічної думки Української РСР. – М..1988.

94. Блонський П. П. Ян Амос Коменський. – М.,1915.

95. Булах Ю. Тайны фирмы “Мацусита”//Профтехобразование. – 1988. – №11.

96. Вейкіпен В. А. Л. Н. Толстой – народный учитель. – М.,1959.

97. Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Гріїгченка. – К., 1990.

98. Веселова B. B. Традиции и новые ценности в системе образования США // Педагогика. – 1996. – №2.

99. Волков Г. Н. Мастер уникального эксперимента // Сов. педагогика – 1989. – №6.

100. Воскресенская И. М., Митина B. C. Обновление содержания образования в школах капиталистических стран// Сов. педагогика – 1989. – №6.

101. Вульфсон Б. Л. Частные школы в странах Запада // Педагогика. – 1996. – №4.

102. Галузинський В. М. Євтух М. Б. Педагогіка: теорія і. історія: Навч. посібник. – К.,1995.

103. Гончаров Н. К. Педагогічні ідеї і практика Л. М. Толстого // Історико-педагогічні нариси. – М.,1963.

104. Грищенко М. М. КЛ Ушинський. – К.,1974.

105. Джуринский А. Н. Куда качнется маятник // Нар. образ. – 1990. – №4.

106. Дістервег А. Вибрані педагогічні твори. – М., 1956

107. Дістервег А. Керівництво для німецьких учителів. – М..1913.

108. Дидактична система К. Д. Ушинського : Вчені записки РДПІ. – Рівне, 1998.

109. Ігнатенко П. Р. Національна система виховання // Рад. шк. – 1991 – №7.

110. Історія педагогіки / За ред. М. С. Гриценка. – К.,1973.

111. Карпенчук С. Г. Путь к Макаренко//Сов. педагогика – 1988. -№4.

112. Квятковский B. C. Уроки Макаренко // Нар. образов. – 1988. – №10.

113. Коменський Я. А. Велика дидактика. – М.,1982. (Рос. мов.)

114. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори. – K..1940.

115. Константинов Н. А. и др. История педагогики. – М.,1982.

116. Коротов В. М. Развитие идей А. С. Макаренко в теории воспитания // Сов. педагогика – 1988. – №3.

117. Корсак К. У світ широкий за стандартами // Освіта. – 1995. – 27 груд.

118. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. – Тернопіль, 1996.

119. Красновский НА., КоменськийЯА – М., 1953.

120. Літвінов С А. Коменський і педагогічна наука. – К..1958.

121. Любар О. О. та інші. Історія української педагогіки. – К.,1999.

122. Макаренко А. С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. – К.,1978.

123. Макаренко АС. Педагопіческие сочинения: В 8 т. – М., 1983-1986.

124. А. С. Макаренко – выдающийся советский педагог: Тезисы научно-практической конференции. – Ровно, 1988.

125. Максимюк СП., Остапчук М. В. Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. – Рівне, 1999.

126. Малшгиіі В. И. Сегодня я очень сложно и трепетно живу // Сов. педагогика. – 1988. – №2.

127. Малькова ЗА. 13 лет спустя // Педагогика. – 1995. – №6.

128. Малькова ЗА Важная отрасль педагогического знания // Сов. педагогика. – 1988. – №1.

129. Мешко О. І. Історія зарубіжної школи і педагогіки. – Тернопіль, 1996.

130. Мицько І. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К.,1990.

131. Никандров Н. Д. На пути к гуманной педагогике // Сов. педагогика. – 1989. – №6.

132. Никандров Н. Д. Школьное дело в США: Перспектива 2000 г. // Сов. педагогика. – 1991. – №11.

133. Опалько В. Г. Враження директора школи // Радшкола. – 1990. – №2,3.

134. Педагог-демократ К. Д. Ушииський: Матеріали науково-практичної конференції – – Львів, 1959.

135. Педагогічна енциклопедія; В 4 т. – М.,1965.

136. Пилиповский В. Я. Рационалистическая моделі, школы и обучения на Западе // Педагогика. – 1993. – №2.

137. Пискунов А. И. Дидактические взгляды А. Дистервега // Сов. Педагогика. – 1956. – №1.

138. Погрібний А. Освіта в Україні. Час демократизації, час реформ. – К.,1997.

139. Разумовский В. Г. Государственные стандарты образования // Педагогика. – 1993. – №3.

140. Савченко О. А. Дидактика початкової школи. – К.,1997.

141. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

142. Струминський В. Я. Педагогічна система К. Д. Ушинського. – М.,1960,

143. Сухомлинський В. О. – видатний український педагог: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського. – Рівне, 1993.

144. Сухомлинський В. О. Вибр. твори. В 5 т. – К.,1980.

145. Сухомлинський В. О. Про розумове виховання. – К.,1983.

146. Сухомлинская О. В. Идеи и свершения В. А. Сухомлинского // Сов. педагогика – 1988. – №9.

147. Ушинський КЛ Твори: В 6 т. – К., 1954-1955.

148. Федорченко Д. Т. Т. Г. Шевченко і народна педагогіка // Рідна шк.-1993. – №3.

149. Фрумов С. А. Педагогическая деятельность А. Дистервега // Сов. Педагогика. – 1951. – №7.

150. Ціопа ІА Добротворець. – К., 1973.

151. Чередниченко Д. Софія Русова і сучасна школа // Українська мова і література в школі. – 1992. – №1.

152. Шарова И. Учебные заведения Великой Британии // Освіта України. – 1997. – №15.

153. Шашло Т. Воспитывать мужественное поколение // Нар. образов. – 1988. – №10.

154. Ярмаченхо М. Д Педагогічна діяльність і творча спадщина А. С. Макаренка: Книга для учителя. – К.,1989.

155. Ярмачеяко М. Д. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 1991.

Школознавство (156-177)

156. Бегей В. М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів, 1995.

157. Дем’янюк Т. Д. Демократизація шкільного життя на основі самоврядування учнів. – Рівне, 1994.

158. Дмитренко Г А Стратегический менеджмент в системе образования. – К., 1999.

159. Жерносек І. П. Організація методичної роботи в школі. – К., 1995.

160. Жерносек І. П. Плани роботи школи // Рідна шк. – 1993. – №9.

161. Кан-Калик В. А., Нікандоров Н. Д. Педагогічна творчість. – М., 1990

162. Красовицький М. Ф. Проблеми підвищення ефективності управління роботою в школі. – К..1978.

163. Майбутньому вчителю про основи педагогічної майстерності. – Тернопіль, 1993.

164. Максим’юк С. П. Методичній роботі творчий характер. – Рівне, 1989.

165. Максим’юк С. П. Сучасний передовий педагогічний досвід. – Рівне. 1999.

166. Мацюк В. Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.. 1988.

167. Педагогічні інновації в сучасній школі / За ред. I. Г. Єрмакова. – К.. 1994.

168. Пікельна B. C. Теоретичні основи управління. – М., 1990.

169. Поташник М. М. Педагогічна творчість: Посібник для вчителя. – К.. 1988.

170. Рабченюк Т. С. Шляхи зростання творчості вчителя. – Рівне, 1994.

171. Рабченюк Т. С. Демократизація внутрішкільного управління. – К.,1997.

172. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи // Вибр. тв.: В 5 т. – К.,1991.-Т.4.

173. Сухомлинський В. О. Сто порад Молодому вчителю. – К..1975.

174. Тижневе планування роботи школи // Все для вчителя. – 1998. – No5.6.

175. Управління сучасною школою / За ред. М. М. Поташника. – М..1992.

176. Учитель: Статті, документи, педагогічний пошук / За ред. Д. Л. Брудного. – М.,1991.

177. Чернишов О. І. Педагогічний талант інженера-педагога // Рідна шк. – 1993. – №1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Педагогіка – Максимюк С. П. – Список використаної та рекомендованої літератури